Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-1SNJAO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka angielskiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin z przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego obejmuje pięć komponentów:

1.mówienie,

2.słuchanie,

3.czytanie,

4.pisanie oraz

5.korekcję błędów językowych.

Zgodnie z wymogami stopień trudności egzaminu z PNJA na zakończenie semestru drugiego odpowiada poziomowi językowemu B2 (ESOKJ).

Pełny opis:

Komponent PISANIE

W czasie kursu „Pisanie na poziomie akademickim” student zyskuje wiedzę na temat poprawnego konstruowania akapitu (1 semestr) i eseju (2 semestr) w języku angielskim. W pierwszym semestrze student poznaje poprawną strukturę akapitu oraz uczy się formułować poprawne zdania kluczowe. Omawiane są akapity faktograficzne: narracja, porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, opis/analiza procesu, a także wzory przedstawiania: chronologia, uwydatnianie, ilustracja. Zdobywa wiedzę o sposobach pracy nad tekstem oraz uczy się poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych i tworzenia zdań złożonych z użyciem markerów dyskursu. Jednocześnie w czasie całego semestru student pracuje nad

poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki. W drugim semestrze nacisk położony jest na opanowanie i ćwiczenie struktury eseju z wykorzystaniem wiedzy o akapicie pozyskanej przez studentów w pierwszym semestrze. Student dowiaduje się, w jaki sposób należy pisać wstępy i konkluzje esejów a także poznają różne rodzaje esejów opisowych oraz argumentacyjnych. W trakcie całego semestrustudent uczy się poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych, markerów dyskursu oraz pracuje nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki.

Semestr 1

- Określenie tezy, zdania kluczowego i pożytku z podziału na akapity

- Zdania kluczowe i informacja pomocnicza

- Akapity faktograficzne: narracja, porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, opis / analiza procesu

- Wzory przedstawiania: chronologia, uwydatnianie, ilustracja

- Analiza spekulatywna w opisie obrazka

- Użycie spójników (markerów dyskursu) i interpunkcji

- Praca nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki

Komponent CZYTANIE:

Główne cele kursu to: dzielić się doświadczeniami czytelniczymi, rozwijać umiejętności krytycznej analizy, przyczynić się do wykreowania analitycznie myślących absolwentów, zachęcić studentów do czytania tekstów na różne tematy zarówno dla przyjemności jak i celów akademickich. Od studentów wymaga się prowadzenia teczki zawierającej notatki, dziennika doświadczeń nabytych w trakcie czytania oraz pracy ze słownikiem w teczce. Do teczki powinna być dołączona lingwistyczna/krytyczna analiza tekstów reklam i artykułów z poważnych gazet brytyjskich. W przeważającej mierze na zajęciach będą wykorzystywane oryginalne materiały. Ćwiczenia mają na celu rozwijanie umiejętności pracy z tekstem w zakresie leksyki (strategie inferencji kontekstowej, praca ze słownikiem jednojęzycznym), struktury akapitu ( zdania tematyczne i wspierające, kolejność zdań w akapicie, ogólny przekaz akapitu) , interpretacja tekstu 'non-fiction' : naukowego i gazetowego ( teza, struktura argumentacji, typy tekstu / artykułów prasowych, tony / style np. ironiczny, neutralny, tropy i żarty językowe).

Osiągnięcie przez studenta zamierzonych efektów kształcenia wymaga nakładu pracy własnej w wysokości około 45 godzin. W ramach pracy własnej student będzie zobowiązany do przygotowania szerokiej gamy zadań domowych związanych rozwijaniem słownictwa na poziomie zaawansowanym oraz krytyczną analizą tekstu.

Zakres kursu obejmuje następujące obszary.

- tekst, rodzaje tekstu, charakterystyka tekstu

akademickiego

- struktura tekstu na poziomie akapitu: główna myśl, ‘topic

sentences’

- czynniki wpływające na zrozumienie tekstu: kod, przekaz

dyskurs, uwarunkowania kulturowe

- elementy krytycznej analizy tekstu: autor, cel, odbiorca,

ukryte i podwójne znaczenia, ironia, żart językowy

- gazety: struktura artykułu informacyjnego

- wzorce retoryczne: ekspozycja, polemika

- artykuły wstępne, felietony

- czasopisma, raporty naukowe

- notatka, podsumowanie, parafrazowanie

- interpretacja tekstu: fakt czy opinia

- wzorce retoryczne: dyskurs naukowy

- struktura eseju

Uwaga: poszczególne zagadnienia mogą być realizowane na kilku zajęciach

Komponent KOMUNIKACJA USTNA:

Na zajęciach z Komunikacji Ustnej studenci rozwijają umiejętności słuchania i mówienia na poziomie C1 w oparciu o podręczniki i materiały dodatkowe. Studenci rozwijają także swoje słownictwo na poziomie C1.

