Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura brytyjska dla nauczycieli języka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IIMLITBRYT
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura brytyjska dla nauczycieli języka II
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs, oparty na podbudowie z programu studiów I stopnia), obejmuje wybrane dzieła literatury angielskiej. Zawiera krótkie prezentacje w PowerPoint, pogłębioną analizę i interpretację wybranych dzieł literatury angielskiej (dramat, powieść, poezja). Analiza skupia się na kontekście historycznoliterackim, retoryce tekstu, stylu oraz omówieniu tematów ważnych w kontekście historii i kultury brytyjskiej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs, oparty na podbudowie z programu studiów I stopnia), obejmuje wybrane dzieła literatury angielskiej. Zawiera krótkie prezentacje w PowerPoint, pogłębioną analizę i interpretację wybranych dzieł literatury angielskiej (dramat, powieść, poezja). Analiza skupia się na kontekście historycznoliterackim, retoryce tekstu, stylu oraz omówieniu tematów ważnych w kontekście historii i kultury brytyjskiej.

Pełny opis:

Kurs, oparty na podbudowie z programu studiów I stopnia), obejmuje wybrane dzieła literatury angielskiej. Zawiera krótkie prezentacje w PowerPoint, pogłębioną analizę i interpretację wybranych dzieł literatury angielskiej (dramat, powieść, poezja). Analiza skupia się na kontekście historycznoliterackim, retoryce tekstu, stylu oraz omówieniu tematów ważnych w kontekście historii i kultury brytyjskiej.

Analiza i interpretacja obejmuje następujące utwory:

1. William Shakespeare, Romeo and Juliet

2. Jane Austen, Pride and Prejudice

3. Robert Browning, Porphyria’s Lover

4. Lewis Carroll, Alice in Wonderland (a fragment)

5. E.M. Forster, A Room With a View

6. John Fowles, The French Lieutenant’s Woman

Tydzień 1 Romeo and Juliet (e-book)

Tydzień 2 Jane Austen, Pride and Prejudice

Tydzień 3 Alfred Tennyson, The Lady of Shalott i Robert Browning, Porphiria's

Lover

Tydzień 4 Lewis Carroll, Alice in Wonderland: A Mad Tea-Party

Tydzień 5: E.M. Forster, A Room With a View (film)

Tydzień 6: John Fowles, The French Lieutenant’s Woman

Tydzień 7: Cd: John Fowles, The French Lieutenant’s Woman

Literatura:

Głównym podręcznikiem jest zaktualizowany e-book: A. Diniejko, Introduction to the Study of Literature and Film in English, 2022.

Zalecane lektura (jedna pozycja):

Alexander, M. A History of English Literature, Macmillan, 2000

Burgess, A. English Literature, Longman, 1990.

Drabble, M. The Oxford Companion to English Literature, Oxford, 1985.

Sanders, A. The Short Oxford History of English Literature. Oxford, 2003.

Sikorska, L., A Short History of English Literature, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W01 w podstawowym zakresie wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska z zakresu literatury brytyjskiej zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym S_W01

K_W02 wybrane obszary z zakresu literatury brytyjskiej zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języka angielskiego S_W02

K_W03 podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i literatury brytyjskiej, właściwą dla nauczania języka angielskiego S_W02

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

K_U16 argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

K_U19 przygotować wystąpienia ustne, w języku polskim i języku angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K_K02 refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia P6S_KK Oceny / krytyczne podejście

K_K04 odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości w odniesieniu do grup etnicznych zamieszkujących terytorium Wielkiej Brytanii P6S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

K_K06 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role P6S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

- obecność i przygotowanie do zajęć

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- zaliczenie w formie ustnej prezentacji i pracy pisemnej

- ocena za prowadzenie zeszytu (STUDENT'S DIGITAL NOTEBOOK)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Diniejko
Prowadzący grup: Andrzej Diniejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs, oparty na podbudowie z programu studiów I stopnia), obejmuje wybrane dzieła literatury angielskiej. Zawiera krótkie prezentacje w PowerPoint, pogłębioną analizę i interpretację wybranych dzieł literatury angielskiej (dramat, powieść, poezja). Analiza skupia się na kontekście historycznoliterackim, retoryce tekstu, stylu oraz omówieniu tematów ważnych w kontekście historii i kultury brytyjskiej.

Pełny opis:

Kurs, oparty na podbudowie z programu studiów I stopnia), obejmuje wybrane dzieła literatury angielskiej. Zawiera krótkie prezentacje w PowerPoint, pogłębioną analizę i interpretację wybranych dzieł literatury angielskiej (dramat, powieść, poezja). Analiza skupia się na kontekście historycznoliterackim, retoryce tekstu, stylu oraz omówieniu tematów ważnych w kontekście historii i kultury brytyjskiej.

Analiza i interpretacja obejmuje następujące utwory:

1. William Shakespeare, Romeo and Juliet

2. Jane Austen, Pride and Prejudice

3. Robert Browning, Porphyria’s Lover

4. Lewis Carroll, Alice in Wonderland (a fragment)

5. E.M. Forster, A Room With a View

6. John Fowles, The French Lieutenant’s Woman

Tydzień 1 Romeo and Juliet (e-book)

Tydzień 2 Jane Austen, Pride and Prejudice

Tydzień 3 Alfred Tennyson, The Lady of Shalott i Robert Browning, Porphiria's

Lover

Tydzień 4 Lewis Carroll, Alice in Wonderland: A Mad Tea-Party

Tydzień 5: E.M. Forster, A Room With a View (film)

Tydzień 6: John Fowles, The French Lieutenant’s Woman

Tydzień 7: Cd: John Fowles, The French Lieutenant’s Woman

Literatura:

Głównym podręcznikiem jest zaktualizowany e-book: A. Diniejko, Introduction to the Study of Literature and Film in English, 2022.

Zalecane lektura (jedna pozycja):

Alexander, M. A History of English Literature, Macmillan, 2000

Burgess, A. English Literature, Longman, 1990.

Drabble, M. The Oxford Companion to English Literature, Oxford, 1985.

Sanders, A. The Short Oxford History of English Literature. Oxford, 2003.

Sikorska, L., A Short History of English Literature, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)