Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IMSEMDYP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 1
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

W ramach seminarium magisterskiego student planuje i przeprowadza badanie naukowe, przygotowuje pracę magisterską, zawierającą przegląd literatury i raport z badania, a także przygotowuje się do egzaminu magisterskiego.

Praca magisterska jest osadzona w kontekście dydaktycznym. Zaprojektowane badania odnoszą się do edukacji językowej i proponują implikacje o charakterze wdrożeniowym, mając na celu usprawnienie procesu edukacji językowej na wielu płaszczyznach, mogą dotyczyć wszystkich etapów edukacyjnych oraz kształcenia w szkole wyższej.

Przygotowanie pracy magisterskiej powinno dowieść następujących umiejętności studenta:

- oceny stanu badań,

- rozszerzania swej wiedzy przez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach naukowych,

- stosowania warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy naukowej,

- prowadzenia badań o charakterze wdrożeniowym,

- prowadzenia logicznego wywodu,

- identyfikacji i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce zawodowej,

- wyciągania wniosków,

- czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu w praktyce lub do wnioskowania teoretycznego,

- osadzania problemu w literaturze,

- posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem akademickim.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu zaplanowanie i zrealizowanie autorskiego projektu badawczego z zakresu przyswajania języka obcego i dydaktyki języków obcych oraz przedstawienia go w formie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie prowadzone jest w jednym z trzech języków - angielskim, francuskim lub niemieckim. Studenci przygotowują prace magisterskie w języku, w którym prowadzone jest seminarium, na które uczęszczają. Tematykę seminarium określa osoba prowadząca seminarium, tematy prac magisterskich studenci ustalają z osobą prowadzącą seminarium, a zatwierdza je Dyrektor ds. Kształcenia po zasięgnięciu opinii Rady Dydaktycznej CKNJOiEE w terminie do końca semestru, w którym rozpoczęło się seminarium magisterskie.

Uczestnicy seminarium magisterskiego zapoznają̨ się z wymogami formalnymi dotyczącymi pracy magisterskiej, które obejmują następujące aspekty pracy: techniki redakcyjne, zasady redagowania tekstu naukowego w języku obcym, zbieranie literatury przedmiotowej, dokumentowanie i cytowanie źródeł, przygotowanie bibliografii, problematyka plagiatu. Struktura pracy magisterskiej odpowiada strukturze artykułu naukowego, przy czym część teoretyczna pracy (przegląd literatury) jest szersza niż zwyczajowo przyjęta w artykule naukowym.

Seminarium rozwija wiedzę i umiejętności potrzebne do zaplanowania i przeprowadzenia autorskiego projektu badawczego z zakresu przyswajania języków obcych i dydaktyki języków obcych oraz przedstawienia go w formie pracy magisterskiej. Podczas seminarium studenci zapoznają się z metodami prowadzenia badań, technikami zbierania i analizy danych oraz z zasadami wnioskowania na podstawie przeprowadzonych analiz. Projektując i przeprowadzając własne badania, uczestnicy seminarium stosują w praktyce wybrane metody badawcze, formułują cele i pytania badawcze, dobierają odpowiednie techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych empirycznych, interpretują wyniki swoich badań w świetle dostępnej wiedzy i wyników badań naukowych oraz wyciągają wnioski. Seminarium magisterskie trwa cztery semestry i opisane powyżej zadania realizowane są w poszczególnych semestrach. Efektem końcowym seminarium jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej.

Literatura:

Studenci zobowiązani są przeczytać/zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i naukowymi określonymi przez osobę prowadzącą seminarium, umieszczonymi na platformie CKC UW, dostarczonymi na zajęcia przez osobę prowadzącą seminarium lub dostępnymi w bibliotece. Są to na przykład artykuły, rozdziały, opracowania i materiały elektroniczne (prezentacje, filmy video).

W zakresie mtodologii badań studenci będą korzystać z wybranych pozycji wymienionych poniżej lub ich fragmentów oraz z pozycji zdefiniowanych w sylabusach przez osoby prowadzące poszczególne seminaria magisterskie, w zależności od tematu pracy i rodzaju badania:

Brown, J. D., & Coombe, C. (Eds.). (2015). The Cambridge guide to research in language teaching and learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, J. D., & Rodgers, T. S. (2002). Doing second language research. Oxford: OUP.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in education. London: Routledge.

