Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena i pomiar kompetencji językowej [4100-3SOPKJO] Semestr zimowy 2023/24
Kurs internetowy, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ocena i pomiar kompetencji językowej [4100-3SOPKJO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (w trakcie)
Kurs internetowy [KINT], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-10-05 11:30 : 13:00 sala
2023-10-19 11:30 : 13:00 sala
2023-11-02 11:30 : 13:00 sala
2023-11-16 11:30 : 13:00 sala
2023-11-30 11:30 : 13:00 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Guz
Literatura:

Bachman L., Damböck, B. (2018). Language assessment for classroom teachers. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Brown, H. D. (2004). Language assessment: Principles and classroom practices. White Plains, NY: Pearson Education.

Carr, N.T. (2018). Designing and analyzing language tests, Book with CD-ROM. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Dooley, J. (2019). Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium. Język angielski. Student's book: Answer key. Warszawa: Express Publishing. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Dooley, J. (2019). Egzamin ósmoklasisty. Practice Test (+CD). Warszawa: Express Publishing.(zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Douglas, D. (2009). Understanding language testing. London: Hodder Education.

Green, A. (2013). Exploring language assessment and testing. Language in action. Routledge.

Hughes A. (2013). Testing for language teachers, (2nd edition). Cambridge: CUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Ioannou-Georgiou, P., Pavlou, P. (2003). Assessing young learners. Oxford: OUP.

Jang E. E. (2014). Focus on assessment. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

McKay, P. (2006). Assessing young language learners. Cambridge: CUP.

McNamara, T. (2008) Language testing. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2019). Podstawa Programowa 2019/2020 https://podstawaprogramowa.pl

Nikolov. M. (2016). Assessing young learners of English: Global and local perspectives. New York: Springer.

Pinter, A. (2017). Teaching young language learners (Chapter 10, Assessment), (2nd edition). Oxford: OUP.

University of Cambridge ESOL Examinations (2011). Using the CEFR: Principles of Good Practice October 2011. https://www.cambridgeenglish.org/Images/126011-using-cefr-principles-of-good-practice.pdf

Ur, P. (1996). A course in language teaching: Practice and theory. Oxford: OUP.(zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

+ podręczniki do nauki języka angielskiego w klasach I-III i IV-VIII z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

! Lista pozycji bibliograficznych może ulec zmianie w zależności od potrzeb studentów i przebiegu/realizacji celów kursu.

Zakres tematów:

1. Pojęcie biegłości i kompetencji językowej. Pojęcie i techniki oceniania kształtującego i sumatywnego.

2. Konstruowanie i przeprowadzania sprawdzianów/testów sprawdzających z języka obcego. Sposoby i zasady konstruowania miarodajnych i wiarygodnych sprawdzianów/testów sprawdzających oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów na I i II etapie edukacyjnym:

- Techniki testowania słownictwa. Ocena wiedzy leksykalnej - I i II etap edukacyjny.

- Techniki testowania wiedzy gramatycznej. Ocena kompetencji gramatycznej - II etap edukacyjny.

- Ocenianie umiejętności słuchania i czytania - II etap edukacyjny.

- Ocenianie umiejętności pisania - II etap edukacyjny.

- Ocenianie umiejętności mówienia i wymowy - I i II etap edukacyjny.

3. Egzamin ósmoklasisty: cele, struktura, zawartość egzaminu i techniki przygotowania uczniów do egzaminu.

4. Międzynarodowe egzaminy zewnętrzne certyfikujące biegłość językową.

5. Ocena poziomu biegłości językowej: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Zakres tematów może ulec zmianie w zależności od potrzeb studentów i stopnia/tempa realizacji celów kursu.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody są zróżnicowane, a ich wybór zależy od zadania i trybu pracy.

