Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-6SSEMDYP
Kod Erasmus / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru VI w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

W seminarium dyplomowym uczestniczą tylko studenci, którzy ukończyli kursy Nauki Języka Angielskiego oraz dydaktyki nauczania języka angielskiego przewidziane programem dla I i II roku studiów w CKNJOiEE.

Student rozpoczynający zajęcia seminaryjne powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolnej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe/licencjackie ma na celu przygotowanie studenta do samodzielnego zredagowania pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to przegląd literatury tematu związanej z zakresem tematycznym pracy. Część praktyczna zawiera udokumentowany opis autorskiego projektu dydaktycznego zaplanowanego i przeprowadzonego przez autora pracy. Seminarium dyplomowe/licencjackie jest realizowane jako blok zajęć seminaryjnych składający się z dwóch przedmiotów/kursów:

(1) seminarium dyplomowe/licencjackie (15 godzin, forma zajęć: seminarium, tryb stacjonarny, kurs prowadzone przez promotora pracy w jednym z trzech języków: angielskim, francuskim lub niemieckim),

(2) zajęcia przygotowujące do seminarium (15 godzin, forma zajęć: wykład, tryb zdalny, synchroniczny, kurs prowadzony w języku polskim i opcjonalnie w języku seminarium.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego/licencjackiego jest samodzielne opracowanie przez studenta kompletnej pracy dyplomowej w porozumieniu i we współpracy z promotorem oraz pod jego/jej nadzorem.

Podczas seminarium dyplomowego/licencjackiego student opracowuje poszczególne komponenty pracy pod nadzorem kierującego pracą (temat pracy, abstrakt pracy wraz z wstępną bibliografią, plan pracy, plan części teoretycznej, plan części praktycznej, rozdział teoretyczny pracy wraz z bibliografią, rozdział praktyczny pracy, dokumentacja projektu dydaktycznego, załączniki) i składa je zgodnie z grafikiem seminarium ustalonym przez niego. Składane prace są analizowane, oceniane i akceptowane lub kierowane do poprawy przez promotora. Praca dyplomowa/licencjacka powstaje podczas trwania zajęć dydaktycznych, nie po ich zakończeniu. Seminarium dyplomowe/licencjackie prowadzone jest w jednym z trzech języków - angielskim, francuskim lub niemieckim. Studenci przygotowują prace licencjackie w języku, w którym prowadzone jest seminarium, na które uczęszczają.

Celem wykładu przygotowującego do seminarium jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności potrzebne do opracowania poszczególnych komponentów pracy (temat pracy, abstrakt pracy wraz z wstępną bibliografią, plan pracy, plan części teoretycznej, plan części praktycznej, rozdział teoretyczny pracy wraz z bibliografią, rozdział praktyczny pracy, dokumentacja projektu dydaktycznego, załączniki). Podczas wykładu przygotowującego do seminarium student zapoznaje się ze strukturą pracy i kolejno z jej komponentami. Poznaje wymogi formalne stawiane pracy dyplomowej/licencjackiej i technikę pisania pracy, tj: zbieranie literatury przedmiotowej, dokumentowanie i cytowanie źródeł w tekście, przygotowanie bibliografii, techniki redakcyjne, zasady redagowania tekstu naukowego w języku obcym, problematyka plagiatu, zasady opisu i dokumentacji procesu dydaktycznego. Wykład przygotowujący do seminarium prowadzony jest w języku polskim. Studenci mogą również opcjonalnie opracowywać zadania w języku, w którym prowadzone jest seminarium dyplomowe/licencjackie, na które uczęszczają.

Zakres tematyczny seminarium licencjackiego określa promotor w opisie seminarium. Tematy prac licencjackich są ustalane przez seminarzystów w porozumieniu i we współpracy z promotorem i akceptowane przez promotora we wskazanym przez niego terminie.

Literatura:

Allwright, D. (1993). Integrating “research” and “pedagogy”: Appropriate criteria and practical possibilities. In J. Edge, & K. Richards (Eds.), Teachers develop teachers research (pp. 125–135). London: Heinemann.

Allwright, D. (2005). Developing principles for practitioner research: The case of exploratory practice. Modern Language Journal, 89(3), 353–366.

Allwright, D, Hanks J (2009). The developing language learner: An introduction to exploratory practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Bailey, K. (2001). Action research, teacher research, and classroom research in language teaching. In , M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a second or foreign language (pp. 489–498). Boston: Heinle & Heinle.

