Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena i pomiar kompetencji językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SOPKJO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ocena i pomiar kompetencji językowej
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student rozpoczynający kurs powinien posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2(+) wg ESOKJ. Powinien umieć rozpoznać, zidentyfikować przyczynę i poprawić poważne błędy językowe we własnej mowie i tekstach pisanych w języku angielskim jak również w tekstach i mowie innych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs przygotowuje studentów do oceniania postępów w opanowaniu języka angielskiego jako obcego na I i II etapie edukacyjnym. Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami oceny pracy, osiągnięć i postępów uczniów w odniesieniu do treści kształcenia przewidzianych dla I i II etapu edukacyjnego (klasy I-III, IV-VIII oraz pomiaru ogólnej kompetencji językowej w języku obcym.

Pełny opis:

Kurs rozwija wiedzę i umiejętności w zakresie opisu, oceny i pomiaru języka ucznia w dwóch perspektywach: 1) w ujęciu globalnym czyli w odniesieniu do ogólnej biegłości językowej ucznia niezależnie od przebiegu procesu kształcenia; 2) ujęciu lokalnym - w odniesieniu do osiągnięć/postępów uczniów pozyskanych w procesie kształcenia na I i II etapie edukacyjnym. Kurs przeprowadzany jest w formie ćwiczeń. Kurs wprowadza pojęcie biegłości językowej rozumianej jako stopień znajomości języka obcego na 6-stopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (A1-C2). Podczas kursu studenci zapoznają się również z zasadami oceniania kształtującego i sumatywnego. Wprowadzone zostają zasady konstruowania testów sprawdzających oraz rozwijana jest umiejętność ich tworzenia i przeprowadzania w klasach I-III i IV-VIII w odniesieniu do treści kształcenia zawartych w Podstawie Programowej. Kurs omawia strukturę i cele egzaminu ósmoklasisty w zakresie języka obcego. Przedstawione są zasady zasady przygotowania uczniów do tego egzaminu. Studenci zapoznają się także z międzynarodowymi narzędziami pomiaru kompetencji językowej u dzieci i młodzieży. Omówione są przykładowe międzynarodowe językowe egzaminy zewnętrzne certyfikujące biegłość językową dzieci na I i II etapie edukacyjnym: A2 Key (wcześniej KET); B1 Preliminary (wcześniej PET), w nowej formule obowiązującej od roku 2020; Pearson Test of English Young Learners i TOEFL Primary.

Literatura:

Bachman L., Damböck, B. (2018). Language assessment for classroom teachers. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Brown, H. D. (2004). Language assessment: Principles and classroom practices. White Plains, NY: Pearson Education.

Carr, N.T. (2018). Designing and analyzing language tests, Book with CD-ROM. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Dooley, J. (2019). Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium. Język angielski. Student's book: Answer key. Warszawa: Express Publishing. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Dooley, J. (2019). Egzamin ósmoklasisty. Practice Test (+CD). Warszawa: Express Publishing.(zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Douglas, D. (2009). Understanding language testing. London: Hodder Education.

Green, A. (2013). Exploring language assessment and testing. Language in action. Routledge.

Hughes A. (2013). Testing for language teachers, (2nd edition). Cambridge: CUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Ioannou-Georgiou, P., Pavlou, P. (2003). Assessing young learners. Oxford: OUP.

Jang E. E. (2014). Focus on assessment. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

McKay, P. (2006). Assessing young language learners. Cambridge: CUP.

McNamara, T. (2008) Language testing. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2019). Podstawa Programowa 2019/2020 https://podstawaprogramowa.pl

Nikolov. M. (2016). Assessing young learners of English: Global and local perspectives. New York: Springer.

Pinter, A. (2017). Teaching young language learners (Chapter 10, Assessment), (2nd edition). Oxford: OUP.

