Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski poziom średniozaawansowany niższy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-ANGSB1.1.a
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski poziom średniozaawansowany niższy
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Lektoraty Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Lektoraty języka angielskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

B1 według "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference" oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Zajęcia internetowe (46 h na platformie i 14 h (7x90 min) na ZOOM. Część asynchroniczna realizowana jest na platformie językowej COME UW http://jezyki.come.uw.edu.pl Aby uczestniczyć w zajęciach należy zalogować się na platformie językowej COME UW za pomocą numeru PESEL i hasła takiego samego jak przy logowaniu do USOS-a.

O terminie zajęć i zasadach organizacji informuje e-lektor.

E-lektorat na UW jest równoprawny z lektoratem tradycyjnym.

Koordynatorem e-lektoratów jest mgr Anna Żarnotal, azarnotal@uw.edu.pl, do której należy zgłaszać wszelkie problemy z funkcjonowaniem e-lektoratów.

Po kursie na tym poziomie student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej wraźnie, w języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczące wydarzeń współczesnych, lub tematów związanych z zaintersowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się dość wolno i wyraźnie. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych. Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży po krajach danego obszaru językowego. Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go intersujące, lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zaonteresowania, praca, podróże i wadarzenia bieżące). Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisaćdoświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, ambicje. Umie podać przyczyny i wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje. Potrafi napisać prosty zwarty tekst na temat mu znany lub go intersujący. Umie napisać list osobisty opisujący doświadczenia i wrażenia.

Literatura:

Kurs na platformie internetowej COME, materiały własne wykładowców

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

wiedza

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości zakłóceń

umiejętności

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także ich źródeł.

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

kompetencje

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- 50% - ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej

- 20% - progress tests

- 20% - test końcowy/zaliczeniowy

- 10% - obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych

Zajęcia kontaktowe będą prowadzone stacjonarnie lub zdalnie na platformie CKC, Google Meet lub Zoom, zgodnie z informacją podaną przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żarnotal
Prowadzący grup: Emilia Królak, Michał Kuźmicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żarnotal
Prowadzący grup: Emilia Królak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)