Burns, A. (2019). Action research: developments, characteristics and future directions. In A. Benati &, J. W. Schwieter (Eds.), The Cambridge handbook of language learning (pp. 166–185). Cambridge: Cambridge University Press.

Burns, A. (2011). Action research in the field of second language teaching and learning. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning, vol II. (pp. 237–253). New York: Routledge.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 4100-5SSEMDYP, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 1 z 5 29.11.2021 17:57

Burns, A. (2010). Doing action research in English language teaching: A guide for practitioners. New York: Routledge.

Burns, A .(2007). Action research: contributions and future directions in ELT. In J. Cummins & C. Davison (Eds.), The international handbook of English language teaching (pp. 987–1002). New York: Springer.

Burns, A. (1999). Collaborative action research for English language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Burns, A. (1996). Starting all over again: From teaching adults to teaching beginners. In D. Free- man, & J. Richards (Eds.), Teacher learning in language teaching (pp. 154–177). Cambridge: Cambridge University Press.

Burns, A., & Richards, J. C. (Eds.). (2009). The Cambridge guide to second language teacher education. New York: Cambridge University Press.

Cirocki, A., & Farrell, T. S. C. (2017a). Reflective practice in the ELT classroom [special issue]. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 6(2).

Cirocki, A., & Farrell, T. S. C. (2017b). Reflective practice for professional development of TESOL practitioners. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 6(2), 5– 23.

Cirocki, A., & Burns, A. (2019). Language teachers as researchers [special issue]. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 8(2).

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Freeman, D. & Richards, J. C. Richards (1996). Teacher learning in language teaching (Eds.). New York: Cambridge University Press. Hinkel, E. (2005). Handbook of research in second language teaching and learning. New York: Routledge.

Hinkel, E. (2011). Handbook of research in second language teaching and learning. New York: Routledge.

Hinkel, E. (2016). Handbook of research in second language teaching and learning. New York: Routledge.

McKay, S. L. (2006). Researching second language classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Wallace, M. J. (1998). Action research for language teachers. Cambridge. Cambridge University Press.

Pozostałe pozycje wiążą się ściśle z tematami seminariów i są proponowane przez poszczególnych promotorów.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, pedagogika, psychologia, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym

K_W02 niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, pedagogika, psychologia, właściwą dla nauczania języków obcych właściwą dla nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie

K_W13 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów angielskim

K_U11 argumentować merytorycznie w języku obcym z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski

K_U13 przygotować prace pisemne w języku obcym, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U15 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie w języku obcym na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów

K_U16 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku obcym popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów

K_U17 posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolne

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K06 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny są jednakowe we wszystkich grupach seminaryjnych.

Warunkiem zaliczenia bloku zajęć seminaryjnych jest zaliczenie obydwu kursów/przedmiotów: seminarium dyplomowego/licencjackiego i zajęć przygotowujących do seminarium na ocenę pozytywną.

Ocena końcowa jest wystawiana i wpisywana do USOSweb przez promotora pracy w porozumieniu z prowadzącym zajęcia przygotowujące do seminarium wg następującego przelicznika:

1) seminarium dyplomowe/licencjackie stanowi 65% oceny końcowej,

2) zajęciach przygotowujące do seminarium stanowi 35% oceny końcowej*,

Student uzyskuje zaliczenie w każdym semestrze na podstawie:

- obecności na zajęciach (limit nieobecności jest wskazany w opisie przedmiotu dla danej grupy seminaryjnej),

- przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach stacjonarnych i online,

- terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania zadań na zajęciach i na platformie CKC UW, zgodnie z grafikiem seminarium,

- uzyskania pozytywnych ocen za poszczególne zadania, a w szczególności za przygotowanie poszczególnych elementów składowych pracy ocenianych w danym semestrze.