University of Cambridge ESOL Examinations (2011). Using the CEFR: Principles of Good Practice October 2011. https://www.cambridgeenglish.org/Images/126011-using-cefr-principles-of-good-practice.pdf

Ur, P. (1996). A course in language teaching: Practice and theory. Oxford: OUP.(zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

+ podręczniki do nauki języka angielskiego w klasach I-III i IV-VIII z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

! Lista pozycji bibliograficznych może ulec zmianie w zależności od potrzeb studentów i przebiegu/realizacji celów kursu.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

S_W03 metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem języków obcych w w szczególności sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów; ocenianie kształtujące w kontekście efektywności nauczania; wewnątrzszkolny system oceniania; rodzaje i sposoby przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny (D.1/E.1.W10. w standardzie kształcenia);

S_W19 podstawę programową dotyczącą treści nauczania języka angielskiego i opcjonalnie języka francuskiego lub niemieckiego, w przedszkolu oraz na I i II etapie edukacyjnym i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem a w szczególności egzaminy kończące etap edukacyjny; sposoby konstruowania testów i sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach określonego przedmiotu

Umiejętności: absolwent potrafi

S_U02 samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych a w szczególności fachowo i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu i skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów

S_U03 diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

S_U05 obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U19 wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych, opcjonalnie z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

S_K06 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

S_K09 podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych

S_K10 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie:

1) obecności na zajęciach - kurs obejmuje 7 spotkań w semestrze, wymagana jest 100% obecność;

2) przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach;

3) terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania pisemnych zadań na zajęciach i/lub na platformie CKC UW, zgodnie z planem studiów;

4) uzyskania pozytywnych ocen z dwóch zadań kluczowych

-1 autorski sprawdzian dla klas VII-VIII weryfikujący opanowanie wskazanego zakresu materiału z podręczników do nauki języka angielskiego realizujących Podstawę programową na II etapie edukacyjnym; - praca w parach, termin złożenia styczeń 2021

5) uzyskania pozytywnej oceny z z testu sprawdzającego;

Testy skonstruowane przez studentów ocenianie są na podstawie następujących kryetriów:

1) poprawność językowa (gramatyka, słownictwo, pisownia);

2) zakres testu i jego wiarygodność ("validity") - zgodność z wskazanym zakresem materiału, kompletność testu;

3) typy zadań/ćwiczeń i stopień ich znajomości;

4) organizacja treści w teście, kolejność ćwiczeń;

5) kompletność i poprawność poleceń, przykłady;

6) stopień trudności i wykonalność testu'

7) wygląd testu, rozkład ćwiczeń, czytelność testu;

8) punktacja i skala ocen, waga ćwiczeń/pytań;

9) terminowość wykonania zadania,

10) zgodność z instrukcją (również w zakresie formatowania).

Ocena końcowa z kursu w poszczególnych semestrach stanowi:

- 90% oceny za zrealizowanie zadań kluczowych (weryfikowane efekty uczenia się S_W03, S_W19, S_U02, S_U03, S_U05, S_U02, S_K09, S_K10)

- 10% oceny za przygotowanie zadań cząstkowych i aktywny udział w zajęciach (weryfikowane efekty uczenia się S_W03, S_W19, S_U02, S_U03, S_U05, S_U19, S_K06, S_K09, S_K10)

Skala ocen:

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guz
Prowadzący grup: Ewa Guz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs przygotowuje studentów do oceniania postępów w opanowaniu języka obcego na I i II etapie edukacyjnym. Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami oceny pracy, osiągnięć i postępów uczniów w odniesieniu do treści kształcenia przewidzianych dla I i II etapu edukacyjnego (klasy I-III, IV-VIII) oraz pomiaru ogólnej kompetencji językowej w języku obcym.