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: OUP.

Mackey, A., & Gass Susan M. (2016). Second language research methodology and design. New York: Routledge.

O’leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. London: SAGE Publications.

Paltridge, B., & Phakiti, A. (Eds.). (2018). Research methods in applied linguistics: A practical resource. London: Bloomsbury Academic.

Phakiti, A., De Costa, P., Plonsky, L., & Starfield, S. (Eds.). (2018). The Palgrave handbook of applied linguistics research methodology. London: Palgrave Macmillan.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

S_W02 niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia, właściwą dla nauczania języków obcych,

S_W04 opartą na badaniach edukacyjnych metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych, szkołach wyższych i placówkach związanych z nauczaniem języków obcych w znacznym stopniu proces rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym,

S_W11 w pogłębionym stopniu odbiorców (podmioty) edukacji, oraz oparte na badaniach edukacyjnych metody diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług edukacyjnych,

S_W18 najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy psychologiczne oraz pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

Umiejętności: absolwent potrafi

S_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim,

S_U07 ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania,

S_U08 wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu krytycznego analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań,

S_U09 posługiwać się zaawansowanymi teoriami w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej,

S_U19 przygotować zaawansowane prace pisemne w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,

S_U20 przygotować wystąpienia ustne oraz wypowiadać się publicznie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim, na temat zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,

S_U21 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów,

S_U22 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

S_K02 krytycznej refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu,

S_K07 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,

S_K12 porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej; rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i tworzenie dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią,

S_K13 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela, jak również rozwijania jego dorobku i podtrzymywania etosu zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny są jednakowe we wszystkich grupach seminaryjnych.

Student przygotowuje kolejne elementy pracy magisterskiej zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez osoby prowadzące seminaria magisterskie. Student uzyskuje zaliczenie w każdym semestrze na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność),

- przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach stacjonarnych i online,

- terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania zadań na zajęciach i na platformie CKC UW, zgodnie z planem danego semestru (np. przygotowanie tematu i abstraktu, opracowanie planu części teoretycznej pracy, opracowanie bibliografii; przygotowanie planu części empirycznej pracy, opracowanie planu badania i pytań badawczych, wybór metody i narzędzi, przeprowadzenie badania, opracowanie wyników badania i wniosków, przygotowanie poszczególnych rozdziałów pracy; umieszczanie w terminie zadań i materiałów na platformie, prezentacje, itd.),

- uzyskania pozytywnych ocen za poszczególne zadania, a w szczególności za przygotowanie rozdziałów teoretycznych pracy (przegląd literatury), zaplanowanie i przeprowadzenie badania, analizę i interpretację wyników, przygotowanie rozdziału empirycznego pracy (raport z badania) oraz za całą pracę.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia w poszczególnych semestrach na wszystkich seminariach jest:

- semestr pierwszy - 1) zatwierdzenie tematu i abstraktu pracy magisterskiej (abstrakt zawiera zakres tematyczny pracy, cel, pytania badawcze i zarys badania oraz 15 pozycji bibliografii) oraz 2) pisemna dokumentacja postępów w zapoznawaniu się z literaturą przedmiotu (np. w postaci dziennika lektur, zawierającego krótki opis, analizę i ocenę każdej przeczytanej pozycji pod kątem ich wykorzystania w pracy magisterskiej lub określonych fragmentów/rozdziałów części teoretycznej pracy),

- semestr drugi - 1) przedstawienie promotorowi pierwszej wersji tekstu wszystkich rozdziałów teoretycznych pracy i uzyskanie pozytywnej oceny oraz 2) przedstawienie dokładnego planu badań (wraz z kopiami narzędzi do zbierania danych, np. kwestionariusz ankiety i wywiadu; arkusz obserwacji; pre-testów i post-testów i innych testów użytych w badaniu) i uzyskanie pozytywnej oceny,

- semestr trzeci - 1) przeprowadzenie badania, 2) zebranie i analiza danych, 3) przygotowanie pierwszej wersji raportu z badań (rozdział empiryczny pracy) i uzyskanie pozytywnej oceny,

- semestr czwarty - przedstawienie finalnej wersji tekstu pracy magisterskiej (zawierającej wszystkie wymagane elementy) i uzyskanie pozytywnej oceny.

