Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Internetowy kurs Elementy języka spotkań i konferencji - język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-ANGINTB2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Internetowy kurs Elementy języka spotkań i konferencji - język angielski
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: E-lektoraty UKKNJO
Lektoraty Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Lektoraty języka angielskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych (akceptowane przez WNE jako lektoraty języków obcych)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do udziału w dyskusjach w języku angielskim oraz odświeżenie wiadomości w zakresie wybranych zagadnień gramatycznych na poziomie B2. Kurs umożliwia wykorzystanie poznawanych zagadnień w praktyce w trakcie dyskusji grupowych on-line. Kurs trwa 1 semestr.

Pełny opis:

Kurs profilowany z języka angielskiego na poziomie ponad B2. Zajęcia odbywają wyłącznie przez internet na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus http://kampus.come.uw.edu.pl/. Aby uczestniczyć w zajęciach należy zalogować się na platformie Kampus za pomocą numeru PESEL i hasła takiego samego jak przy logowaniu do systemu USOS. Zaliczenie obejmuje systematyczną pracę na platformie oraz test końcowy. Kurs internetowy na UW jest równoprawny z lektoratem tradycyjnym.

Kurs „Elementy języka spotkań i konferencji” zawiera materiały

umożliwiające przygotowanie się do udziału w dyskusjach w języku

angielskim. Kurs obejmuje takie zagadnienia, jak: zasady prowadzenia

dyskusji grupowych, rozpoczynanie dyskusji, zabieranie głosu w

dyskusji, komentowanie wypowiedzi, udzielanie głosu, przerywanie

wypowiedzi, wyrażanie opinii, odpowiadanie na pytania.

Tematyka kursu obejmuje również odświeżenie wiadomości w zakresie

wybranych zagadnień gramatycznych na poziomie B2. W trakcie kursu

możliwe jest wykorzystanie poznawanych zagadnień w praktyce w trakcie

dyskusji grupowych online.

Umiejętność udziału w dyskusjach przydaje się w życiu codziennym, gdy

chcemy przedstawić własny punkt widzenia, przekonać kogoś do własnego

zdania oraz w pracy, gdy musimy zabierać głos w trakcie spotkań i

konferencji.

Wyniesione z kursu umiejętności mogą być także przydatne w dyskusjach

prowadzonych w języku polskim oraz w innych językach.

Po ukończeniu kursu, student:

Umiejętności

1. interpretuje pisemnie i ustnie informacje przedstawione w formie graficznej, jeśli dotyczą

znanego mu tematu.

2. wyraża dość swobodnie i poprawnie swoją opinię na tematy znane, oraz związane z

tematyką studiów i karierą zawodową, uzasadniając je w dyskusji.

63. nawiązuje rozmowę na tematy codzienne w sposób dość swobodny i zrozumiały, przy

użyciu wymaganych kulturowo środków werbalnych i niewerbalnych w sytuacjach

formalnych i nieformalnych, zachowując odpowiedni rejestr językowy.

Wiedza i postawy

1.. wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach.

2. sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania.

3. identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia.

4. Akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.

5. Sprawnie uczestniczy w dyskusjach w języku angielskim i zachęca innych do współuczestnictwa.

Literatura:

Materiały do nauki są dostępne dla zarejestrowanych uczestników na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus: http://kampus.come.uw.edu.pl.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

Umiejętności

U01 potrafi wyszukiwać, analizować,oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

U10 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. H1P_U11

U19 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów. H1A_U06

Wiedza

W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego H1P_W10

W15 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń S1A_ W05 S1A_W09

W23 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych S1A_W07

Kompetencje społeczne

K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1P_K01

K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- 70% - praca na platformie językowej

- 30% - test zaliczeniowy.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z obu części co najmniej 60% wymaganej liczby punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żarnotal
Prowadzący grup: Monika Galbarczyk, Justyna Jonatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żarnotal
Prowadzący grup: Monika Galbarczyk, Justyna Jonatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)