Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna [4100-2SDYDOGOLO] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 345

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Dydaktyka ogólna [4100-2SDYDOGOLO]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 345 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 109 - ogólna
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 55
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Ewa Guz
Literatura:

Bereźnicki F. (2007). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bereźnicki F. (2011). Podstawy kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bereźnicki F. (2015). Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Kruszewski K. (2007). (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: PWN.

Kupisiewicz C. (2000). Dydaktyka ogólna, Warszawa: Graf-Punkt.

Kupisiewicz C. (2005). Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: WSiP.

Niemierko B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: WAiP.

Okoń W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Półturzycki J. (2002). Dydaktyka dla nauczycieli. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.

Zaczyński W. (1988). Metodologiczna tożsamość dydaktyki, Warszawa: PWN.

Zakres tematów:

1. Początek myśli dydaktycznej w starożytnej Grecji i w Średniowieczu. Definicja i zakres dydaktyki. Główne osiągnięcia dydaktyczne epok.

2. Rozwój dydaktyki w Renesansie. Główne trendy i osiągnięcia dydaktyki. Definicja dydaktyki według Wolfganga Ratke'go. Koncepcja jednolitego systemu powszechnego nauczania, innowacje i prace Jana Komeńskiego.

3. Rozwój dydaktyki w XIX wieku. Współczesne systemy dydaktyczne: system tradycyjny J. Herbarta. Zasady dydaktyki herbartowskiej. Koncepcja kształcenia moralnego.

4. Rozwój dydaktyki w XIX wieku. Współczesne systemy dydaktyczne: system nowego wychowania J. Deweya. Zasady dydaktyki deweyowskiej (progresywnej, progresywistyczne)j. Koncepcja kształcenia progresywnego. Zasady działania szkoły progresywnej. Reforma edukacji.

5. Porównanie dydaktyki tradycyjnej i progresywnej i ich krytyka.

6. Wprowadzenie do polskiej współczesnej myśli dydaktycznej. Definicja, zakres i miejsce dydaktyki ogólnej w naukach społecznych. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

7. "Dekalog dydaktyka" Stanisława Głowackiego. Cele dydaktyki ogólnej wg Władysława Zaczyńskiego. Zasady dydaktyki.

8. Definicja i cele kształcenia w ujęciu współczesnym. Proces nauczania – uczenia się Związek pomiędzy nauczaniem a uczeniem się. Środowisko uczenia się. Szkolne uczenie się.

9. Cele kształcenia - źródła, sposoby formułowania i rodzaje. Cele kształcenia wg Wincentego Okonia. Taksonomia celów kształcenia wg Bloom'a i ich wykorzystanie w praktyce edukacyjnej. Konstruowanie celów kształcenia.

10. Szkoły budzące się - Evangelische Schule Berlin-Zentrum: studium przypadku. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą.

12. Współczesne wyzwania edukacyjne. Refleksja nad szkołą współczesną. Rola kreatywności w edukacji wg Kena Robinsona.

13. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Edukacyjne zastosowania mediów.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody są zróżnicowane, a ich wybór zależy od zadania i trybu pracy.

- wykład konwersatoryjny - prezentacje ppt, filmy dydaktyczne,

- metoda webquest - wyszukiwanie i gromadzenie informacji z zasobów internetowych- analiza przypadku/rozwiązywanie problemu

- symulacja/drama/odgrywanie ról- wcielanie się w rolę ocenianego/oceniającego

- samodzielna pracy studentów: lektura tekstu, wykonanie zadania, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat, obejrzenie filmu, odsłuchanie nagrania w wyznaczonym czasie

pracy w parach i w podgrupach (np. w tzw. pokojach) np. think – pair – share

nauczanie spiralne, czyli nawiązujące do poprzednich treści,

rozmowa o odczuciach i emocjach związanych z wykonanym zadaniem, przeczytanym tekstem, przekazywanymi treściami.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie:

1) obecności na zajęciach,

2) przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych synchronicznie i asynchronicznie

3) terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania pisemnych zadań na zajęciach i na platformie CKC UW, zgodnie z planem danego semestru.

4) zaliczenie testu końcowego

Osoby aktywnie i regularnie uczestniczące w wykładach synchronicznych mogą być zwolnione zwolnione z testu końcowego.

Ocena końcowa z kursu stanowi:

- 85% oceny za test sprawdzający (weryfikowane efekty uczenia się S_W01, S_W06, S_W07, S_W08, S_U05, S_U09, S_U16 )

- 15% oceny za obecność, przygotowanie i aktywny udział w zajęciach (dyskusje, praca w parach i grupach, udział w czatach oraz terminowe wykonywanie zadań i umieszczanie ich na platformie (weryfikowane efekty uczenia się S_U16, S_K04, S_K05)

Skala ocen:

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

Uwagi:

W semestrze letnim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w trybie mieszanym ("blended learning"):

- 14 godzin zajęć w trybie stacjonarnym (w sali wykładowej zgodnie z planem zajęć),

- 16 godzin zajęć w trybie zdalnym asynchronicznym za pomocą platformy 'Kampus'.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)