Pozostałe szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych semestrów określają osoby prowadzące seminaria magisterskie.

Ocena końcowa z seminarium w poszczególnych semestrach stanowi:

- 75% oceny za zrealizowanie poszczególnych zadań (weryfikowane efekty uczenia się: S_W02, S_W04, S_W11, S_W18, S_U01, S_U07, S_U08, S_U09, S_U19, S_U20, S_U21, S_U22, S_K02, S_K07, S_K12, S_K13)

- 25% oceny za przygotowanie i aktywny udział w zajęciach (dyskusje, prezentacje studenckie, raporty z postępu prac) oraz terminowe wykonywanie zadań i umieszczanie ich na platformie (weryfikowane efekty uczenia się: S_W02, S_W04, S_W11, S_W18, S_U01, S_U07, S_U08, S_U09, S_U19, S_U20, S_U21, S_U22, S_K02, S_K07, S_K12, S_K13).

Skala ocen:

95-100% - 5

90-94% - 5-

85-89% - 4+

80-84% - 4

75-79% - 4-

70-74% - 3+

65-69% - 3

60-64% - 3-

0-59% - 2

Kryteria oceny prezentacji i zadań (mogą różnić się w zależności od charakteru zadania):

- terminowość wykonania zadania,

- zgodność z instrukcją (również w zakresie formatowania),

- kompletność,

- klarowność i logika wywodu,

- wnikliwość i jakość argumentacji,

- organizacja treści i zgodność treści z tematem pracy,

- poprawność raportu z badań i wniosków,

- liczba, dobór i dokumentacja źródeł (odpowiednio styl APA, MLA),

- poprawność językowa (styl, gramatyka, słownictwo, pisownia), w tym prawidłowe zastosowanie rejestru akademickiego.

Praca magisterska jest oceniana na podstawie następujących kryteriów:

- zgodność tematu i charakteru pracy z kierunkowymi efektami kształcenia,

- zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule,

- ocena układu pracy, struktury, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez, itp.,

- merytoryczna ocena pracy, w tym samodzielność myślenia, zakres, w którym praca stanowi nowe ujęcie problemu,

- wykazana znajomość literatury przedmiotu,

- charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł,

- ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze).

Objętość pracy magisterskiej to co najmniej 60 stron znormalizowanego wydruku komputerowego bez załączników i bibliografii.

Znormalizowany wydruk komputerowy to:

- 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie: 60 znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie,

- odstęp między wierszami (interlinia) 1,5 pkt.,

- tekst główny: czcionka Times New Roman 12 pkt.,

- tytuły rozdziałów: czcionka Times New Roman 14 + pogrubienie,

- przypis dolny: Times 10 pkt., interlinia: 1 pkt.,

- standardowe marginesy (2.5 cm) oraz wcięcia akapitowe.

- tekst wyjustowany, brak wiszących liter na końcu wiersza.

Struktura pracy magisterskiej:

- strony tytułowe (zgodna ze standardowymi wymaganiami i wzorami na Uniwersytecie Warszawskim i w CKNJOiEE),

- streszczenie w języku polskim (do 800 znaków), około 16 wierszy.

- lista słów kluczowych (maksymalnie 5 słów) formułowanych w mianowniku liczby pojedynczej, pisanych w jednym ciągu z przecinkami,

- tytuł pracy w języku polskim (tytuł pracy nie może być pisany drukowanymi literami),

- spis treści,

- spis tabel,

- spis rysunków (schematów, map, itp.),

- spis załączników,

- wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić cel i zakres pracy, przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy, wskazać metody badawcze, a także syntetycznie opisać wynik badania),

- rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy podzielone na odpowiednie sekcje i podsekcje - w tym rozdziały teoretyczne pracy (przegląd literatury i badań) oraz rozdział zawierający raport z badania składający się z następujących elementów: wstęp (zarysowanie problemu, cel badania, pytanie/a badawcze, hipoteza/y badawcze), metoda (opis uczestników badania, narzędzi/instrumentów do zbierania danych, procedury przeprowadzenia badania, metod analizy danych), prezentacja wyników, dyskusja wyników,