Kryteria oceny zadań i prac studentów (mogą różnić się w zależności od charakteru zadania):

- terminowość wykonania zadania,

- zgodność z instrukcją (również w zakresie formatowania),

- kompletność,

- klarowność i logika wywodu,

- wnikliwość i jakość argumentacji,

- organizacja treści i zgodność treści z tematem pracy,

- liczba, dobór i dokumentacja źródeł (odpowiednio styl APA, MLA),

- poprawność opisu projektu dydaktycznego i wniosków oraz kompletność dokumentacji raportu z - badań i wniosków,

- poprawność językowa (styl, gramatyka, słownictwo, pisownia), w tym prawidłowe zastosowanie rejestru akademickiego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia w poszczególnych semestrach na wszystkich seminariach jest:

Semestr I

(1) seminarium dyplomowe/licencjackie,

- terminowe złożenie i zatwierdzenie tematu i abstraktu pracy dyplomowej/licencjackiej w terminie wskazanym przez promotora* (abstrakt ma długość ok. 300 słów, abstrakt określa zakres tematyczny pracy, cel pracy, opis problemu dydaktycznego/luki w materiałach dydaktycznych, które będą obiektem analizy w projekcie dydaktycznym, planowane rozwiązania i działania (plan i opis)/opis materiałów dydaktycznych, które powstaną w ramach pracy, 5 pozycji bibliograficznych),

*termin jest jednakowy we wszystkich grupach seminaryjnych i jest ustalany i ogłaszany przez Koordynatora seminariów licencjackich w zależności od daty rozpoczęcia semestru zimowego na około 1.5 miesiąca po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych

- terminowe zatwierdzenie planu rozdziału teoretycznego pracy (plan zawiera tytuł rozdziału, tytuły sekcji i podsekcji tematycznych wraz ze źródłami na jakich będą się opierać),

- opracowanie, złożenie i zatwierdzenie poszczególnych sekcji oraz kompletnego rozdziału teoretycznego pracy wraz z bibliografią (minimum 15 pozycji) zgodnie z grafikiem seminarium,

(2) zajęciach przygotowujące do seminarium,

- uzyskanie pozytywnych ocen za poszczególne zadania,

- !!! szczegółowe warunki zaliczenia określone są w opisie przedmiotu,

Semestr II

(1) seminarium dyplomowe/licencjackie ,

- zatwierdzenie planu rozdziału praktycznego pracy (plan zawiera tytuł rozdziału, cel rozdziału, tytuły sekcji i podsekcji tematycznych),

- opracowanie, złożenie i zatwierdzenie poszczególnych sekcji oraz kompletnego rozdziału praktycznego pracy zgodnie z grafikiem seminarium,

(2) zajęciach przygotowujące do seminarium,

- uzyskanie pozytywnych ocen za poszczególne zadania,

- !!! szczegółowe warunki zaliczenia określone są w opisie przedmiotu.

Opis i struktura pracy - wymogi formalne

Formatowanie

Objętość pracy licencjackiej to co najmniej 26 stron znormalizowanego wydruku komputerowego bez załączników i bibliografii (przy czym poszczególne rozdziały mają nie mniej niż 12 stron wydruku)

Znormalizowany wydruk komputerowy to:

- 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie: 60 znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie,

- odstęp między wierszami (interlinia) 1,5 pkt.,

- tekst główny: czcionka Times New Roman 12 pkt.,

- tytuły rozdziałów: czcionka Times New Roman 14 + pogrubienie,

- przypis dolny: Times 10 pkt., interlinia: 1 pkt.,

- standardowe marginesy (2.5 cm) oraz wcięcia akapitowe

- tekst wyjustowany, brak wiszących liter na końcu wiersza.

Styl bibliograficzny

Promotor pracy wybiera styl bibliograficzny stosowany w danej grupie seminaryjnej (APA, MLA, Chicago Style etc.).

Styl bibliograficzny określa reguły dotyczące zapisu elementów tekstu tj. odsyłacze, formatowanie wykazu źródeł/bibliografii, statystyki, formatowanie tabel, użycie kursywy, niektóre reguły ortograficzne.

Informacja o stylu bibliograficznym stosowanym na danym seminarium podana jest w opisie przedmiotu dla poszczególnych grup seminaryjnych.

Struktura pracy dyplomowej/licencjackiej

- strony tytułowe (zgodna ze standardowymi wymaganiami na Uniwersytecie Warszawskim),

- oświadczenie promotora o dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania oraz oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną,

- streszczenie w języku polskim (do 800 znaków), około 16 wierszy,

- lista słów kluczowych (maksymalnie 5 słów) formułowanych w mianowniku liczby pojedynczej, pisanych w jednym ciągu z przecinkami,

- tytuł pracy w języku polskim (tytuł pracy nie może być pisany drukowanymi literami),

- spis treści, spis tabel, spis rysunków (schematów, map, itp.), spis załączników,

- wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić cel i zakres pracy, przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy, wskazać zidentyfikowany problem dydaktyczny/lukę w materiałach dydaktycznych a także streścić wyniki przeprowadzonych działań dydaktycznych/ opisać i zastosowanie stworzonych materiałów dydaktycznych),

- rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy podzielone na odpowiednie sekcje i podsekcje - w tym rozdział teoretyczny pracy (przegląd literatury i badań) oraz rozdział opisujący projekt dydaktyczny,

- wnioski - należy wskazać wnioski wynikające z pracy, określić stopień realizacji celu pracy w oparciu o wyniki podjętych działań, odnieść się do założeń i celu projektu dydaktycznego oraz określić czy i w jakim stopniu zaplanowane działania doprowadziły do rozwiązania zidentyfikowanego problemu/ stworzone materiały wypełniły lukę w materiałach dydaktycznych, wskazać implikacje pedagogiczne wyników projektu)

- wykaz cytowanej literatury (wyłącznie pozycje, do których autor odnosi się w pracy) w alfabetycznej kolejności, zgodny z wymogami opisu bibliograficznego (minimum 15 pozycji),

- załączniki (np. dokumentacja projektu, kopie materiałów dydaktycznych testy, karty pracy, dokumentacja fotograficzna).

Wymagania merytoryczne

1) rozdział teoretyczny

- obejmuje 15 stron znormalizowanego wydruku (nie mniej niż 12 stron),

- stanowi przegląd literatury tematu z zakresu wskazanego w tytule pracy,

- zawiera bibliografię, która obejmuje min. 15 pozycji:

- źródła akademickie o charakterze naukowym stanowiące prezentację wyników badań (! nie omówienia teoretyczne) związanych tematycznie z nauczaniem/przyswajaniem języków obcych; dopuszczalne są trzy rodzaje tekstów naukowych:

- artykuł w czasopiśmie naukowym recenzowanym,

- rozdział ze zbioru pod redakcją,

- monografia naukowa,

- źródła o charakterze dydaktycznym tj. podręczniki metodyczne, strony internetowe, artykuły branżowe,

- w tym źródła napisane w języku obcym innym niż język pracy, - w tym źródła polskojęzyczne,

- ponadto źródła o charakterze popularnonaukowym,

2) rozdział praktyczny

- obejmuje 15 stron znormalizowanego wydruku (nie mniej niż 12 stron)

- dopuszcza się dwa modele/dwie struktury projektu dydaktycznego:

MODEL I

(1) praca pisemna, której treść powstaje na podstawie action research (badanie w działaniu) przeprowadzonego przez autora,

(2) rozdział stanowi opis cyklu refleksyjnego/struktura rozdziału odzwierciedla strukturę cyklu: identyfikacja problemu - planowanie rozwiązań - wdrażanie rozwiązań - ocena skuteczności wdrożonych rozwiązań - refleksja,

(3) problem dotyczy grupy uczniów lub przypadków indywidualnych,

(4) dokumentacja cyklu refleksyjnego zawiera:

- opis problemu zidentyfikowanego w pracy dydaktycznej w oparciu o doświadczenia własne lub obserwację innych nauczycieli wraz z refleksją nad jego przyczynami i skutkami - sekcja pt. Identyfikacja problemu dydaktycznego,

- opis planowanych rozwiązań/działań dydaktycznych wraz z ich uzasadnieniem w odniesieniu do problemu, literatury tematu przedstawionej w części teoretycznej i do Podstawy Programowej* ze wskazaniem w jaki sposób rozwiązania te mogą prowadzić do poprawy - sekcja pt. Planowane rozwiązania/działania,

- plany autorskich lekcji wdrażających zaplanowane rozwiązania z uzasadnieniem w jaki sposób etapy lekcji realizują proponowane rozwiązanie, - sekcja pt. Opis lekcji,

- plany lekcji zawierają: cele lekcji, opis etapów lekcji z uzasadnieniem i przewidywanym czasem realizacji, opis i kopie materiałów dydaktycznych, przewidywane problemy, inne elementy - Plany lekcji,

- po-lekcyjny opis przebiegu lekcji - opis wydarzeń zgodnie ze stanem faktycznym - sekcja pt. Opis przebiegu lekcji,

- po-lekcyjne refleksje dotyczące:

- stopnia realizacji planowanych rozwiązań podczas lekcji

- ich skutków dydaktycznych

- oceny efektywności rozwiązań/wniosków i implikacji pedagogicznych

- sekcja pt. Refleksje polekcyjne,

MODEL II

(1) praca pisemna i pakiet materiałów dydaktycznych/dzieło dydaktyczne - teacher resource pack',

