Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura brytyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-3PKANK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura brytyjska
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Wyklad i konwersatorium są poświęcone problematyce wykorzystania komponentu kulturowego w procesu nauczania języka angielskiego w szkole.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy studium z głównymi aspektami historii i kultury brytyjskiej. Podniesienie świadomości językowej i kompetencji interkulturowej słuchaczy kursu podyplomowego poprzez zwrócenie ich uwagi na teksty dotyczące wybranych elementów historii i kultury Wysp Brytyjskich. Wskazanie dostępnych źródeł informacji i sposobów podniesienia własnych kwalifikacji w zakresie historii i kultury Wysp Brytyjskich oraz propozycje, jak można wprowadzać elementy kulturowe w kontekście nauczania języka angielskiego jako języka obcego na różnych poziomach zaawansowania i w różnych grupach wiekowych. Wykład i konwersatorium połączone są z prezentacją multimedialną oraz aktywnym udziałem studentów na zajęciach oraz pracą własną w domu.

Szczegółowy harmonogram kursu:

Poszczególne tematy mogą być omawiane fragmentarycznie na kilku zajęciach.

(Uwaga: niektóre tematy studenci opracowują samodzielnie - nauka własna).

1. Geografia Wysp Brytyjskich (regiony geograficzne i kulturowe).

2. Podstawowa wiedza o społeczeństwie brytyjskim: ustrój

polityczny, instytucje państwowe, rola monarchy; system edukacji.

3. Znane postaci z historii Wielkiej Brytanii.

4. System edukacji w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

5. Kultura wysoka (muzyka, malarstwo i architektura) i kultura

popularna. Jak je nauczać na lekcjach języka angielskiego w

ramach komponentu kulturowego.

6. Piosenki brytyjskie, w tym piosenki i rymowanki dla dzieci.

7. Zwyczaje i obyczaje, święta oraz legendy Wysp Brytyjskich.

8. Kultura życia codziennego.

9. Sport na Wyspach Brytyjskich.

10. Wielokulturowość i wieloetniczność.

Literatura:

Diniejko, A. English-Speaking Countries: The United Kingdom and the Republic of Ireland. Warsaw: WSiP, 1999; e-book, 2016;

McDowall, D. An Illustrated History of Britain. Oxford: OUP, 1998;

Room, A. An A-Z of British Life. Dictionary of Britain. Oxford: OUP, 1996;

materiały online

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu kultury brytyjskiej zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową w zakresie kultury brytyjskiej, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności H1P_W02

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu kultury brytyjskiej, właściwą dla nauczania języków obcych H1P_W03

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych H1P_U02 K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków H1P_U10

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1A_K01 H1A_K04 S1A_K02

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości w odniesieniu do społeczeństwa Wielkiej Brytanii H1P_K05

K_K10 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A_K04 S1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie na ocenę projektu wprowadzenia wybranego zagadnienia z historii lub kultury brytyjskiej na lekcji języka angielskiego – 50% oceny końcowej; ustna, indywidualna prezentacja jednego zagadnienia dotyczącego kultury brytyjskiej – 50% oceny końcowej;

kontrola obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)