Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [4100-5SSEMDYP] Semestr zimowy 2022/23
Seminarium dyplomowe, grupa nr 10

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [4100-5SSEMDYP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Seminarium dyplomowe [SEM-DYP], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30
sala 14
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Marlena Deckert
Literatura:

Albert, M.-C., Souchon, M. 2000. Les textes littéraires en classe de langue. Paris. Hachette Livre.

Austin, J. L. 1962. How to Do Things with Words. Oxford. Clarendon Press.

Chaves, R.-M., Favier, L., Pélissier, S. 2012. L’interculturel en classe. Grenoble. PUG.

Cicurel, F. 1991. Lectures interactives en langues étrangères. Paris. Hachette.

Cuq, J.-P. & Gruca, I. 2003. Cours de didactique du francais langue étrangère

et seconde. Grenoble. PUG.

Galisson, R. 1991. De la langue à la culture par les mots. Paris. Clé International.

Hymes, D.H. 1972. « On communicative competence ». In Pride, J.B. & Holmes, H. (éds). 269-293.

Janowska, I. 2007. « Tekst literacki w nauce języka obcego – bogactwo języka, wielość interpretacji, uczuć i emocji ». In Komorowska, H. (éd). 234-237.

Janowska, I. 2010. Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych. Kraków. Universitas.

Jastrzębska, E. 2011. Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym (na przykładzie języka francuskiego). Kraków. Impuls.

Klein, W. 1989. L’acquisition de langue étrangère. Paris. Armand Colin.

Knieja, J., Piotrowski, S. (éds). 2011. Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL & KUL.

Kruszewski, K. 1993. 45 minut. Prawie cała historia pewnej lekcji. Warszawa. PWN. Krzemińska, W. 2007. « Cywilizacja w dydaktyce języka obcego ».

In Komorowska, H. (éd). 228-229.

Kucharczyk, R. 2009. « Vers la compétence discursive à l’oral en classe de FLE ». Synérgies Pologne 6. 1. 77-89.

Levelt, W. 1989. Speaking. From Intention to Articulation. Cambridge MA. The MIT Press.

Łobocki, M. 2009. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków. Impuls.

Pamuła, M., Pytlarz, A. (2007). « Kształcenie kompetencji interkulturowej a wykorzystanie projektu pedagogicznego ». In Komorowska, H. (éd). 231-232.

Piaget, J. 1937. La construction du réel chez l'enfant. Paris. Delachaux et Niestlé.

Piaget, J. & Inhelder, B. 1993. Psychologia dziecka. Siedmiogród. Wydawnictwo Siedmiogród.

Smuk, M. 2011. « Kompetencje ogólne ucznia – od klasyfikacji do operacjonalizacji ». In Knieja, J., S. Piotrowski (éds). 39-50.

Sowa, M. (éd). 2011a. L’interculturel en pratique. Lublin. Werset.

Sowa, M., Paprocka-Piotrowska, U. (éds). 2012. Travaux de jeunes chercheurs. Acquisition et didactique des langues. Seria 12/15. 3. Lublin. Wydawnictwo Werset.

Komorowska, H. (red.). 2007. Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957-2007). 50 lat czasopisma « Języki Obce w Szkole ». Z wyborem tekstów z lat 1957-200. Warszawa. CODN.

Komorowska, H. 2009. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa. Fraszka Edukacyjna.

Wilczyńska, W. 2005. Introduction à la didactique du français langue étrangère. Kraków. FLAIR.

Wilczyńska, W. (red.). 2002. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Zał. 2: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. 2001. Strasbourg, Conseil de l’Europe/Les Éditions Didier.

Zakres tematów:

Celem seminarium jest ćwiczenie umiejętności konstruowania procesu nauczania języka obcego (na przykładzie języka francuskiego) w oparciu o realizację określonych celów zdefiniowanych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej dla I etapu kształcenia.

Przedmiotem refleksji pracy dyplomowej mogą być poszczególne elementy układu glottodydaktycznego, w tym np. wybrany podsystem języka, kompetencje językowe, materiały dydaktyczne, czy metodyka nauczania języka francuskiego.

Prace dyplomowe mogą być przygotowywane pod kątem następujących tematów:

1. Inżynieria dydaktyczna – planowanie i realizacja procesu nauczania. Opracowanie autorskiej sekwencji dydaktycznej do nauki języka francuskiego.

2. Aktywności mediacyjne na lekcji języka obcego: mediacja tekstu, mediacja pojęć i mediacja komunikacji. Strategie mediacyjne. Kreatywność i autonomia w uczeniu się języka obcego.

3. Zintegrowane podejście przedmiotowo–językowe. Holistyczne podejście do nauczania. Budowanie motywacji ucznia. Autonomia ucznia.

4. Rozwijanie kompetencji gramatycznej na lekcji języka francuskiego.

5. Rozwijanie kompetencji leksykalnej na lekcji języka francuskiego.

6. Rozwijanie sprawności językowych na lekcji języka francuskiego: słuchania, mówienia, czytania, pisania, reagowanie i mediacji.

7. Podejście zadaniowe na lekcji języka francuskiego. Język jako działanie społeczne.

8. Podejście narracyjne do nauczania języka francuskiego: wykorzystanie metody storytellingu i techniki teatralnej kamishibai w rozwijaniu językowej kompetencji komunikacyjnej.

9. Wykorzystanie tekstu literackiego na lekcji języka obcego. Rozwijanie kompetencji językowych. Kreatywność językowa.

10. Operacjonalizacja celów kształcenia językowego. Formułowanie celów ogólnych i celów operacyjnych. Ewaluacja i autoewaluacja na lekcji języka obcego.

11. Edukacja włączająca - edukacja funkcjonalna. Lekcja języka francuskiego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń zdolny i uczeń wymagający wspomagania).

Metody dydaktyczne:

Metoda obserwacji i analizy materiału językowego w Modelu I - autorska propozycja rozwiązania problemu dydaktycznego.

Metoda projektu w Modelu II - realizacja autorskiego podejścia dydaktycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe w oparciu o systematyczne wykonywanie zadań dotyczących realizacji tematu określonego w tytule pracy dyplomowej.

Kryteria szczegółowe oceny:

- spójność części teoretycznej i praktycznej pracy,

- jakość merytoryczna pracy: zgodność założeń pracy z celami określonymi w podstawie programowej dla I etapu kształcenia,

- dobór literatury przedmiotu,

- staranność formalna i poprawność językowa.

Uwagi:

dr M.Deckert

Konsultacje stacjonarne (termin podany na stronie CKNJOiEE) oraz online (termin podany na platformie Kampus 2)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)