Kurs prowadzony jest w ten sposób, że w trakcie zajęć studenci wykonują ustne mini-zadania bazując na podstawie różnego rodzaju materiałów dydaktycznych. Zadania te angażują studentów w różnego rodzaju interakcje: praca indywidualna, w parach i grupowa, pozwalając im na nabywanie wprawy w języku mówionym.

Zajęcia oparte na sytuacji problemowej zakładają:

A. przygotowanie się do zadania (input/środki dydaktyczne takie jak tekst, nagrania audio/video, etc.),

B. planowanie go,

C. wykonanie zadania (studenci pracują nad wyznaczonym tematem),

D. zrelacjonowanie rezultatów zadania oraz E. omówienie ich.

Literatura:

Komponent PISANIE

Oshima, Alice and Hogue, Ann. Writing Academic English.

New York: Pearson Educational, 1999

Gould, DiYanni and Smith. The Act of Writing. Random

House, 1998

Cory, Hugh. Advanced Writing with English in Use CAE.

Oxford, 1999

Komponent CZYTANIE

Alderson, Ch. 2000. Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University Press

Baudoin, M., E. et al. 1977. Reader's Choice. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Bobryk J. 2001. Spadkobiercy Teuta, Ludzie I Media. W-wa: Wydawnictwo UW

Grellet, F. 1981. Developing Reading Skills. CUP.

Nuttal, C. 1982/1999. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Heinemann.

Reading and Thinking in English. Exploring Functions. The British Council. OUP 1979.

Selected essays./The Norton Reader, Dolphin Anthology

Wybrane artykuły prasowe

Komponent KOMUNIKACJA

Jones, L., New Cambridge Advanced English, CUP, Cambridge, 1998.

Rignall, M & Furneaux, C., Speaking, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York, 1997.

Soars, J. & Soars, L., Headway Advanced, OUP, Oxford, 1989.

Ur, P., Discussions that work, CUP, Cambridge, 1996.

Vince, M., Advanced Language Practice, Macmillan Heinemann, Oxford, 1994.

Wellman, G., The Heinemann English Wordbuilder, Macmillan Heinemann, Oxford, 1998.

Stanton, Alan and Susan Morris, Fast Track to CAE, Pearson Education, Harlow, 1999.

Boyd, Elaine, CAE Gold Plus (Exam Maximiser), Pearson Education, Harlow, 2008.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Phrasal Verbs in Use (Advanced), CUP, Cambridge, 2007.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Academic Vocabulary in Use, CUP, Cambridge, 2008.

BBC Radio / PBS podcasts

Teacher’s own materials

Efekty uczenia się:

Komponent PISANIE

K_W01: ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, interpunkcji, składni, morfologii i ortografii języka angielskiego

K_W02: ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu z zakresu gramatyki, interpunkcji, składni, morfologii i ortografii języka angielskiego oraz struktury akapitu i eseju charakterystycznych dla anglosaskiego piśmiennictwa naukowego

K_W03: zna podstawową terminologię z zakresu konstrukcji logiczno-stylistycznej tekstu oraz gramatyki, ortografii, interpunkcji i słowotwórstwa

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym w szczególności przy wykorzystaniu słowników i korpusów języka angielskiego

K_U09: posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem tekstów i materiałów źródłowych, danych liczbowych oraz poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U11: posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U19: posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii oraz popierania ich argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

K_U25: potrafi dokonać analizy własnych działań iw skazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

K_U27: ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczani języka angielskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_K07: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności

Komponent CZYTANIE

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat sposobów rozwijania i aktywizowania zasobów leksykalnych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego

K_W 02 ma podstawową wiedzę na temat różnorodnych aspektów krytycznej analizy tekstu pisanego (sposobów, celów, narzędzi)

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U09 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U27 Ma umiejętności językowe w zakresie czytania ze zrozumieniem, w tym krytycznej analizy tekstu, na poziomie określonym przez program studiów

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości

K_K06 Uczestnicy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Komponent KOMUNIKACJA USTNA:

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat sposobów rozwijania i aktywizowania zasobów leksykalnych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową w zakresie metod i możliwości wyszukiwania, adaptowania i zastosowania materiałów autentycznych , zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu struktury, strategii i integracji wypowiedzi, oraz sposobów prowadzenia dyskursu, właściwą dla nauczania języka angielskiego

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U09 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U10 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym

K_U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych żrodeł

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych żrodeł

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

K_U19 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości

K_K06 Uczestnicy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K13 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Komponent PISANIE

Studenci mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęciach, brać czynny udział we wszystkich przeprowadzanych ćwiczeniach, przygotowywać na zajęcia odpowiednie materiały i prace oraz prowadzić portfolio zawierające wszystkie prace, ich poprawy oraz materiały.

