Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski poziom ponad średniozaawansowany wyższy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-ANGSB2.1.b
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski poziom ponad średniozaawansowany wyższy
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Lektoraty Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Lektoraty języka angielskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

B2 według "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference" oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Zajęcia internetowo - stacjonarne (45 h przez internet i 15 h tradycyjnie w sali wykładowej) Internetowa część realizowana jest na platformie językowej COME UW http://jezyki.come.uw.edu.pl Aby uczestniczyć w zajęciach należy zalogować się na platformie językowej COME UW za pomocą numeru PESEL i hasła takiego samego jak przy logowaniu do USOS-a. Zaliczenie zajęć odbywa się w formie tradycyjnej (sala wykładowa) na podstawie testu. O terminie zajęć i zasadach organizacji informuje e-lektor.

E-lektorat na UW jest równoprawny z lektoratem tradycyjnym.

Koordynatorem e-lektoratów jest mgr Anna Żarnotal azarnotal@uw.edu.pl, do której należy zgłaszać wszelkie problemy z funkcjonowaniem e-lektoratów.

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normlaną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń

Literatura:

Kurs na platformie internetowej COME, materiały własne wykładowców

Efekty uczenia się:

On completing the course, the student:

(Skills)

U01 the student is able to search, analyse, evaluate, select and use information using a variety of sources and methods H1P_U01

U10 the student is able to communicate, using a variety of channels and techniques, with experts in those academic subjects that are relevant to their course of studies H1P_U11

U19 the student is capable of presenting their ideas, concerns, suggestions and arguments, supporting them with published opinions on the subject H1A_U06

Knowledge

W07 the student has a knowledge and understanding of the basic concepts and principles governing copyright and authors' rights H1P_W10

W15 the student has elementary knowledge of the process of interpersonal communication and social patterns S1A_W05 S1A_W09

W23 the student has comprehensive knowledge of the principles and ethical standards in education S1A_W07

Social competence

K01 the student understands the importance of lifelong learning H1P_K01

K02 the student is able to interact and work in a group H1P_K02

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

    - 50% - ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej

- 20% - progress tests

- 20% - test końcowy/zaliczeniowy

- 10% - obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych/zdalnych synchronicznych

Zajęcia kontaktowe będą prowadzone stacjonarnie lub zdalnie na platformie CKC, Google Meet lub Zoom, zgodnie z informacją podaną przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żarnotal
Prowadzący grup: Emilia Królak, Elżbieta Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żarnotal
Prowadzący grup: Elżbieta Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)