Pełny opis:

Kurs rozwija wiedzę i umiejętności w zakresie opisu, oceny i pomiaru języka ucznia w dwóch perspektywach: 1) w ujęciu globalnym czyli w odniesieniu do ogólnej biegłości językowej ucznia niezależnie od przebiegu procesu kształcenia; 2) ujęciu lokalnym - w odniesieniu do osiągnięć/postępów uczniów pozyskanych w procesie kształcenia na I i II etapie edukacyjnym. Kurs przeprowadzany jest w formie ćwiczeń. Kurs wprowadza pojęcie biegłości językowej rozumianej jako stopień znajomości języka obcego na 6-stopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (A1-C2). Podczas kursu studenci zapoznają się również z zasadami oceniania kształtującego i sumatywnego. Wprowadzone zostają zasady konstruowania testów sprawdzających oraz rozwijana jest umiejętność ich tworzenia i przeprowadzania w klasach I-III i IV-VIII w odniesieniu do treści kształcenia zawartych w Podstawie Programowej. Kurs omawia strukturę i cele egzaminu ósmoklasisty w zakresie języka obcego. Przedstawione są zasady zasady przygotowania uczniów do tego egzaminu. Studenci zapoznają się także z międzynarodowymi narzędziami pomiaru kompetencji językowej u dzieci i młodzieży. Omówione są przykładowe międzynarodowe językowe egzaminy zewnętrzne certyfikujące biegłość językową dzieci na I i II etapie edukacyjnym: A2 Key (wcześniej KET); B1 Preliminary (wcześniej PET), w nowej formule obowiązującej od roku 2020; Pearson Test of English Young Learners i TOEFL Primary.

Literatura:

Bachman L., Damböck, B. (2018). Language assessment for classroom teachers. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Brown, H. D. (2004). Language assessment: Principles and classroom practices. White Plains, NY: Pearson Education.

Carr, N.T. (2018). Designing and analyzing language tests, Book with CD-ROM. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Dooley, J. (2019). Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium. Język angielski. Student's book: Answer key. Warszawa: Express Publishing. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Dooley, J. (2019). Egzamin ósmoklasisty. Practice Test (+CD). Warszawa: Express Publishing.(zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Douglas, D. (2009). Understanding language testing. London: Hodder Education.

Green, A. (2013). Exploring language assessment and testing. Language in action. Routledge.

Hughes A. (2013). Testing for language teachers, (2nd edition). Cambridge: CUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Ioannou-Georgiou, P., Pavlou, P. (2003). Assessing young learners. Oxford: OUP.

Jang E. E. (2014). Focus on assessment. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

McKay, P. (2006). Assessing young language learners. Cambridge: CUP.

McNamara, T. (2008) Language testing. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2019). Podstawa Programowa 2019/2020 https://podstawaprogramowa.pl

Nikolov. M. (2016). Assessing young learners of English: Global and local perspectives. New York: Springer.

Pinter, A. (2017). Teaching young language learners (Chapter 10, Assessment), (2nd edition). Oxford: OUP.

University of Cambridge ESOL Examinations (2011). Using the CEFR: Principles of Good Practice October 2011. https://www.cambridgeenglish.org/Images/126011-using-cefr-principles-of-good-practice.pdf

Ur, P. (1996). A course in language teaching: Practice and theory. Oxford: OUP.(zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

+ podręczniki do nauki języka angielskiego w klasach I-III i IV-VIII z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

! Lista pozycji bibliograficznych może ulec zmianie w zależności od potrzeb studentów i przebiegu/realizacji celów kursu.

Uwagi:

Kurs "Ocena i Pomiar ..." jest kursem internetowym prowadzonym w trybie zdalnym synchronicznym.

Obejmuje 7 spotkań, które odbywają są co dwa tygodnie na żywo za pomocą platformy Zoom w terminach zgodnych z planem zajęć dostępnym na stronie CKNJOIEE.

Obecność sprawdzana jest poprzez wyczytywanie list uczestników na głos. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

W przypadku choroby studenci są zobowiązani do niezwłocznego usprawiedliwiania nieobecności i samodzielnej realizacji materiału, który jest przyporządkowany do zajęć, których dotyczy nieobecność.

Kurs "Ocena i Pomiar ..." jest dokumentowany na platformie Kampus 2, gdzie znajdują się wszystkie informacje, komunikaty, instrukcje, materiały i linki do zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)