- wnioski - należy wskazać wnioski wynikające z pracy, określić stopień realizacji celu pracy w oparciu o wyniki badania, odnieść się do hipotez badawczych (określić czy i w jakim stopniu zostały potwierdzone), wskazać implikacje pedagogiczne wyników badania i zasygnalizować możliwości wdrożeniowe),

- wykaz cytowanej literatury (wyłącznie pozycje, do których autor odnosi się w pracy) w alfabetycznej kolejności, zgodny z wymogami opisu bibliograficznego (minimum 30 pozycji),

- załączniki (np. dokumentacja badania, testy, kwestionariusze ankiety i wywiadu, transkrypcje wywiadów, notatki z obserwacji itd.).

Egzamin dyplomowy ma formę ustną i jest prowadzony w języku, w jakim została napisana praca. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

- spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,

- uzyskanie za pracę magisterską ostatecznej oceny nie mniejszej niż 3,0,

- złożenie w sekretariacie zatwierdonej przez promotora pracy dyplomowej,

- dostarczenie do sekretariatu niezbędnych dokumentów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nijakowska
Prowadzący grup: Dorota Campfield, Eugeniusz Cyran, Stephen Davies, Przemysław Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem pierwszego semestru seminarium magisterskiego jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu zaplanowanie autorskiego projektu badawczego z zakresu przyswajania języka obcego i dydaktyki języków obcych.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie prowadzone jest w jednym z trzech języków - angielskim, francuskim lub niemieckim. Studenci przygotowują poszczególne zadania w języku, w którym prowadzone jest seminarium, na które uczęszczają. Tematykę seminarium określa osoba prowadząca seminarium.

W pierwszym semestrze seminarium rozwija wiedzę i umiejętności potrzebne do zaplanowania autorskiego projektu badawczego z zakresu przyswajania języków obcych i dydaktyki języków obcych.

Uczestnicy seminarium magisterskiego zapoznają̨ się z wymogami formalnymi dotyczącymi pracy magisterskiej, które obejmują następujące aspekty pracy: techniki redakcyjne, zasady redagowania tekstu naukowego w języku obcym, zbieranie literatury przedmiotowej, dokumentowanie i cytowanie źródeł, przygotowanie bibliografii, problematyka plagiatu.

Studenci zapoznają się wstępnie z metodami prowadzenia badań i technikami zbierania danych.

Studenci ustalają tematy prac magisterskich z osobą prowadzącą seminarium, a zatwierdza je Dyrektor ds. Kształcenia po zasięgnięciu opinii Rady Dydaktycznej CKNJOiEE w terminie do końca semestru.

Literatura:

Studenci zobowiązani są przeczytać/zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i naukowymi określonymi przez osobę prowadzącą seminarium, umieszczonymi na platformie "Kampus" CKC UW, dostarczonymi na zajęcia przez osobę prowadzącą seminarium lub dostępnymi w bibliotece. Są to na przykład artykuły, rozdziały, opracowania i materiały elektroniczne (prezentacje, filmy video).

W zakresie metodologii badań studenci będą korzystać z wybranych pozycji wymienionych poniżej lub ich fragmentów oraz z pozycji zdefiniowanych w sylabusach przez osoby prowadzące poszczególne seminaria magisterskie, w zależności od tematu pracy i rodzaju badania:

Brown, J. D., & Coombe, C. (Eds.). (2015). The Cambridge guide to research in language teaching and learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, J. D., & Rodgers, T. S. (2002). Doing second language research. Oxford: OUP.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in education. London: Routledge.

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: OUP.

Mackey, A., & Gass Susan M. (2016). Second language research methodology and design. New York: Routledge.

O’leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. London: SAGE Publications.

Paltridge, B., & Phakiti, A. (Eds.). (2018). Research methods in applied linguistics: A practical resource. London: Bloomsbury Academic.

Phakiti, A., De Costa, P., Plonsky, L., & Starfield, S. (Eds.). (2018). The Palgrave handbook of applied linguistics research methodology. London: Palgrave Macmillan.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie mieszanym (14 godzin stacjonarnie + 16 godzin zdalnie, asynchronicznie - na platformie Kampus CKC UW).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)