Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka angielska dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-2SGADNO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka angielska dla nauczycieli
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student zna język angielski na poziomie B2. Wskazana jest również znajomość podstaw gramatyki języka angielskiego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu, który prezentuje i praktycznie wdraża współczesne podejście do nauczania i uczenia się gramatyki angielskiej w ramach kształcenia językowego jest usystematyzowanie i pogłębienie znajomości gramatyki angielskiej poprzez rozwijanie świadomości gramatycznej studentów w oparciu o specjalnie dobrane zbiory zdań/ćwiczeń gramatycznych rozwiązywanych przez studentów.

Omawiane są następujące tematy: czasy gramatyczne, zdania warunkowe, czasowniki modalne, mowa zależna, komplementacja czasownika, przedimki i zdania względne, kategoria liczby oraz strona bierna.

Pełny opis:

Celem kursu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy studentów dotyczącej gramatyki angielskiej.

Cele szczegółowe:

- zaznajomienie studentów z terminologią gramatyczną używaną przy opisie gramatyki angielskiej

- podniesienie poprawności gramatycznej studentów

- nauczenie studentów wydawania poprawnych osądów gramatyczności i rozpoznawania błędów

- nauczenie studentów odkrywania i formalnego formułowania reguł gramatyki angielskiej

- rozbudzenie zainteresowań poznawczych i wsparcie rozwoju intelektualnego, poprzez wzbogacenie wiedzy dotyczącej rozwoju regionalnych dialektów współczesnego języka angielskiego, genezy zjawisk mających status wyjątków we współczesnej angielszczyźnie, wpływ interferencji polskiego na struktury słownictwo występujące w angielszczyźnie

- wykorzystanie wiedzy akademickiej do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych w zawodzie nauczyciela języka obcego na pierwszym i drugim etapie edukacji, w tym uczenia gramatyki i leksyki języka angielskiego

Zakres tematów:

Celem kursu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy studentów dotyczącej gramatyki angielskiej.

Cele szczegółowe:

- zaznajomienie studentów z terminologią gramatyczną używaną przy opisie gramatyki angielskiej

- podniesienie poprawności gramatycznej studentów

- nauczenie studentów wydawania poprawnych osądów gramatyczności i rozpoznawania błędów

- nauczenie studentów odkrywania i formalnego formułowania reguł gramatyki angielskiej

- rozbudzenie zainteresowań poznawczych i wsparcie rozwoju intelektualnego, poprzez wzbogacenie wiedzy dotyczącej rozwoju regionalnych dialektów współczesnego języka angielskiego, genezy zjawisk mających status wyjątków we współczesnej angielszczyźnie, wpływ interferencji polskiego na struktury słownictwo występujące w angielszczyźnie

- wykorzystanie wiedzy akademickiej do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych w zawodzie nauczyciela języka obcego na pierwszym i drugim etapie edukacji, w tym uczenia gramatyki i leksyki języka angielskiego

Zakres tematów:

Semestr 2

1. Czasowniki modalne w angielskim:

- cechy formalne czasowników posiłkowych i modalnych

- modalność deontyczna i epistemiczna

- różnice i podobieństwa w użyciu czasowników modalnych

2. Komplementacja czasownika - bezokolicznik i gerundiwum

Literatura:

Aitken, R. (1992) Teaching Tenses: Ideas for Presenting and Practising Tenses in English, Nelson.

Biber D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, and E. Finegan (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman

Carter, R., R. Hughes, M. McCarthy (2000) Exploring English Grammar in Context, CUP.

Chalker, S. (1993, wyd. 8.) Current English Grammar, Macmillan.

Foley,M. and D. Hall (2003) Advanced Learners’ Grammar. Longman

Foley, M. and D. Hall (2012) MYGrammarLab. Advanced. Harlow: Pearson.

Freeborne, Dennis (1992) From Old English to Standard English. Macmillan.

Gethin, Hugh (1990, wyd. 2.) Grammar in Context, Collins ELT.