Metody dydaktyczne w trybie synchronicznym przy włączonych kamerach:

- wykład konwersatoryjny - prezentacje ppt, filmy dydaktyczne

- metoda webquest - wyszukiwanie i gromadzenie informacji z zasobów internetowych- analiza przypadku/rozwiązywanie problemu

- symulacja/drama/odgrywanie ról- wcielanie się w rolę ocenianego/oceniającego

- metoda klasy odwróconej

- metoda tekstu przewodniego (fazy: informacji, planowania, ustalenia, wykonania, sprawdzenia, analizy)

Dodatkowo podczas zajęć prowadzonych w trybie synchronicznym przy wyłączonych kamerach stosuje się następujące metody:

- samodzielna pracy studentów przy wyłączonej kamerze: lektura tekstu, wykonanie zadania, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat, obejrzenie filmu, odsłuchanie nagrania w wyznaczonym czasie

pracy w parach i w podgrupach (np. w tzw. pokojach) np. think – pair – share

- nauczanie spiralne, czyli nawiązujące do poprzednich treści

debriefing

- rozmowa o odczuciach i emocjach związanych z wykonanym zadaniem, przeczytanym tekstem, pracą w podgrupach itd. wspólne analizowanie przebiegu zajęć i ich efektów

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie:

1) obecności na zajęciach - kurs obejmuje 7 spotkań w semestrze, wymagana jest 100% obecność;

2) przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach;

3) terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania pisemnych zadań na zajęciach i/lub na platformie CKC UW, zgodnie z planem studiów;

4) uzyskania pozytywnych ocen z zadań kluczowych tzw. 'key assignments'

- uzyskania pozytywnej oceny z z testu sprawdzającego z zakresu przedmiotu - początek stycznia 2023;

- przygotowanie i terminowe złożenie oraz uzyskanie pozytywnej oceny z 1 autorskiego sprawdzianu dla klas VII-VIII - weryfikujący opanowanie wskazanego zakresu materiału z podręczników do nauki języka angielskiego realizujących Podstawę programową na II etapie edukacyjnym, praca w parach; termin złożenia sprawdzianu - styczeń 2023;

Autorskie sprawdziany skonstruowane przez studentów ocenianie są na podstawie następujących kryetriów:

1) poprawność językowa (gramatyka, słownictwo, pisownia);

2) zakres testu i jego wiarygodność ("validity") - zgodność z wskazanym zakresem materiału, kompletność testu;

3) typy zadań/ćwiczeń i stopień ich znajomości;

4) organizacja treści w teście, kolejność ćwiczeń;

5) kompletność i poprawność poleceń, przykłady;

6) stopień trudności i wykonalność testu'

7) wygląd testu, rozkład ćwiczeń, czytelność testu;

8) punktacja i skala ocen, waga ćwiczeń/pytań;

9) terminowość wykonania zadania,

10) zgodność z instrukcją (również w zakresie formatowania).

Ocena końcowa z kursu w poszczególnych semestrach stanowi:

- 90% oceny za zrealizowanie zadań kluczowych (weryfikowane efekty uczenia się S_W03, S_W19, S_U02, S_U03, S_U05, S_U02, S_K09, S_K10)

- 10% oceny za przygotowanie zadań cząstkowych i aktywny udział w zajęciach (weryfikowane efekty uczenia się S_W03, S_W19, S_U02, S_U03, S_U05, S_U19, S_K06, S_K09, S_K10)

Skala ocen:

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

Sposób weryfikacji efektów uczenia się może ulec zmianie przed rozpoczęciem kursu w związku z możliwością wykorzystania przez uczestników narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję np. Chat GPT do tworzenia prac zaliczeniowych. Zmiany zostaną podane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach semestru zimowego 2023/24.

Uwagi:

Kurs "Ocena i Pomiar ..." jest kursem internetowym prowadzonym w trybie zdalnym synchronicznym.

Obejmuje 7 spotkań, które odbywają są co dwa tygodnie na żywo za pomocą platformy Zoom w terminach zgodnych z planem zajęć dostępnym na stronie CKNJOIEE.

Obecność sprawdzana jest poprzez wyczytywanie list uczestników na głos. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

W przypadku choroby studenci są zobowiązani do niezwłocznego usprawiedliwiania nieobecności i samodzielnej realizacji materiału, który jest przyporządkowany do zajęć, których dotyczy nieobecność.

Kurs "Ocena i Pomiar ..." jest dokumentowany na platformie Kampus 2, gdzie znajdują się wszystkie informacje, komunikaty, instrukcje, materiały i linki do zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)