Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język arabski - poziom początkujący, kurs internetowy w prowadzony w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-ARA-ANG-A1
Kod Erasmus / ISCED: 09.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język arabski - poziom początkujący, kurs internetowy w prowadzony w języku angielskim
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Foreign language courses in English / in Russian / in German
Lektoraty Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Lektoraty języka angielskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs skierowany jest do szerokiego grona studentów (polskich i zagranicznych) zainteresowanych nauką języka arabskiego od podstaw.

Na tym kursie nauczysz się współczesnego standardowego języka arabskiego (Modern Standard Arabic - MSA) z elementami dialektów arabskich.

Celem kursu jest nabycie podstawowych umiejętności językowych oraz osiągnięcie poziomu A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Pod koniec kursu będziesz w stanie:

- komunikować się w bardzo podstawowych sytuacjach życia codziennego, w tym pozdrowienia, codzienne czynności, odnalezienie drogi, podanie godziny i daty, dokonywanie prostych zakupów, zamawianie posiłku itp.

-zrozumieć bardzo proste wypowiedzi ustne i pisemne oraz uzyskać konkretne informacje na podstawowe tematy

- mieć wgląd w życie, kulturę i społeczeństwa arabskojęzyczne

Pełny opis:

W tym kursie stosuje się podejście komunikacyjne. Ćwiczone są wszystkie cztery umiejętności (komunikacja ustna, czytanie, słuchanie i pisanie), ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji. Zwrócono również uwagę na kontekst kulturowy krajów arabskojęzycznych. Studenci angażują się w interaktywne zajęcia językowe, uczestnicząc w pracy grupowej oraz w parach zgodnie z programem nauczania opartym na systematycznym treningu gramatycznym. Podczas kursu omawiane są następujące zagadnienia:

(1. SEMESTR / 60 h)

Alfabet i dźwięki: litery alfabetu, samogłoski długie, samogłoski krótkie, łączenie liter i ćwiczenie pisma ręcznego.

Tematy: pozdrowienia, dane osobowe,rodzina, praca/zawody, rzeczy/przedmioty w domu, obiekty w mieście.

Aktywności: przedstawianie innych, rozmawianie o tym, co robisz, zadawanie pytań, opisywanie krajów i miast, uprzejme prośby.

Gramatyka: liczba mnoga męska i żeńska, zaimki dzierżawcze (mój, twój, jego…), rzeczowniki określone i nieokreślone, zaimki osobowe (ja, ty, my, on, ona…), zaimki wskazujące, pytajniki, przymiotniki część I.

(2. SEMESTR / 60 h)

Tematy: kraje i stolice,narodowości, cyfry 1-10, kolory, jedzenie i picie, liczby 11 -100, pogoda, wycieczki/święta, czas, codzienne czynności, środki transportu, dni tygodnia, edukacja: szkoła i uczelnia

Aktywności: opisywanie miasta, pytanie o drogę, opisywanie położenia geograficznego, mówienie o tym, skąd pochodzisz, podawanie numeru telefonu i adresu, zakupy, zamawianie w restauracji, opowiadanie o przeszłości, opisywanie pogody, opowiadanie o wycieczce/wakacjach, podawanie godziny, zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania dotyczące codziennych czynności, rezerwacja pokoju hotelowego i wynajem samochodu

Gramatyka: konstrukcje przeczące, idafa, liczba mnoga regularna rodzaju męska i żeńska (ciąg dalszy), przymiotniki część II, zaimki osobowe (ciąg dalszy), wzory liczby mnogiej nieregularnej I i II, liczba podwójna, liczba mnoga z liczbami, ile?, rzeczowniki kolektywne, czas teraźniejszy i przeszły, wzory liczby mnogiej nieregularnej III i IV, stopniowanie przymiotników, czasowniki słabe, szyk wyrazów.

Literatura:

Mastering Arabic 1, 3rd. Edition by Jane Wightwick and Mahmoud Gaafar

Mastering Arabic 1 Activity Book by Jane Wightwick and Mahmoud Gaafar

Strona wydawnictwa z ćwiczeniami audio, wideo i innymi: Mastering Arabic Series - Mastering Arabic 1 (bloomsburyonlineresources.com)

Nauczyciel dostarczy dodatkowe materiały, zarówno autorskie, jak i zaczerpnięte z innych źródeł (podręczniki, gazety i nowe media).

Efekty uczenia się:

Pod koniec tego kursu powinieneś / powinnaś być w stanie:

(UMIEJĘTNOŚCI)

rozpoznać wszystkie litery alfabetu arabskiego oraz znaki diakrytyczne

poprawnie wymawiać głoski, których nie ma w językach europejskich

rozróżniać samogłoski długie i samogłoski krótkie (pisemne i ustne)

rozróżniać dźwięki, które wydają się podobne dla osób, które nie są rodzimymi użytkownikami języka arabskiego

rozpoznać różne kształty każdej litery w zależności od jej pozycji w słowie

opanować około 750 słów i wyrażeń

czytać i pisać proste krótkie zdania i wypowiedzi.

rozumieć i używać w praktyce typowe codzienne wyrażenia i bardzo podstawowe zwroty służące zaspokojeniu konkretnych potrzeb

przedstawiać siebie i innych

pytać i odpowiadać na pytania dotyczące danych osobowych

wchodzić w prosty sposób w interakcje, pod warunkiem, że druga osoba mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowa do pomocy.

(WIEDZA I POSTAWY)

mieć wgląd w życie, kulturę i funkcjonowanie społeczeństw arabskojęzycznych

efektywnie współpracować w grupie, przydzielając zadania sobie i innym

rozpoznawać własny styl uczenia się i wybrać sposoby dalszego samokształcenia

akceptować różnorodne postawy i opinie w kontaktach interpersonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się testem. Kurs jest zakończony, jeśli student / studentka zaliczył / zaliczyła pomyślnie test i uczestniczył / uczestniczyła w 80% lekcji.

Skala ocen:

99-100 % - 5 ( wyróżniająco)

93-98% – 5 (bardzo dobrze)

87-92% - 4+ (dobry plus)

77-86% - 4 (dobry)

71-76% – 3+ (dostateczny plus)

60-70 % – 3 (dostateczny)

1. Student otrzymuje 2 punkty ECTS za zaliczenie 60-godzinnego kursu, co oznacza osiągnięcie oczekiwanych efektów uczenia się.

2. Ponadto prowadzący określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczenia przedmiotu i przedstawi je studentom na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3. Student ma prawo do 3 nieobecności w jednym semestrze, składającym się z 60 godzin lekcyjnych (t30 2-godzinnych zajęć), natomiast w przypadku kursów językowych trwających 30 godzin w semestrze, kursów mieszanych lub e-kursów, uczeń może być dwukrotnie nieobecny bez konieczności wyjaśniania przyczyn nieobecności. Na początku kursu nauczyciel poinstruuje uczniów, jak nadrobić nieobecność i uzupełnić materiał.

4. Ocena wystawiona za zaliczenie przedmiotu (oraz punkty ECTS) zostanie wpisana do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studenta (USOS)

5. Ocenę niedostateczną mogą otrzymać tylko osoby, które nie uzyskały dostatecznych wyników z kolokwiów, prac domowych i testu końcowego.

6. Studenci / Studentki samodzielnie zapisują się na kursy językowe tylko w oficjalnie ogłoszonym okresie rejestracji. Podobna procedura obowiązuje w przypadku rezygnacji - studenci / studenki wypisują się z kursu samodzielnie wyłącznie w okresie rejestracji.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żarnotal
Prowadzący grup: Małgorzata Al-Khatib
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)