Ocena będzie oparta na pracach domowych - do 50% wartości oceny ogólnej (minimum pięć ocenianych akapitów do oceny w sem. 1., minimum trzy oceniane eseje w sem. 2.), test na zajęciach pod koniec semestru - do 50% wartości oceny ogólnej.

Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać w sumie 70%.

Komponent CZYTANIE

Ocena ustawiczna i formatywna: punkty za uczestnictwo w zajęciach, pracę w parach i grupach, prezentacje, prowadzenie teczki, udokumentowaną lekturę własną, zadania testowe

Egzamin z PNJA po drugim semestrze weryfikujący stopień zrozumienia oraz umiejętność krytycznej analizy tekstu autentycznego na poziomie zaawansowanym.

Komponent KOMUNIKACJA USTNA

Semestralna ocena końcowa jest oceną łączną z dwóch testów i jednej nagranej wypowiedzi ustnej, przy czym każda z nich stanowi 33% oceny końcowej. Do zaliczenia wymagane jest 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1- czytanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2 - pisanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 3 - komunikacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stephen Davies
Prowadzący grup: Joanna Fituła, Monika Galbarczyk, Agnieszka Plater-Zyberk, Dominik Rudkowski, Anna Żarnotal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1- czytanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - komunikacja - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin z przedmiotu Nauka Języka Angielskiego obejmuje pięć komponentów:

1.mówienie,

2.słuchanie,

3.czytanie,

4.pisanie oraz

Zgodnie z wymogami stopień trudności egzaminu z NJA na zakończenie

Pełny opis:

Komponent PISANIE

W czasie kursu „Pisanie na poziomie akademickim” student zyskuje wiedzę na temat poprawnego konstruowania akapitu (1 semestr) i eseju (2 semestr) w języku angielskim. W pierwszym semestrze student poznaje poprawną strukturę akapitu oraz uczy się formułować poprawne zdania kluczowe. Omawiane są akapity faktograficzne: narracja, porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, opis/analiza procesu, a także wzory przedstawiania: chronologia, uwydatnianie, ilustracja. Zdobywa wiedzę o sposobach pracy nad tekstem oraz uczy się poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych i tworzenia zdań złożonych z użyciem markerów dyskursu. Jednocześnie w czasie całego semestru student pracuje nad

poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki. W drugim semestrze nacisk położony jest na opanowanie i ćwiczenie struktury eseju z wykorzystaniem wiedzy o akapicie pozyskanej przez studentów w pierwszym semestrze. Student dowiaduje się, w jaki sposób należy pisać wstępy i konkluzje esejów a także poznają różne rodzaje esejów opisowych oraz argumentacyjnych. W trakcie całego semestrustudent uczy się poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych, markerów dyskursu oraz pracuje nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki.

Semestr 2

- Główne części struktury eseju, wstęp i konkluzja

- Esej opisowy: porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, argumenty za i przeciw

- Przedstawienie opisowe a precyzyjne użycie przymiotników i przysłówków

- Użycie spójników (markerów dyskursu) i interpunkcji

- Praca nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki

Komponent CZYTANIE:

Główne cele kursu to: dzielić się doświadczeniami czytelniczymi, rozwijać umiejętności krytycznej analizy, przyczynić się do wykreowania analitycznie myślących absolwentów, zachęcić studentów do czytania tekstów na różne tematy zarówno dla przyjemności jak i celów akademickich. Od studentów wymaga się prowadzenia teczki zawierającej notatki, dziennika doświadczeń nabytych w trakcie czytania oraz pracy ze słownikiem w teczce. Do teczki powinna być dołączona lingwistyczna/krytyczna analiza tekstów reklam i artykułów z poważnych gazet brytyjskich. W przeważającej mierze na zajęciach będą wykorzystywane oryginalne materiały. Ćwiczenia mają na celu rozwijanie umiejętności pracy z tekstem w zakresie leksyki (strategie inferencji kontekstowej, praca ze słownikiem jednojęzycznym), struktury akapitu ( zdania tematyczne i wspierające, kolejność zdań w akapicie, ogólny przekaz akapitu) , interpretacja tekstu 'non-fiction' : naukowego i gazetowego ( teza, struktura argumentacji, typy tekstu / artykułów prasowych, tony / style np. ironiczny, neutralny, tropy i żarty językowe).

