Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [4100-5SSEMDYP] Semestr zimowy 2022/23
Seminarium dyplomowe, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [4100-5SSEMDYP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Seminarium dyplomowe [SEM-DYP], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 218
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jacek Romaniuk
Literatura:

Barker, Chris. Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage, 2005.

Corbett, John. An Intercultural Approach to English Language Teaching. Clevedon: Multilingual Matters, 2003.

Crothers, Lane. Globalization and American Popular Culture, 4th ed., Rowman and Littlefield, 2018.

Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Authors of Research Papers. MLA. Seventh edition.

Gołębiowski, Marek. Leksykon kultury amerykańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Twoj Styl, 1996.

Griffin, Gabriele (ed.) Research Methods for English Studies. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson, 2007.

Horwitz Richard P., The American Studies Anthology, SR Book, 2004.

Johnson Gill, Culture in our Classrooms: Teaching Language through Cultural Content, Delta Publishing, 2010.

Kottak, Conrad Phillip, ed. Researching American Culture: A Guide for Student Anthropologists. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998.

Lazar, Gillian. Literature and Language Teaching: A Giude for Teachers and Trainers. Cambridge: CUP, 1993.

Mihułka, Krystyna. „Dylematy współczesnej glottodydaktyki: Język – kultura, interlingwalizm – interkulturowość”. Języki Obce w Szkole 3.2014. 78 – 87.

Moran, Patrick R. Teaching Culture: Perspectives in Practice. Boston: Heinle & Heinle, 2001.

Radway, Janice A. Et al. eds. American Studies: An Anthology. Malden: Wiley-Blackwell, 2009.

Rawlinson, Mark. American Visual Culture. London: Bloomsbury, 2009.

Storey, John. An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture. Athens: The University of Georgia Press, 1993.

Zakres tematów:

Głównym celem seminarium jest pomoc studentom w dostrzeżeniu i zdiagnozowaniu sytuacji dydaktycznej (problemu dydaktycznego) i zaproponowanie efektywnych sposobów wykorzystania amerykańskich tekstów kultury do naprawienia dostrzeżonego problemu w zakresie nauczania języka angielskiego, wychodząc z założenia, że język i kultura są zjawiskami nierozerwalnymi i wzajemnie na siebie oddziaływującymi. Zatem, zaprojektowanie scenariuszy lekcji lub innych aktywności językowych w oparciu o zebrany materiał empiryczny będzie przedmiotem namysłu tego seminarium i prac dyplomowych na nim realizowanych.

Przykładowe ogólne zakresy tematyczne prac:

1. Wykorzystanie podejścia narracyjnego do poszerzania zakresu słownictwa: Baśnie amerykańskie

2. Rola materiałów autentycznych w nauczaniu języka angielskiego: Teksty piosenek amerykańskich i ich zastosowanie do nauki słownictwa w języku angielskim

3. Wielokulturowość w podręcznikach do języka angielskiego

4. Nauczanie gramatyki języka angielskiego poprzez wybrane amerykańskie teksty literackie

5. Amerykańskie gry komputerowe i ich zastosowanie do rozwoju umiejętności produktywnych w języku angielskim

Metody dydaktyczne:

Seminarium dyplomowe przygotowuje studentów do napisania pracy licencjackiej od strony formalnej, akademickiej i praktycznej. Nacisk kładziony jest na indywidualną pracę ze studentem, jak i pracę studentów w zespole.

Rola i zakres obowiązków promotora:

• pomoc dyplomantom przy wyborze/ sformułowaniu tematu pracy dyplomowej

• przedstawienie i wykorzystanie różnych podejść do wykorzystania tekstów kultury

• wskazanie najbardziej znaczących źródeł akademickich dla realizacji danego tematu

• pomoc w ocenieniu wartości akademickiej danego źródła

• udzielanie ustnej i pisemnej informacji zwrotnej na temat postępów danego dyplomanta

- metody podawcze: prezentacja multimedialna, wykład

- metody aktywizujące studentów: wypowiedzi w trakcie zajęć

- samodzielna praca studentów podczas zajęć synchronicznych: lektura tekstu, wykonanie zadania, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat, obejrzenie filmu, odsłuchanie nagrania

- nauczanie spiralne czyli nawiązujące do poprzednich treści

- debriefing - rozmowa o wykonanym zadaniu

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny są jednakowe we wszystkich grupach seminaryjnych.

Warunkiem zaliczenia bloku zajęć seminaryjnych jest zaliczenie obydwu kursów/przedmiotów: seminarium dyplomowego/licencjackiego i zajęć przygotowujących do seminarium na ocenę pozytywną.

