Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka angielska dla nauczycieli [4100-1SGADNO] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka angielska dla nauczycieli [4100-1SGADNO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 109 - ogólna
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Murkowska
Literatura:

Bibliografia

Alexander, L.G., 1990 Longman English Grammar Practice, Longman.

Alexander, L. G., 1993. Longman Advanced Grammar, Longman.

Aitken, R. 1992 Teaching Tenses, Nelson.

Azar, B.S. 1989 Understanding and Using English Grammar, 2nd edition, Prentice Hall.

Batstone, R., 1994 Grammar, OUP.

Berry, R., 1993 Collins Cobuild English Guides 3: Articles, Harper Collins, London.

Blass, L., Iannuzzi, S., Savage, A. & R. Reppen, 2012 Grammar and Beyond 3, CUP.

Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. & E. Finegan, 1999 Longman Grammar of Spoken and Written English, Longman.

Borowska, A.,& Przybyła B., 2018 Wielka gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami, Poziom A1-C2, EDGARD, Języki Obce, PL.

Bunting, J.D., Diniz, L. & R. Reppen, 2013 Grammar and Beyond 4, CUP.

Bygate, M., Tonkyn, A.& E. Williams, (eds.) 1994 Grammar and the Language Teacher, Prentice Hall.

Carter, R, & M. McCarthy, 2006 Cambridge Grammar of English, CUP.

Carter, R., McCarthy, M., Mark, G. & A. O’Keeffe 2011 English Grammar Today. An A-Z of Spoken and Written Grammar, CUP.

Close, R. A., 1992 A Teachers’ Grammar, LTP, Hove.

Dean, M., 1993 English Grammar Lessons, OUP.

Davis, F. & W. Rimmer (Series editor Penny Ur) 2011 Active Grammar. Level 2,

CUP.

Doughty C. & J. Williams (eds.), 1998 Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition, CUP.

Ellis, R., 1997 SLA Research and Language Teaching, OUP.

Eastwood, J., 1999 Oxford Practice Grammar, OUP.

Foley, M. & D. Hall 2012 My Grammar Lab. Intermediate B1/B2, Pearson.

Gethin, H., 1999 Grammar in Context, New Edition, Collins ELT, London & Glasgow.

Gołębiowska, L., 1993 A BOOK czy THE BOOK? O przedimkach w języku angielskim. Wiedza Powszechna.

Gozdawa-Gołębiowski, R., Jasińska, B., Kryński, S. & A. Prejbisz, 1995 Nowa Gramatyka angielska w ćwiczeniach, PWN.

Graver, B. D., 1986 Advanced English Practice, OUP.

Hewings, M., 2005 Advanced Grammar in Use, 2nd edition CUP.

Hewings, M. & S. Haines, 2015 Grammar and Vocabulary for ADVANCED, CUP.

Huddleston, R. & G.K. Pullum, 2002 The Cambridge Grammar of the English Language, CUP.

Hughes, J.& C. Jones 2011 Practical Grammar Level 2, Heinle, Cengage Learning.

Kaznowski, A.& E. Mioduszewska 1983 Exercises in English Structural and Transformational Syntax, PWN.

King, L.D.,1983 ‘Semantics of Tense, Orientation and Aspect in English’, Lingua 59, p.101-154.

Krzeszowski, T. P., 1980 Gramatyka angielska dla Polaków, PWN.

Krzeszowski, T. P., Walczyński W. & J. Włoch 1988 Gramatyka angielska dla Polaków w ćwiczeniach, PWN.

Leech, G. & J. Svartvik, 1992 A Communicative Grammar of English, Longman.

Lewis, M., 1986 The English Verb, LTP, Hove.

Lewis, R.G., 1984 Advance Your English, Nelson.

Lloyd, M. & J. Day (series editor Penny Ur) 2011 Active Grammar. Level 3, CUP.

Mann, M. & S. Taylore-Knowles 2008 Destination B2. Grammar& Vocabulary, Macmillan.

