Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-1STIKO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK)
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs TIK poświęcone są rozwijaniu kompetencji cyfrowych studentów i wykorzystywaniu ich innowacyjnych form, metody i narzędzi w samokształceniu, a zwłaszcza akwizycji języka obcego. Szczególny nacisk kładziony jest również na świadome i efektywne korzystanie z mediów elektronicznych oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego.

Pełny opis:

Kurs powstał z myślą o przyszłych nauczycielach języków obcych, którzy chcieliby z sukcesem wykorzystać innowacyjne formy, metody i narzędzia w samokształceniu, a zwłaszcza akwizycji języka obcego.

Termin kompetencje cyfrowe w znaczeniu rozumienia i wykorzystywania informacji cyfrowych zdefiniował po raz pierwszy w 1997 roku Paul Gilster w okresie intensywnych dyskusji poświęconych alfabetyzmowi wizualnemu oraz umiejętnościom korzystania z technologii, komputera i informacji. W 2006 roku został spopularyzowany przez Komisję Europejską jako jedna z tzw. 8 kompetencji kluczowych. We współczesnym - wielomodalnym - kontekście kompetencje cyfrowe (informatyczne, informacyjne, komunikacyjne) odnoszą się do umiejętności, które umożliwiają świadome i efektywne korzystanie z mediów elektronicznych oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego.

Program zajęć skupia się zarówno na elementach kognitywnych, jak i praktycznych umiejętnościach związanych z rozwijaniem kompetencji cyfrowych, a także umożliwia rozumienie kontekstu społecznego zmienionego przez technologię, dostarcza inspiracji do postrzegania świata poprzez pryzmat technologii oraz pobudza twórcze myślenie i współpracę. W szczególności obejmuje następujące zagadnienia:

1. platformy cyfrowe dedykowane e-learningowi (LMS) i zdalnej pracy zespołowej (remote work software), np. Moodle, Google Workspace, Zoom, Trello

2. krytyczne odbieranie i tworzenie przekazów wielomodalnych (werbalnych i niewerbalnych: esejów, prezentacji ogólnych, wizualizacji big data, infografik, wideoklipów, podcastów, gier) na poziomie akademickim oraz jako materiał dydaktyczny

3. gromadzenie, przetwarzanie, zarządzanie, współdzielenie oraz krytyczna ocena informacji

4. rozpoznawanie stanu prawnoautorskiego treści i świadome korzystanie z otwartych licencji

5. formalne i nieformalne uczenie się w środowisku wirtualnym

6. korzystanie z narzędzi i metod badawczych, które opierają się na technologiach informacyjnych

7. korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych i masowych kursów on-line

8. sztuczna inteligencja w uczeniu się i nauczaniu

Literatura:

Bartlett, J. and Umiński, K., 2019. Ludzie Przeciw Technologii. Katowice: Post Factum - Wydawnictwo Sonia Draga.

Ford, M. and Łuniewska, K., 2017. Świt Robotów. Warszawa: CDP.

Jows.pl. 2020. Języki Obce W Szkole. [online] Available at: <http://jows.pl/> [Accessed 29 May 2020].

Orliński, W., 2013. Internet. Czas Się Bać. Warszawa: Agora SA.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W02

niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia, właściwą dla nauczania języków obcych ew. terminologię z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, właściwą dla nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie

P6S_WG Zakres i głębia

K_W21

narzędzia i techniki pracy wspomaganej cyfrowo, zdalnej lub wymiany wirtualnej

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim

P6S_UW Wykorzystanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

K_U02 samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych ew. z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie na drugim etapie edukacyjnym

P6S_UW Wykorzystanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

K_U22

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, opcjonalnie nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (TIK) w języku polskim i obcym

P6S_UU Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01

uczenia się przez całe życie

P6S_KK Oceny / krytyczne podejście

K_K02

refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

P6S_KK Oceny / krytyczne podejście

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji efektów uczenia się może ulec zmianie przed rozpoczęciem kursu w związku z możliwością wykorzystania przez uczestników narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję np. Chat GPT do tworzenia prac zaliczeniowych. Zmiany zostaną podane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach semestru zimowego 2023/24

Preferowana metody dydaktyczne to: uczenie się poprzez działanie, realizacja projektów, nauczanie problemowe oraz tzw. odwrócona klasa.

Kurs ma charakter stacjonarny z obudową internetową. Co oznacza, że prowadzony jest stacjonarnie - w laboratorium komputerowym - z wykorzystaniem wirtualnego środowiska uczenia się, zawierającego m.in. materiały do pracy własnej (instrukcje, videotutoriale, prezentacje, artykuły naukowe) na dedykowanej platformie do zdalnego nauczania (Moodle lub alternatywa).

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie ponad 60% punktów za projekty terminowo umieszczane na platformie oraz za projekty wykonywane podczas zajęć stacjonarnych.

Kryteria oceny końcowej:

Poniżej 60 - 2,0

60-68 - 3,0

69-78 - 3,5

79-88 - 4,0

89-96 – 4,5

Powyżej 97 – 5,0

ocenie podlegają:

-przygotowanie projektów i zadań (oryginalność, jakość, koncepcja, zgodność z założeniami) - 50%

-aktywny udział w zajęciach, w tym referat ilustrowany prezentacją na wybrany temat - 50%

Dopuszczona jest 1 nieobecność w semestrze.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Al-Khatib
Prowadzący grup: Małgorzata Al-Khatib
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są prowadzone w sali nr 23.

Dostęp do systemu zarządzania nauczaniem (LMS) Kampus studenci otrzymają w pierwszym dniu zajęć.

Link do dyżurów wirtualnych udostępniony będzie na stronie kursu na platformie Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)