Ocena końcowa (zal.) jest wystawiana i wpisywana do USOSweb przez promotora pracy w porozumieniu z prowadzącym zajęcia przygotowujące do seminarium wg następującego przelicznika:

1) seminarium dyplomowe/licencjackie stanowi 65% oceny końcowej,

2) zajęciach przygotowujące do seminarium stanowi 35% oceny końcowej*,

Student uzyskuje zaliczenie w każdym semestrze na podstawie:

- obecności na zajęciach (limit nieobecności jedna),

- przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach stacjonarnych i online,

- terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania zadań na zajęciach i na platformie CKC UW, zgodnie z grafikiem seminarium,

- uzyskania pozytywnych ocen za poszczególne zadania, a w szczególności za przygotowanie poszczególnych elementów składowych pracy ocenianych w danym semestrze.

Kryteria oceny zadań i prac studentów (mogą różnić się w zależności od charakteru zadania):

- terminowość wykonania zadania,

- zgodność z instrukcją (również w zakresie formatowania),

- kompletność,

- klarowność i logika wywodu,

- wnikliwość i jakość argumentacji,

- organizacja treści i zgodność treści z tematem pracy,

- liczba, dobór i dokumentacja źródeł (odpowiednio styl APA, MLA),

- poprawność opisu projektu dydaktycznego i wniosków oraz kompletność dokumentacji raportu z - badań i wniosków,

- poprawność językowa (styl, gramatyka, słownictwo, pisownia), w tym prawidłowe zastosowanie rejestru akademickiego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia w semestrze zimowym jest

(1) seminarium dyplomowe/licencjackie,

- terminowe złożenie i zatwierdzenie tematu i abstraktu pracy dyplomowej/licencjackiej w terminie wskazanym przez promotora* (abstrakt ma długość ok. 300 słów, abstrakt określa zakres tematyczny pracy, cel pracy, opis problemu dydaktycznego/luki w materiałach dydaktycznych, które będą obiektem analizy w projekcie dydaktycznym, planowane rozwiązania i działania (plan i opis)/opis materiałów dydaktycznych, które powstaną w ramach pracy, 5 pozycji bibliograficznych),

*termin jest jednakowy we wszystkich grupach seminaryjnych i jest ustalany i ogłaszany przez Koordynatora seminariów licencjackich w zależności od daty rozpoczęcia semestru zimowego na około 1.5 miesiąca po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych

- terminowe zatwierdzenie planu rozdziału teoretycznego pracy (plan zawiera tytuł rozdziału, tytuły sekcji i podsekcji tematycznych wraz ze źródłami na jakich będą się opierać),

- opracowanie, złożenie i zatwierdzenie poszczególnych sekcji oraz kompletnego rozdziału teoretycznego pracy wraz z bibliografią (minimum 15 pozycji) zgodnie z grafikiem seminarium,

Opis i struktura pracy - wymogi formalne

Formatowanie

Objętość pracy licencjackiej to co najmniej 26 stron znormalizowanego wydruku komputerowego bez załączników i bibliografii (przy czym poszczególne rozdziały mają nie mniej niż 12 stron wydruku)

Znormalizowany wydruk komputerowy to:

- 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie: 60 znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie,

- odstęp między wierszami (interlinia) 1,5 pkt.,

- tekst główny: czcionka Times New Roman 12 pkt.,

- tytuły rozdziałów: czcionka Times New Roman 14 + pogrubienie,

- przypis dolny: Times 10 pkt., interlinia: 1 pkt.,

- standardowe marginesy (2.5 cm) oraz wcięcia akapitowe

- tekst wyjustowany, brak wiszących liter na końcu wiersza.

Styl bibliograficzny

MLA - Modern Language Association Stylesheet

Styl bibliograficzny określa reguły dotyczące zapisu elementów tekstu tj. odsyłacze, formatowanie wykazu źródeł/bibliografii, statystyki, formatowanie tabel, użycie kursywy, niektóre reguły ortograficzne.

Wymagania merytoryczne

1) rozdział teoretyczny

- obejmuje 15 stron znormalizowanego wydruku (nie mniej niż 12 stron),

- stanowi przegląd literatury tematu z zakresu wskazanego w tytule pracy,

- zawiera bibliografię, która obejmuje min. 15 pozycji:

- źródła akademickie o charakterze naukowym stanowiące prezentację wyników badań (! nie omówienia teoretyczne) związanych tematycznie z nauczaniem/przyswajaniem języków obcych; dopuszczalne są trzy rodzaje tekstów naukowych:

- artykuł w czasopiśmie naukowym recenzowanym,

- rozdział ze zbioru pod redakcją,

- monografia naukowa,

- źródła o charakterze dydaktycznym tj. podręczniki metodyczne, strony internetowe, artykuły branżowe,

