Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i historia Wielkiej Brytanii dla nauczycieli języka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IMKIHWBDNJ
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura i historia Wielkiej Brytanii dla nauczycieli języka II
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Konwersatorium jest poświęcone wybranym aspektom kultury i historii Wielkiej Brytanii od czasów najdawniejszych do współczesności oraz problematyce wykorzystania komponentu kulturowego w procesie nauczania języka angielskiego w szkole.

Zajęcia są prowadzone w trybie mieszanym (14 godzin stacjonarnie + 16 godzin zdalnie, asynchronicznie)

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi aspektami kultury i historii Anglii/Wielkiej Brytanii. Podniesienie świadomości językowej i kompetencji interkulturowej studentów poprzez zwrócenie ich uwagi na teksty dotyczące wybranych elementów kultury i historii Anglii, a także wielokulturowości na obszarze Wysp Brytyjskich. Wskazanie dostępnych źródeł informacji i sposobów pogłębienia własnej wiedzy w zakresie kultury i historii Anglii oraz propozycje, jak można wprowadzać elementy kulturowe i historii obszaru w kontekście nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest kulturze i historii Anglii (Wielkiej Brytanii). Poszczególne tematy mogą być omawiane fragmentarycznie na kilku zajęciach. (Uwaga: niektóre tematy studenci opracowują samodzielnie - nauka własna).

Szczegółowy harmonogram kursu:

1. Geografia Wysp Brytyjskich (regiony geograficzne i kulturowe).

2. Podstawowa wiedza o społeczeństwie brytyjskim: ustrój

polityczny, instytucje państwowe, rola monarchy.

3. Najważniejsze i przełomowe wydarzenia historyczne: okres anglosaski; chrystianizacja; Anglia pod panowaniem Normanów; Plantageneci; zmierzch feudalizmu; początki parlamentu angielskiego, wojna stuletnia, wojny Białej i Czerwonej Róży (1455-1485); monarchia Tudorów: schizma Henryka VIII, panowanie Elżbiety I; reformacja i rozwój kultury; panowanie Stuartów; wojna domowa; restauracja Stuartów; początki imperium; rewolucja naukowa i przemysłowa, imperium brytyjskie za czasów królowej Wiktorii i Edwarda VII; reformy wyborcze, walka Irlandii o niepodległość; I i II wojna światowa; stopniowy upadek Imperium; dekolonizacja i dewolucja; Brexit.

4. System edukacji w Zjednoczonym Królestwie.

5. Kultura wysoka (muzyka, malarstwo i architektura) i kultura

popularna.

6. Zwyczaje i obyczaje, święta oraz legendy Wysp Brytyjskich.

7. Kultura życia codziennego.

8. Sport na Wyspach Brytyjskich.

9. Wielokulturowość i wieloetniczność.

10. Jak nauczać wiedzę kulturze i historii Anglii/Wielkiej Brytanii na

lekcjach języka angielskiego w ramach komponentu kulturowego.

Literatura:

Diniejko, A. English-Speaking Countries: The United Kingdom and the Republic of Ireland (Warszawa: WSiP, 1999; updated e-book, 2021); Kenneth O. Morgan, ed., The Oxford Illustrated History of Britain (OUP, 1994 i nowsze wydania); John Oakland, British Civilization. An Introduction (Routledge: London and New York, 2011); lektura uzupełniająca: W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2005; PowerPoint Presentations.

Efekty uczenia się:

W pogłębionym stopniu wiedza o wybranych faktach, teoriach, instytucjach, procesach, zjawiskach z zakresu nauki o kulturze i historii, właściwa dla kierunku nauczanie języków obcych, zorientowana na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych na trzecim etapie edukacyjnym, nauczania dorosłych i w dydaktyce szkoły wyższej (K_W01);

niezbędna terminologia z zakresu nauki o kulturze i historii, właściwą dla nauczania języków obcych (K_W02);

znaczenie społeczeństwa wielokulturowego, tolerancyjnego, wielojęzycznego (K_W20)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny są wiadomości, umiejętność kojarzenia faktów, zdarzeń i idei w zakresie kultury i historii Wielkiej Brytanii, samodzielność myślenia oraz umiejętność przekazywania nabytej wiedzy i umiejętności z tego zakresu w języku angielskim w formie ustnej i pisemnej.

Zaliczenie kursu:

30% - aktywny udział w zajęciach;

30% - zaprezentowanie wyników projektu indywidualnego lub

grupowego;

40% - indywidualna rozmowa na temat omawianego materiału oraz przeczytanej publikacji dotyczącej kultury i historii Anglii/Wysp Brytyjskich.

Skala ocen: 95-100 punktów - ocena celująca (5+); 85-94 punktów - ocena bardzo dobra; 75-84 punktów - ocena dobra plus; 65-74 punktów; ocena dobra; 55-64 punktów - ocena dostateczna plus; 54%- 50% - ocena dostateczna; poniżej 50% - ocena niedostateczna.

* Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Diniejko
Prowadzący grup: Andrzej Diniejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi aspektami kultury i historii Anglii/Wielkiej Brytanii. Podniesienie świadomości językowej i kompetencji interkulturowej studentów poprzez zwrócenie ich uwagi na teksty dotyczące wybranych elementów kultury i historii Anglii, a także wielokulturowości na obszarze Wysp Brytyjskich. Wskazanie dostępnych źródeł informacji i sposobów pogłębienia własnej wiedzy w zakresie kultury i historii Anglii oraz propozycje, jak można wprowadzać elementy kulturowe i historii obszaru w kontekście nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest kulturze i historii Anglii (Wielkiej Brytanii). Poszczególne tematy mogą być omawiane fragmentarycznie na kilku zajęciach. (Uwaga: niektóre tematy studenci opracowują samodzielnie - nauka własna).

Szczegółowy harmonogram kursu:

1. Geografia Wysp Brytyjskich (regiony geograficzne i kulturowe).

2. Podstawowa wiedza o społeczeństwie brytyjskim: ustrój

polityczny, instytucje państwowe, rola monarchy.

3. Najważniejsze i przełomowe wydarzenia historyczne: okres anglosaski; chrystianizacja; Anglia pod panowaniem Normanów; Plantageneci; zmierzch feudalizmu; początki parlamentu angielskiego, wojna stuletnia, wojny Białej i Czerwonej Róży (1455-1485); monarchia Tudorów: schizma Henryka VIII, panowanie Elżbiety I; reformacja i rozwój kultury; panowanie Stuartów; wojna domowa; restauracja Stuartów; początki imperium; rewolucja naukowa i przemysłowa, imperium brytyjskie za czasów królowej Wiktorii i Edwarda VII; reformy wyborcze, walka Irlandii o niepodległość; I i II wojna światowa; stopniowy upadek Imperium; dekolonizacja i dewolucja; Brexit.

4. System edukacji w Zjednoczonym Królestwie.

5. Kultura wysoka (muzyka, malarstwo i architektura) i kultura

popularna.

6. Zwyczaje i obyczaje, święta oraz legendy Wysp Brytyjskich.

7. Kultura życia codziennego.

8. Sport na Wyspach Brytyjskich.

9. Wielokulturowość i wieloetniczność.

Literatura:

Diniejko, A. English-Speaking Countries: The United Kingdom and the Republic of Ireland (Warszawa: WSiP, 1999; updated e-book, 2020); Kenneth O. Morgan, ed., The Oxford Illustrated History of Britain (OUP, 1994 i nowsze wydania); John Oakland, British Civilization. An Introduction (Routledge: London and New York, 2011); lektura uzupełniająca: W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2005; PowerPoint Presentations.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)