(2) pakiet/dzieło może zawierać autorskie materiały dydaktyczne, a także przedmioty materialne (np. kukiełki, flashcards, zestaw rekwizytów do historyjki, nagranie audio/audio-video bajki z materiałami, przedstawienia (drama), aplikacje cyfrowe do samodzielnej nauki etc.) czyli dzieło/wytwór o charakterze dydaktycznym,

(3) rozdział stanowi opis procesu tworzenia materiałów dydaktycznych,

(4) dokumentacja cyklu "twórczego" zawiera:

- opis potrzeby/braku/luki w materiałach dydaktycznych istotnej z punktu widzenia aktualnej sytuacji w nauczaniu języków obcych zidentyfikowanej w oparciu o przegląd literatury, doświadczenia własne lub obserwację innych nauczycieli - sekcja pt. Identyfikacja luki w materiałach dydaktycznych,

- pakiet materiałów/dzieło w formie fizycznej – kompletny, gotowy do realizacji/wdrożenia zestaw materiałów dydaktycznych do zastosowania w klasie językowej zgodnie z ich celem, - sekcja pt. Opis tworzonych materiałach dydaktycznych,

- pakiet materiałów/dzieło w formie cyfrowej - zdjęcia lub nagranie wideo, które dołączone są do pracy jako załączniki,

- komentarz do pakietu/dzieła uwzględniający - sekcja pt. Zastosowanie materiałów dydaktycznych,

- opis celów dydaktycznych, językowych i innych jakie pozwala zrealizować zastosowanie pakietu w odniesieniu do Podstawy Programowej,

- opis adresatów pakietu/dzieła: grupa wiekowa, poziom biegłości i inne,

- opis aplikacji/implementacji/propozycja wykorzystania pakietu w klasie językowej,

- określony typ licencji Creative Commons (np. taka, w której autor wyraża zgodę na wykorzystanie i adaptację pakietu/dzieła z zastrzeżeniem wskazania autora dzieła),

* w odniesieniu do ESOKJ w przypadku pracy dotyczącej szkolnictwa niepublicznego

Egzamin dyplomowy:

Egzamin dyplomowy ma formę ustną i jest prowadzony w języku, w jakim została napisana praca. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

- spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,

- uzyskanie za pracę licencjacką ostatecznej oceny nie mniejszej niż 3,0,

- złożenie w sekretariacie podpisanej przez promotora pracy dyplomowej,

- dostarczenie do sekretariatu niezbędnych dokumentów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guz
Prowadzący grup: Marlena Deckert, Andrzej Diniejko, Monika Galbarczyk, Emilia Królak, Anna Walewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe/licencjackie ma na celu przygotowanie studenta do samodzielnego zredagowania pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to przegląd literatury tematu związanej z zakresem tematycznym pracy. Część praktyczna zawiera udokumentowany opis autorskiego projektu dydaktycznego zaplanowanego i przeprowadzonego przez autora pracy. Seminarium dyplomowe/licencjackie jest realizowane jako blok zajęć seminaryjnych składający się z dwóch przedmiotów/kursów:

(1) seminarium dyplomowe/licencjackie (15 godzin, forma zajęć: seminarium, tryb stacjonarny, kurs prowadzone przez promotora pracy w jednym z trzech języków: angielskim, francuskim lub niemieckim),

(2) zajęcia przygotowujące do seminarium (15 godzin, forma zajęć: wykład, tryb zdalny, synchroniczny, kurs prowadzony w języku polskim i opcjonalnie w języku seminarium.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego/licencjackiego jest samodzielne opracowanie przez studenta kompletnej pracy dyplomowej w porozumieniu i we współpracy z promotorem oraz pod jego/jej nadzorem.

Podczas seminarium dyplomowego/licencjackiego student opracowuje poszczególne komponenty pracy pod nadzorem kierującego pracą (temat pracy, abstrakt pracy wraz z wstępną bibliografią, plan pracy, plan części teoretycznej, plan części praktycznej, rozdział teoretyczny pracy wraz z bibliografią, rozdział praktyczny pracy, dokumentacja projektu dydaktycznego, załączniki) i składa je zgodnie z grafikiem seminarium ustalonym przez niego. Składane prace są analizowane, oceniane i akceptowane lub kierowane do poprawy przez promotora. Praca dyplomowa/licencjacka powstaje podczas trwania zajęć dydaktycznych, nie po ich zakończeniu. Seminarium dyplomowe/licencjackie prowadzone jest w jednym z trzech języków - angielskim, francuskim lub niemieckim. Studenci przygotowują prace licencjackie w języku, w którym prowadzone jest seminarium, na które uczęszczają.