Gołębiowska, L. (2000) A book czy the book?: o przedimkach w języku angielskim. Warszawa, Prószyński i S-ka.

Graver, B. D. (1986, wyd. 3.) Advanced English Practice, OUP.

Haines, S. and M. Nettle (2007) Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises, CUP.

Hall, N. and J. Shepheard (1991) The Anti-grammar Grammar Book, Longman.

Hewings, M. (1999) Advanced Grammar in Use, CUP.

Leech, G. (1987) Meaning and the English Verb, Longman.

Leech, G. and J. Svartvik (1990, wyd. 17.) A Communicative Grammar of English, Longman.

Lewis M. (1986) The English Verb, LTP.

Palmer, F. R. (1988, wyd. 2.) Modality and the English Modals, Longman.

Parrot, M. (2000) Grammar for English Language Teachers. Cambridge: CUP.

Quirk, Randolph and Sidney Greenbaum (1991, wyd. 26.) A University Grammar of English, Longman.

Swan, Michael (1997) Practical English Usage, OUP.

Swan, M. and D. Baker (2008) Grammar Scan, OUP.

Swan, Michael and Catherine Walter (1997) How English Works, OUP.

Wilim, E. and E. Mańczak-Wohlfeld (1997) A contrastive approach to problems with English. Warszawa, PWN.

Yule, G. (2006) Oxford Practice Grammar, OUP.

Efekty uczenia się:

Semestr 1

Wiedza

K_W01 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu reguły dotyczące formy i funkcji czasów oraz użycia okresów warunkowych w języku angielskim (S_W01)

K_W02 - absolwent zna i rozumie niezbędną terminologię z zakresu językoznawstwa właściwą dla nauczania języków obcych (S_W02)

K_W16 - absolwent zna i rozumie w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego w języku polskim i angielskim, ich prawidłowości i zakłócenia (S_W16)

Umiejętności

K_U01 - absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dot. gramatyki języka angielskiego z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim (S_U01)

K_U02 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczeniem gramatyki języka angielskiego w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych (S_U02)

K_U03 - absolwent potrafi diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia gramatyki języka angielskiego (S_U03)

K_U09 - absolwent potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary w dziedzinie nauczania i uczenia się gramatyki języka angielskiego wymagające zmian w przyszłym działaniu (S_U09)

K_U19 - absolwent potrafi wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne, planować i realizować zadania związane z nauczeniem gramatyki języka angielskiego (S_U19)

Kompetencje społeczne

K_K01 - absolwent jest gotów do uczenia się gramatyki języka angielskiego przez całe życie (S_K01)

K_K02 - absolwent jest gotów do refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie uczenia gramatyki języka angielskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunku własnego rozwoju i kształcenia (S_K02)

K_K04 - absolwent jest gotów do prowadzenia komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym (S_K04)

Semestr 2

Wiedza

K_W01 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu reguły dotyczące formy i funkcji czasowników modalnych oraz komplementacji czasownika w języku angielskim (S_W01)

K_W02 - absolwent zna i rozumie niezbędną terminologię z zakresu językoznawstwa właściwą dla nauczania języków obcych (S_W02)

K_W16 - absolwent zna i rozumie w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego w języku polskim i angielskim, ich prawidłowości i zakłócenia (S_W16)

Umiejętności

K_U01 - absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dot. gramatyki języka angielskiego z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim (S_U01)

K_U02 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczeniem gramatyki języka angielskiego w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych (S_U02)

K_U03 - absolwent potrafi diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia gramatyki języka angielskiego (S_U03)

K_U09 - absolwent potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary w dziedzinie nauczania i uczenia się gramatyki języka angielskiego wymagające zmian w przyszłym działaniu (S_U09)

Kompetencje społeczne

K_K01 - absolwent jest gotów do uczenia się gramatyki angielskiej przez cały życie (S_K01)