Mańczak-Wohlfeld, E., Niżegorodcew, A .& E. Willim, 1996 A Practical Grammar

of English, PWN.

Murkowska, A. 1998 Gramatyka angielska z ćwiczeniami, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Murphy, R., 2012 English Grammar In Use, 4th edition CUP.

Palmer, F. R., 1979 Modality and the English Modals, Longman.

Parrott, M., 2000 Grammar for English Language Teachers, CUP.

Paterson, K., 2012, Oxford Living Grammar, Upper –Intermediate, OUP.

Pinker, S., 1994 The Language Instinct, Penguin Books.

Pollock, C.W., (Revised by S. Eckstuf) 1997 Communicate what you mean, 2nd edition, Prentice Hall Regents.

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & J. Svartvik, 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman.

Side, R.& G. Wellman, 1999 Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Longman.

Swan, M., 2005 Practical English Usage, (3rd ed.), OUP.

Swan, M., & C. Walter 2011 Oxford English Grammar Course, Intermediate, OUP.

Swan, M., & C. Walter 2011 Oxford English Grammar Course, Advanced, OUP.

Thompson, G., 1994 Collins Cobuild English Guides 5: Reporting, Harper Collins, London.

Urban, A., 2016 Opowieść o angielskich czasach, Wydanie IIII, Preston Publishinhg.

Vince, M. 1994 Advanced Language Practice, Heinemann.

Vince, M., 2007 Macmillan English Grammar in Context, Intermediate, Macmillan.

Vince, M., 2008 Macmillan English Grammar in Context, Advanced, Macmillan.

Ward, J. M., 1971 The Use of Tenses in English, New Edition, Longman, London. West, C., 1995 Recycling Advanced English, Georgian Press.

Woods, E. & N. McLeod, 1990 Using English Grammar, Prentice Hall.

Yule, G., 2008 Oxford Practice Grammar. Advanced. OUP.

Zakres tematów:

Semestr pierwszy

I. Miejsce i rola gramatyki w nauczaniu języka.

1, Rozwijanie świadomości gramatycznej uczących się; zwrócenie uwagi uczących się na formy i struktury gramatyczne oraz znaczenia, które wyrażają. [zastosowanie nowego podejścia do nauczania gramatyki nazywanego ‘form-focused instruction’ (FonF instruction’) w nauczaniu/uczeniu się języka obcego, którego celem jest osiągnięcie nie tylko poprawności językowej lecz także efektywności komunikacyjnej ]

2. Różne podejścia do nauczania/uczenia się gramatyki: Określenie różnic między „Gramatyką akademicką dla studentów”, „Gramatyką dla nauczycieli” oraz „Gramatyką dla uczniów”

3. Gramatyka faktów a gramatyka wyboru

4. Znaczenie form i struktur gramatycznych:

a) znaczenie ogólne

b) znaczenie kontekstowe

c) znaczenie interpretacyjne

II. Czasy angielskie

1. Znaczenie czasu gramatycznego oraz aspektów: perfektywnego i ciągłego w języku angielskim.

2. Grupy czasów angielskich i znaczenia przez nie wyrażane :

1. Użycie czasów prostych

2. Użycie czasów ciągłych

3. Użycie czasów perfektywnych

4. Użycie czasów perfektywno-ciągłych

III. Okresy warunkowe w języku angielskim

• Tradycyjny opis zdań warunkowych

• Opis zdań warunkowych uwzględniający: czas odniesienia warunku (teraźniejszy, przeszły i przyszły)typ warunku: realny (open) i nierealny (unreal)•

Semestr drugi

I. .Czasowniki modalne

1. Modalność w języku angielskim

2. Czasowniki posiłkowe w języku angielskim:

• Czasowniki posiłkowe typu ‘primary’

• Czasowniki posiłkowe modalne ich formalna odrębność.

