Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o języku polskim [3007-SP-RJT-PW] Rok akademicki 2022/23
Wykład, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy wiedzy o języku polskim [3007-SP-RJT-PW]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Milena Wojtyńska-Nowotka
Literatura:

Bednarek A., Grochowski M., 1993, Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń.

Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy” 8.

Danielewiczowa M., 2010, Schematy składniowe - podstawowe kwestie metodologiczne, “Poradnik Językowy” 3.

GWJP 1998: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla, Warszawa.

Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.

Grzegorczykowa, R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.

Polański K., 1993 [1995, 1999, 2003], Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław [etc.]

Urbańczyk S., Kucała M. (red.), 1999, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Wierzbicka A., 1971, Metatekst w tekście [w:] M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław.

Zaron Z., Sobotka P. (red.), 2010, Słowo i wypowiedź. Zbiór zadań do nauki o języku polskim, Warszawa.

Zakres tematów:

Zajęcia uporządkowują i uzupełniają dotychczasową wiedzę z zakresu nauki o języku absolwentów studiów filologicznych ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa polonistycznego, w tym następujących tematów:

(1) Strukturalna definicja języka. Klasyfikacja znaków. Rola analogii i opozycji w języku. Relatywizm językowy a poszukiwanie uniwersaliów.

(2) Język jako system dwuklasowy. Charakterystyka podsystemu fonologicznego. Pojęcie cechy relewantnej i dystynktywnej. Zasób fonemów języka a tworzenie alfabetu.

(3) Charakterystyka podsystemu słowotwórczego współczesnej polszczyzny. Ocena neologizmów. Rola proporcji w analizie słowotwórczej.

(4) Budowa formy fleksyjnej. Typy kategorii morfologicznych – fleksyjne, klasyfikujące, syntaktycznie zależne, syntaktycznie niezależne oraz determinujące i niedeterminujące.

(6) Charakterystyka podsystemu składniowego. Wzorzec konotacyjny wyrażeń predykatywnych a delimitacja jednostek języka.

(7) Struktura predykatowo-argumentowa orzeczenia a struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi. Zależności formalne wewnątrz wypowiedzi (akomodacja).

(8) Problem spójności wypowiedzi złożonej. Wskaźniki zespolenia wypowiedzi. Problem zaimków anaforycznych. Typy wtrąceń. Relacje między zdaniami składowymi w wypowiedzi złożonej.

(9) Właściwości semantyczne oraz ograniczenia selekcyjne jednostek języka. Podstawowe relacje znaczeniowe między leksemami.

(10) Typy definicji. Składnikowa analiza znaczenia a uniwersalny metajęzyk semantyczny. Problem indefinibiliów.

(11) Właściwości pragmatyczne wyrażeń. Teoria aktów mowy. Teoria kooperacji P. Grice'a.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna praca końcowa.

Uwagi:

Filologiczna grupa

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym przy użyciu narzędzi informatycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)