K_K02 - absolwent jest gotów do refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie uczenia gramatyki języka angielskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunku własnego rozwoju i kształcenia (S_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): 10%

Końcowe zaliczenie pisemne: 60%

Praca na platformie e-learningowej: 30%

Sprawdzenie materiału uczonego na platformie Kampus za pomocą pytań ustnych, krótkich quizzów oraz sprawdzania testów wykonywanych przez studentów na platformie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bondaruk
Prowadzący grup: Anna Bondaruk, Anna Murkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są zaganieniu modalności w języku angielskim. Analizowane są poszczególne czasowniki modalne wyrażające różne typy modalności, w tym dwa główne - modalność deontyczną i epistemiczną. Zajęcia obejmują rówenież komplememntację czasownika w języku angielskim, tzn. czasowniki, które łączą się z bezokolicznikiem bądź gerundivum, czemu często towarzyszy zmiana znaczenia.

Pełny opis:

Omawiane są następujące zagadnienia:

1. Cechy wyróżniające czasoniki modalne od innych grup czasowników

2. Modalnośc deontyczna i epistemiczna

3. Czasowniki 'can', 'could' i 'to be able to'

4. Czasowniki 'may' i 'might '

5. Czasowniki 'must, 'have to', 'need', 'mustn't', 'needn't' i 'don't have to'

6. Czasowniki 'will', 'would', 'shall' i 'should'

7. Czasowniki 'used to', 'ought to', 'had better' i 'dare'.

8. Czasowniki modalne wyrażające przeszłość

9. Czasowniki łączące się z bezokolicznikiem

10. Czasowniki łączące się z gerundivum

11. Czasowniki łączące się z bezokolicznikiem i gerundivum ze zmianą znaczenia.

12. Czasowniki łączące się z bezokolicznikiem bez 'to'.

Literatura:

Biber D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, and E. Finegan (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman

Carter, R., R. Hughes, M. McCarthy (2000) Exploring English Grammar in Context, CUP.

Chalker, S. (1993, wyd. 8.) Current English Grammar, Macmillan.

Foley,M. and D. Hall (2003) Advanced Learners’ Grammar. Longman

Foley, M. and D. Hall (2012) MYGrammarLab. Advanced. Harlow: Pearson.

Gethin, Hugh (1990, 2nd edition) Grammar in Context, Collins ELT.

Graver, B. D. (1986, 3rd edition) Advanced English Practice, OUP.

Haines, S. and M. Nettle (2007) Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises, CUP.

Hewings, M. (1999) Advanced Grammar in Use, CUP.

Leech, G. (1987) Meaning and the English Verb, Longman.

Leech, G. and J. Svartvik (1990, 17th edition) A Communicative Grammar of English, Longman.

Lewis M. (1986) The English Verb, LTP.

Palmer, F. R. (1988, wyd. 2.) Modality and the English Modals, Longman.

Parrot, M. (2000) Grammar for English Language Teachers. Cambridge: CUP.

Quirk, Randolph and Sidney Greenbaum (1991, wyd. 26.) A University Grammar of English, Longman.

Swan, Michael (1997) Practical English Usage, OUP.

Swan, M. and D. Baker (2008) Grammar Scan, OUP.

Swan, Michael and Catherine Walter (1997) How English Works, OUP.

Wilim, E. and E. Mańczak-Wohlfeld (1997) A contrastive approach to problems with English. Warszawa, PWN.

Yule, G. (2006) Oxford Practice Grammar, OUP.

Uwagi:

Zajęcia są prowadzone w klasie i na platofrmie Kampus (14godzin stacjonarnych + 16 godzin zdalnie).

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Możliwa liczba nieobecności: 2

Zajęcia prowadzone asynchronicznie/zamieszczanie materiałów i zadań na platofrmie: po każdym z zajęć prowadzonych w klasie.

Termin składania zadań: tydzień po umieszczeniu zadania na platformie Kampus

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)