- w tym źródła napisane w języku obcym innym niż język pracy,

- w tym źródła polskojęzyczne,

- ponadto źródła o charakterze popularnonaukowym,

2) rozdział praktyczny

- obejmuje 15 stron znormalizowanego wydruku (nie mniej niż 12 stron)

- dopuszcza się dwa modele/dwie struktury projektu dydaktycznego:

MODEL I

(1) praca pisemna, której treść powstaje na podstawie action research (badanie w działaniu) przeprowadzonego przez autora,

(2) rozdział stanowi opis cyklu refleksyjnego/struktura rozdziału odzwierciedla strukturę cyklu: identyfikacja problemu - planowanie rozwiązań - wdrażanie rozwiązań - ocena skuteczności wdrożonych rozwiązań - refleksja,

(3) problem dotyczy grupy uczniów lub przypadków indywidualnych,

(4) dokumentacja cyklu refleksyjnego zawiera:

- opis problemu zidentyfikowanego w pracy dydaktycznej w oparciu o doświadczenia własne lub obserwację innych nauczycieli wraz z refleksją nad jego przyczynami i skutkami - sekcja pt. Identyfikacja problemu dydaktycznego,

- opis planowanych rozwiązań/działań dydaktycznych wraz z ich uzasadnieniem w odniesieniu do problemu, literatury tematu przedstawionej w części teoretycznej i do Podstawy Programowej* ze wskazaniem w jaki sposób rozwiązania te mogą prowadzić do poprawy - sekcja pt. Planowane rozwiązania/działania,

- plany autorskich lekcji wdrażających zaplanowane rozwiązania z uzasadnieniem w jaki sposób etapy lekcji realizują proponowane rozwiązanie, - sekcja pt. Opis lekcji,

- plany lekcji zawierają: cele lekcji, opis etapów lekcji z uzasadnieniem i przewidywanym czasem realizacji, opis i kopie materiałów dydaktycznych, przewidywane problemy, inne elementy - Plany lekcji,

- po-lekcyjny opis przebiegu lekcji - opis wydarzeń zgodnie ze stanem faktycznym - sekcja pt. Opis przebiegu lekcji,

- po-lekcyjne refleksje dotyczące:

- stopnia realizacji planowanych rozwiązań podczas lekcji

- ich skutków dydaktycznych

- oceny efektywności rozwiązań/wniosków i implikacji pedagogicznych

- sekcja pt. Refleksje polekcyjne,

MODEL II

(1) praca pisemna i pakiet materiałów dydaktycznych/dzieło dydaktyczne - teacher resource pack',

(2) pakiet/dzieło może zawierać autorskie materiały dydaktyczne, a także przedmioty materialne (np. kukiełki, flashcards, zestaw rekwizytów do historyjki, nagranie audio/audio-video bajki z materiałami, przedstawienia (drama), aplikacje cyfrowe do samodzielnej nauki etc.) czyli dzieło/wytwór o charakterze dydaktycznym,

(3) rozdział stanowi opis procesu tworzenia materiałów dydaktycznych,

(4) dokumentacja cyklu "twórczego" zawiera:

- opis potrzeby/braku/luki w materiałach dydaktycznych istotnej z punktu widzenia aktualnej sytuacji w nauczaniu języków obcych zidentyfikowanej w oparciu o przegląd literatury, doświadczenia własne lub obserwację innych nauczycieli - sekcja pt. Identyfikacja luki w materiałach dydaktycznych,

- pakiet materiałów/dzieło w formie fizycznej – kompletny, gotowy do realizacji/wdrożenia zestaw materiałów dydaktycznych do zastosowania w klasie językowej zgodnie z ich celem, - sekcja pt. Opis tworzonych materiałach dydaktycznych,

- pakiet materiałów/dzieło w formie cyfrowej - zdjęcia lub nagranie wideo, które dołączone są do pracy jako załączniki,

- komentarz do pakietu/dzieła uwzględniający - sekcja pt. Zastosowanie materiałów dydaktycznych,

- opis celów dydaktycznych, językowych i innych jakie pozwala zrealizować zastosowanie pakietu w odniesieniu do Podstawy Programowej,

- opis adresatów pakietu/dzieła: grupa wiekowa, poziom biegłości i inne,

- opis aplikacji/implementacji/propozycja wykorzystania pakietu w klasie językowej,

- określony typ licencji Creative Commons (np. taka, w której autor wyraża zgodę na wykorzystanie i adaptację pakietu/dzieła z zastrzeżeniem wskazania autora dzieła),

* w odniesieniu do ESOKJ w przypadku pracy dotyczącej szkolnictwa niepublicznego

Uwagi:

dr J. Romaniuk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)