Celem wykładu przygotowującego do seminarium jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności potrzebne do opracowania poszczególnych komponentów pracy (temat pracy, abstrakt pracy wraz z wstępną bibliografią, plan pracy, plan części teoretycznej, plan części praktycznej, rozdział teoretyczny pracy wraz z bibliografią, rozdział praktyczny pracy, dokumentacja projektu dydaktycznego, załączniki). Podczas wykładu przygotowującego do seminarium student zapoznaje się ze strukturą pracy i kolejno z jej komponentami. Poznaje wymogi formalne stawiane pracy dyplomowej/licencjackiej i technikę pisania pracy, tj: zbieranie literatury przedmiotowej, dokumentowanie i cytowanie źródeł w tekście, przygotowanie bibliografii, techniki redakcyjne, zasady redagowania tekstu naukowego w języku obcym, problematyka plagiatu, zasady opisu i dokumentacji procesu dydaktycznego. Wykład przygotowujący do seminarium prowadzony jest w języku polskim. Studenci mogą również opcjonalnie opracowywać zadania w języku, w którym prowadzone jest seminarium dyplomowe/licencjackie, na które uczęszczają.

Zakres tematyczny seminarium licencjackiego określa promotor w opisie seminarium. Tematy prac licencjackich są ustalane przez seminarzystów w porozumieniu i we współpracy z promotorem i akceptowane przez promotora we wskazanym przez niego terminie.

Literatura:

Allwright, D. (1993). Integrating “research” and “pedagogy”: Appropriate criteria and practical possibilities. In J. Edge, & K. Richards (Eds.), Teachers develop teachers research (pp. 125–135). London: Heinemann.

Allwright, D. (2005). Developing principles for practitioner research: The case of exploratory practice. Modern Language Journal, 89(3), 353–366.

Allwright, D, Hanks J (2009). The developing language learner: An introduction to exploratory practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Bailey, K. (2001). Action research, teacher research, and classroom research in language teaching. In , M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a second or foreign language (pp. 489–498). Boston: Heinle & Heinle.

Burns, A. (2019). Action research: developments, characteristics and future directions. In A. Benati &, J. W. Schwieter (Eds.), The Cambridge handbook of language learning (pp. 166–185). Cambridge: Cambridge University Press.

Burns, A. (2011). Action research in the field of second language teaching and learning. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning, vol II. (pp. 237–253). New York: Routledge.

Burns, A. (2010). Doing action research in English language teaching: A guide for practitioners. New York: Routledge.

Burns, A .(2007). Action research: contributions and future directions in ELT. In J. Cummins & C. Davison (Eds.), The international handbook of English language teaching (pp. 987–1002). New York: Springer.

Burns, A. (1999). Collaborative action research for English language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Burns, A. (1996). Starting all over again: From teaching adults to teaching beginners. In D. Free- man, & J. Richards (Eds.), Teacher learning in language teaching (pp. 154–177). Cambridge: Cambridge University Press.

Burns, A., & Richards, J. C. (Eds.). (2009). The Cambridge guide to second language teacher education. New York: Cambridge University Press.

Cirocki, A., & Farrell, T. S. C. (2017a). Reflective practice in the ELT classroom [special issue]. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 6(2).

Cirocki, A., & Farrell, T. S. C. (2017b). Reflective practice for professional development of TESOL practitioners. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 6(2), 5– 23.

Cirocki, A., & Burns, A. (2019). Language teachers as researchers [special issue]. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 8(2).

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Freeman, D. & Richards, J. C. Richards (1996). Teacher learning in language teaching (Eds.). New York: Cambridge University Press. Hinkel, E. (2005). Handbook of research in second language teaching and learning. New York: Routledge.

Hinkel, E. (2011). Handbook of research in second language teaching and learning. New York: Routledge.

Hinkel, E. (2016). Handbook of research in second language teaching and learning. New York: Routledge.

McKay, S. L. (2006). Researching second language classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Wallace, M. J. (1998). Action research for language teachers. Cambridge. Cambridge University Press.

Pozostałe pozycje wiążą się ściśle z tematami seminariów i są proponowane przez poszczególnych promotorów.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)