Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CLIL w nauczaniu WOS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SCLILO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CLIL w nauczaniu WOS
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodą nauczania CLIL (Zintegrowanym Kształceniem Przedmiotowo-Językowym). Na kursie uczniowie zapoznają się z podstawowymi właściwościami metody CLIL i uzasadnieniem używania tego podejścia, szczególnie w nauczaniu WOS. W trakcie kursu studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami nauczania metodą CLIL. Planują i przeprowadzają demonstracje i prezentacje zajęć z wykorzystaniem metody CLIL, całych lekcji i większych jednostek. Tworzą również materiały CLIL dla uczniów.

Pełny opis:

ZAKRES TEMATÓW:

• zapoznanie uczestników z podstawami metody CLIL

• przedstawienie przykładów modeli CLIL z innych krajów europejskich

• zapoznanie uczestników z możliwościami nauczania i uczenia się ukierunkowanego na CLIL w polskim systemie edukacji (WOS)

• rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie planowania i wdrożenia jednostek opartych na metodzie CLIL

• rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia uczestników poprzez prowadzenie ich w wyborze i przygotowaniu programu nauczania i materiałów dydaktycznych zorientowanych na CLIL

• uświadomienie studentom znaczenia zintegrowanego programu nauczania CLIL dla dalszego rozwoju uczniów w kształceniu przedmiotowym CLIL

• zapoznanie uczestników z kompetencjami, które ma nabyć nauczyciel CLIL

TEMATY OMAWIANE W SEMESTRZE ZIMOWYM:

- podstawowe cechy CLIL

- zastosowanie CLIL w nauczaniu WOS

- polski program nauczania i możliwości nauczania z wykorzystaniem CLIL (WOS)

- kompetencje nauczycieli CLIL

- planowanie jednostek CLIL

- rozwój umiejętności pozajęzykowych na lekcjach języka

- materiały CLIL - dostępne źródła i tworzenie własnych szablonów

- prezentacje projektów CLIL

TEMATY OMAWIANE W SEMESTRZE LETNIM:

- planowanie lekcji CLIL;

- scaffolding w planowaniu lekcji;

- scaffolding w planowaniu zadań;

- konsolidacja wiedzy i zróżnicowanie nauczania na lekcji CLIL;

- informacja zwrotna i ocena prac CLIL;

- prezentacje projektów CLIL.

Literatura:

Coyle, D., P. Hood & D. Marsh (2010) Content and Language Integrated Learning.

Mehisto, Marsh and Frigols. Uncovering CLIL. 2007.

Bilingual programme Evaluation. 2010. British Council

Podstawa programowa WOS dla szkoły podstawowej

Marsh, D., Langé, G. (eds.) (1999) Implementing Content and Language Integrated Learning, A TIE-CLIL Foundation Course Reader, TIE-CLIL Project, Jyväskylä, Finland.

Criteria for producing CLIL learning materials - Peeter Mehisto

Towards quality-CLIL: successful planning and teaching strategies. Oliver Mayer

CLIL Teacher competences 2001.Kazianka et al.

European Commission (2006) Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Eurydice: Brussels

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

S_W03 metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem języków obcych.

Absolwent potrafi:

S_U05 obserwować i oceniać przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania;

S_U13 przygotować prace pisemne w języku polskim i języku obcym, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

S_U13 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem wiedzy o społeczeństwie w języku polskim i angielskim korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i angielskim) i nowoczesnych technologii (TIK);

S_U19 wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych, opcjonalnie z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie;

S_U20 pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach.

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Na ocenę końcową składają się:

1. jednostka CLIL (zadanie w portfolio) + refleksja na temat jej wdrożenia

2. zadania i testy wykonywane w trakcie zajęć stacjonarnych

3. zadania wykonane w ramach zajęć asynchronicznych na platformie Kampus

Obowiązująca skala ocen:

90-100% → 5

85-89% → 4,5

75-84% → 4

70-74% → 3,5

60-69% → 3

59%-31% → 2

30%-0% → NK

Minimum do uzyskania oceny: 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fituła
Prowadzący grup: Joanna Fituła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodą nauczania CLIL (Zintegrowanym Kształceniem Przedmiotowo-Językowym). Na tym kursie uczniowie zapoznają się z podstawowymi właściwościami metody CLIL i uzasadnieniem używania tego podejścia, szczególnie w nauczaniu WOS. W trakcie kursu studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami nauczania metodą CLIL. Planują i przeprowadzają demonstracje i prezentacje zajęć z wykorzystaniem metody CLIL, całych lekcji i większych jednostek. Tworzą również materiały CLIL dla uczniów.

Pełny opis:

ZAKRES TEMATÓW:

• zapoznanie uczestników z podstawami metody CLIL

• przedstawienie przykładów modeli CLIL z innych krajów europejskich

• zapoznanie uczestników z możliwościami nauczania i uczenia się ukierunkowanego na CLIL w polskim systemie edukacji (WOS)

• rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie planowania i wdrożenia jednostek opartych na metodzie CLIL

• rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia uczestników poprzez prowadzenie ich w wyborze i przygotowaniu programu nauczania i materiałów dydaktycznych zorientowanych na CLIL

• uświadomienie studentom znaczenia zintegrowanego programu nauczania CLIL dla dalszego rozwoju uczniów w kształceniu przedmiotowym CLIL

• zapoznanie uczestników z kompetencjami, które ma nabyć nauczyciel CLIL

TEMATY OMAWIANE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2023/24:

- podstawowe cechy CLIL

- zastosowanie CLIL w nauczaniu WOS

- polski program nauczania i możliwości nauczania z wykorzystaniem CLIL (WOS)

- kompetencje nauczycieli CLIL

- planowanie jednostek CLIL

- rozwój umiejętności pozajęzykowych na lekcjach języka

- materiały CLIL - dostępne źródła i tworzenie własnych szablonów

- prezentacje projektów CLIL

Literatura:

Coyle, D., P. Hood & D. Marsh (2010) Content and Language Integrated Learning.

Ioannou-Georgiou, S., Pavlou P. (eds.) (2011) Guidelines for CLIL Implementation in Primary and Pre-primary Education.

Mehisto, Marsh and Frigols. Uncovering CLIL. 2007.

Podstawa programowa WOS dla szkoły podstawowej

Marsh, D., Langé, G. (eds.) (1999) Implementing Content and Language Integrated Learning, A TIE-CLIL Foundation Course Reader, TIE-CLIL Project, Jyväskylä, Finland.

Criteria for producing CLIL learning material Peeter Mehisto

Towards quality-CLIL: successful planning and teaching strategies. Oliver Mayer

CLIL Teacher competences 2001.Kazianka et al.

European Commission (2006) Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Eurydice: Brussels

Uwagi:

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych w semestrze i jest prowadzony w trybie mieszanym:

- 14 godzin: stacjonarnie, w terminach wskazanych w planie zajęć na semestr zimowy 2023/24, dostępnym na stronie CKNJOiEE UW;

- 16 godzin: w trybie asynchronicznym, na platformie Kampus.

Materiały kursowe opracowane przez osobę prowadzącą zajęcia będą dostępne na platformie "Kampus".

Obecność studentów na zajęciach stacjonarnych jest rejestrowana przez osobę prowadzącą zajęcia. Obecność i aktywność studentów na zajęciach jest rejestrowana na platformie "Kampus".

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)