Osiągnięcie przez studenta zamierzonych efektów kształcenia wymaga nakładu pracy własnej w wysokości około 45 godzin. W ramach pracy własnej student będzie zobowiązany do przygotowania szerokiej gamy zadań domowych związanych rozwijaniem słownictwa na poziomie zaawansowanym oraz krytyczną analizą tekstu.

Zakres kursu obejmuje następujące obszary.

- tekst, rodzaje tekstu, charakterystyka tekstu

akademickiego

- struktura tekstu na poziomie akapitu: główna myśl, ‘topic

sentences’

- czynniki wpływające na zrozumienie tekstu: kod, przekaz

dyskurs, uwarunkowania kulturowe

- elementy krytycznej analizy tekstu: autor, cel, odbiorca,

ukryte i podwójne znaczenia, ironia, żart językowy

- gazety: struktura artykułu informacyjnego

- wzorce retoryczne: ekspozycja, polemika

- artykuły wstępne, felietony

- czasopisma, raporty naukowe

- notatka, podsumowanie, parafrazowanie

- interpretacja tekstu: fakt czy opinia

- wzorce retoryczne: dyskurs naukowy

- struktura eseju

Uwaga: poszczególne zagadnienia mogą być realizowane na kilku zajęciach

Komponent KOMUNIKACJA USTNA:

Na zajęciach z Komunikacji Ustnej studenci rozwijają umiejętności słuchania i mówienia na poziomie C1 w oparciu o podręczniki i materiały dodatkowe. Studenci rozwijają także swoje słownictwo na poziomie C1.

Kurs prowadzony jest w ten sposób, że w trakcie zajęć studenci wykonują ustne mini-zadania bazując na podstawie różnego rodzaju materiałów dydaktycznych. Zadania te angażują studentów w różnego rodzaju interakcje: praca indywidualna, w parach i grupowa, pozwalając im na nabywanie wprawy w języku mówionym.

Zajęcia oparte na sytuacji problemowej zakładają:

A. przygotowanie się do zadania (input/środki dydaktyczne takie jak tekst, nagrania audio/video, etc.),

B. planowanie go,

C. wykonanie zadania (studenci pracują nad wyznaczonym tematem),

D. zrelacjonowanie rezultatów zadania oraz E. omówienie ich.

Semestr 2

- Opis wyglądu zewnętrznego, uczuć i cech charakterystycznych

- Zdrowie i medycyna

- Zmieniające się role w życiu rodzinnym i w społeczeństwie

- Powody i skutki problemów społecznych

- Oświata i uczenie się ustawiczne

- Rozmowy w sprawie zatrudnienia i spotkania biznesowe

- Opis procesów przemysłowych i naukowych

- Język wykresów i badań statystycznych

Literatura:

Komponent PISANIE

Oshima, Alice and Hogue, Ann. Writing Academic English.

New York: Pearson Educational, 1999

Gould, DiYanni and Smith. The Act of Writing. Random

House, 1998

Cory, Hugh. Advanced Writing with English in Use CAE.

Oxford, 1999

Komponent CZYTANIE

Alderson, Ch. 2000. Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University Press

Baudoin, M., E. et al. 1977. Reader's Choice. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Bobryk J. 2001. Spadkobiercy Teuta, Ludzie I Media. W-wa: Wydawnictwo UW

Grellet, F. 1981. Developing Reading Skills. CUP.

Nuttal, C. 1982/1999. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Heinemann.

Reading and Thinking in English. Exploring Functions. The British Council. OUP 1979.

Selected essays./The Norton Reader, Dolphin Anthology

Wybrane artykuły prasowe

Komponent KOMUNIKACJA

Jones, L., New Cambridge Advanced English, CUP, Cambridge, 1998.

Rignall, M & Furneaux, C., Speaking, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York, 1997.

Soars, J. & Soars, L., Headway Advanced, OUP, Oxford, 1989.

Ur, P., Discussions that work, CUP, Cambridge, 1996.

Vince, M., Advanced Language Practice, Macmillan Heinemann, Oxford, 1994.

Wellman, G., The Heinemann English Wordbuilder, Macmillan Heinemann, Oxford, 1998.

Stanton, Alan and Susan Morris, Fast Track to CAE, Pearson Education, Harlow, 1999.

Boyd, Elaine, CAE Gold Plus (Exam Maximiser), Pearson Education, Harlow, 2008.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Phrasal Verbs in Use (Advanced), CUP, Cambridge, 2007.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Academic Vocabulary in Use, CUP, Cambridge, 2008.

BBC Radio / PBS podcasts

Teacher’s own materials

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)