Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-2STIKO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK)
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs TIK poświęcony jest rozwijaniu kompetencji cyfrowych studentów i wykorzystywaniu ich innowacyjnych form, metody i narzędzi w samokształceniu, a zwłaszcza akwizycji języka obcego. Szczególny nacisk kładziony jest również na świadome i efektywne korzystanie z mediów cyfrowych oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs jest poświęcony rozwijaniu kompetencji cyfrowych w uczeniu się oraz nauczaniu. Powstał z myślą o studentach - przyszłych nauczycielach języków obcych, którzy chcieliby z sukcesem wykorzystać innowacyjne formy, metody i narzędzia w samokształceniu, a zwłaszcza akwizycji języka obcego.

Pełny opis:

Kurs jest poświęcony rozwijaniu kompetencji cyfrowych w uczeniu się i powstał z myślą o studentach - przyszłych nauczycielach języków obcych, którzy chcieliby z sukcesem wykorzystać innowacyjne formy, metody i narzędzia w samokształceniu, a zwłaszcza akwizycji języka obcego.

Termin kompetencje cyfrowe w znaczeniu rozumienia i wykorzystywania informacji cyfrowych zdefiniował po raz pierwszy w 1997 roku Paul Gilster w okresie intensywnych dyskusji poświęconych alfabetyzmowi wizualnemu oraz umiejętnościom korzystania z technologii, komputera i informacji. W 2006 roku został spopularyzowany przez Komisję Europejską jako jedna z tzw. 8 kompetencji kluczowych. We współczesnym - wielomodalnym - kontekście kompetencje cyfrowe (informatyczne, informacyjne, komunikacyjne) odnoszą się do umiejętności, które umożliwiają świadome i efektywne korzystanie z mediów elektronicznych oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego.

Program zajęć skupia się zarówno na elementach kognitywnych, jak i praktycznych umiejętnościach związanych z rozwijaniem kompetencji cyfrowych, a także umożliwia rozumienie kontekstu społecznego zmienionego przez technologię, dostarcza inspiracji do postrzegania świata poprzez pryzmat technologii oraz pobudza twórcze myślenie i współpracę. W szczególności obejmuje następujące zagadnienia:

1. platformy cyfrowe dedykowane e-learningowi (np. Moodle, Google Classroom)

2. krytyczne odbieranie i tworzenie przekazów wielomodalnych (werbalnych i niewerbalnych: esejów, prezentacji, infografik, videoclipów, podcastów) na poziomie akademickim

3. gromadzenie, przetwarzanie, zarządzanie, współdzielenie oraz krytyczna ocena informacji

4. rozpoznawanie stanu prawnoautorskiego treści i świadome korzystanie z otwartych licencji

5. formalne i nieformalne uczenie się w środowisku wirtualnym

6. korzystanie z narzędzi i metod badawczych, które opierają się na technologiach informacyjnych

7. korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych i masowych kursów on-line

8. zarządzanie cyfrową reputacją i wizerunkiem on-line.

Literatura:

Digital Agenda for Europe: Rebooting Europe's Economy. Luxembourg: Publications Office, 2014. Print. (ta pozycja jest wielojęzyczna)

Field, John, Bernhard Schmidt-Hertha, and Andrea Waxenegger. Universities and Engagement: International Perspectives on Higher Education and Lifelong Learning. Abingdon, Oxon: Routledge, 2016. Print.

Goodfellow, Robin. Literacy in the Digital University: Critical Perspectives on Learning, Scholarship, and Technology. London: Routledge, 2013. Print.

Hartmann, Werner, and Alois Hundertpfund. Digitale Kompetenz Was Die Schule Dazu Beitragen Kann. Bern: Hep Verlag, 2015. Print.

Jones, Rodney H., and Christoph A. Hafner. Understanding Digital Literacies: A Practical Introduction. London: Routledge, 2012. Print.

Kalantzis, Mary, and Bill Cope. "Introduction. New Media, New Learning and New Assessments." E-Learning and Digital Media 10.4 (2013): 328. Print.

Keengwe, Jared, Grace Onchwari, and Darrell Hucks. Literacy Enrichment and Technology Integration in Pre-service Teacher Education. Hershey PA: Information Science Reference, 2014. Print.

Kopacz, Przemysław, Daniel Paweł. Mierzejewski, Anna Rodak, and Kamil Wawrzeńczyk. Kompetencje Cyfrowe DigComp: Podręcznik. Lublin:

Modernizacja Szkolnictwa Wyższego w Europie: Dostęp do Studiów, Przeciwdziałanie Niepowodzeniom w Nauce i Szanse Na Zatrudnienie 2014. Luxembourg: Publications Office, 2014. Print.

Pelet, Jean-Eric. E-learning 2.0 Technologies and Web Applications in Higher Education. Hershey, PA: Information Science Reference, 2014. Print.Bartlett, Jamie, and Krzysztof Umiński. Ludzie Przeciw Technologii. Wydawnictwo Sonia Draga Sp. Z Oo., 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą technologie informacyjne i komunikacyjne właściwe dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na praktyczne rozwijanie kompetencji cyfrowych w dziedzinie nauczania języków obcych ew. nauczania przedmiotu „historia i społeczeństwo”

H1P_W02

K_W05 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjnych H1P_W07

Metody i kryteria oceniania:

Preferowana metody dydaktyczne to: uczenie się poprzez działanie, realizacja projektów, nauczanie problemowe oraz tzw. odwrócona klasa.

Kurs ma charakter stacjonarny z obudową internetową. Co oznacza, że prowadzony jest stacjonarnie - w laboratorium komputerowym - z wykorzystaniem wirtualnego środowiska uczenia się, zawierającego m.in. materiały do pracy własnej (instrukcje, video tutoriale, prezentacje, artykuły naukowe) na dedykowanej platformie do zdalnego nauczania (Moodle lub alternatywa).

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie ponad 60% punktów za projekty terminowo umieszczane na platformie oraz za projekty wykonywane podczas zajęć stacjonarnych.

Kryteria oceny końcowej:

Poniżej 60 - 2,0

60-68 - 3,0

69-78 - 3,5

79-88 - 4,0

89-96 – 4,5

Powyżej 97 – 5,0

Ocenie podlegają:

-przygotowanie projektów i zadań (oryginalność, jakość, koncepcja, zgodność z założeniami)

-aktywny udział w zajęciach, w tym referat ilustrowany prezentacją na wybrany temat.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Al-Khatib
Prowadzący grup: Małgorzata Al-Khatib
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kursy TIK 1 i TIK 2 są prowadzone w semestrze zimowym oraz letnim. Zaliczenie kursu 1 jest warunkiem dopuszczenia do kursu 2.

Główne projekty edukacyjne realizowane w semestrze letnim to m.in. mapy myśli, podcasty, aplikacje edukacyjne, kreskówki, scenariusze lekcji i portfolio.

Adres URL do dyżuru online poprzez Zoom będzie dostępny na stronie kursu na platformie Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)