3. Znaczenia ogólne czasowników posiłkowych modalnych: „MOŻLIWOŚĆ”, „KONIECZNOŚĆ” „PRZEWIDYWANIE”

4. Czasowniki modalne wyrażające „MOŻLIWOŚĆ” i ich użycie: can, could, may, might

5. Czasowniki modalne wyrażające „KONIECZNOŚĆ” i ich użycie: must, should, ought to

6. Czasowniki modalne wyrażające „PRZEWIDYWANIE” i ich użycie: will, shall, would.

II. Komplementacja czasownikowa

• Czasowniki + bezokolicznik z partykułą ‘to’ (the full infinitive)

• Czasowniki + bezokolicznik bez partykuły ‘to’ (the bare infinitive)

• Czasowniki + formą z ‘-ing’.

• Czasowniki, po których występuje bezokolicznik z partykułą ‘to’ lub forma z ‘-ing’ z niewielką zmianą znaczenia lub bez zmiany znaczenia

• Czasowniki, po których występuje bezokolicznik z partykułą ‘to’ lub forma z ‘-ing’ ze zmianą znaczenia

• Czasowniki, po których występuje dopełnienie + bezokolicznik partykułą ‘to’.

• Czasowniki, po których występuje dopełnienie + bezokolicznik bez partykuły ‘to’

• Czasowniki po których występuje dopełnienie + bezokolicznik bez partykuły ‘to’ lub forma z ‘-ing’ ze zmianą znaczenia.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot jest prowadzony jako kurs mieszany (blended learning (14/16) w formie konwersatorium z elementami wykładu.

Nauczanie gramatyki ogniskuje się na budowaniu i rozwijaniu szerokiej świadomości gramatycznej studentów, przyszłych nauczycieli języka, w celu systematyzacji, uzupełniania i pogłębiania ich wiedzy gramatycznej i lepszego rozumienia struktury języka.

Największy nacisk położony jest na rozwiązywanie przez studentów zadań i ćwiczeń gramatycznych (task-based approach), zorientowanych na poznawanie znaczenia i funkcji komunikacyjnych form i struktur gramatycznych, pogłębienie ich wiedzy gramatycznej w teorii i praktyce oraz rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się pisemnym testem, sprawdzającym praktyczną znajomość gramatyki angielskiej z zakresu zagadnień omawianych na zajęciach.

Na końcową ocenę składają się: wynik testu (60%), praca na platformie e-learningowej (30%) oraz ocena ciągła (10%) (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

Sposób weryfikacji efektów uczenia się może ulec zmianie przed rozpoczęciem kursu w związku z możliwością wykorzystania przez uczestników narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję np. Chat GPT do tworzenia prac zaliczeniowych. Zmiany zostaną podane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach semestru zimowego 2023/24.”

Uwagi:

Zajęcia kursowe są prowadzone stacjonarnie i asynchronicznie. Zajęcia stacjonarne są prowadzone w sali 109 (lub na platformie ZOOM w przypadku zagrożenia epidemicznego) w terminach zgodnych z planem zajęć dostępnym na stronie CKNJOiEE UW.

Obecność na zajęciach sprawdzana jest poprzez odczytanie listy studentów i ustne potwierdzenie obecności. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zajęcia prowadzone asynchronicznie są opisywane i zamieszczane na platformie KAMPUS.

Kalendarz zajęć:

Zajęcia prowadzone synchronicznie:

1. 10.10.2023; 2) 24.10.2023; 3) 07.11.2023; 4) 21.11.2023; 5) 05.12.2023; 6) 19.12.2023; 7) 16.01.2024

Zajęcia asynchronicznie: zamieszczanie materiałów i zadań po każdym z zajęć

prowadzonych synchronicznie i dodatkowo: 28.11.2023 and 09.01.2024.

Terminy składania zadań: Regularnie tydzień po umieszczeniu zadań na platformie KAMPUS

Termin zaliczenia (test pisemny): 23.01.2023.

Dyżur: wtorek 10.00-11.00.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)