Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstwa [2637-EMBA-PL-FIN] Rok akademicki 2024/25
Wykład z elementami warsztatu, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Finanse przedsiębiorstwa [2637-EMBA-PL-FIN]
Zajęcia: Rok akademicki 2024/25 [2024] (jeszcze nie rozpoczęty)
Wykład z elementami warsztatu [WYK-WAR], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 17:00
sala C 106
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 40
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marta Postuła, Andrzej Rutkowski
Literatura:

Materiały:

Uczestnicy studium otrzymają w wersji elektronicznej zestaw prezentacji wykorzystywanych w trakcie zajęć. Materiały ćwiczeniowe, studia przypadków, zadania rozdawane będą w trakcie kolejnych zajęć.

Rekomendowana literatura:

1. Duliniec A. Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2012.

2. Jajuga K., Jajuga T. Inwestycje: Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

3. Cieślik R., Postuła M. (red.) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2020.

4. Rutkowski A. Zarządzanie finansami, (wyd. 4 zm.), PWE, Warszawa 2016.

5. Mazzucato M., Wartość wszystkiego, Heterodox 2021.

6. Sandel M. Czego nie można kupić za pieniądze, Kurhaus Publishing, 2013.

7. Ehrhardt M.C., Brigham E.F. Corporate Finance: A Focused Approach, Cengage, 2019.

Zakres tematów:

Spotkanie 1

1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw. Obszary finansów. Zasady podejmowania decyzji finansowych. Problem agencji.

2. Wartość pieniądza w czasie. Kapitalizacja, wartość przyszła i wartość bieżąca. Płatności annuitetowe z dołu i z góry. Efektywna stopa procentowa. Wykorzystanie koncepcji wartości pieniądza w czasie w wycenie kosztu pożyczek.

Spotkanie 2

3. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach pewności. Kryteria oceny projektów: wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), okres zwrotu (PP). Wycena przepływów pieniężnych. Analiza inwestycje non- profit.

Spotkanie 3

4. Koszt kapitału. Składniki kosztu kapitału. Dług. Kapitał własny zwykły. Wycena średniego ważonego kosztu kapitału (WACC).

5. Ocena projektów inwestycyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka. Ocena projektów z perspektywy różnych grup interesariuszy. Transfery środków finansowych, a ocena przedsięwzięcia.

Spotkanie 4

6. Długoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru długoterminowych źródeł finansowania. Kapitał własny, dług,leasing. Analiza czynników ryzyka źródeł finansowania. Analiza klauzul kredytowych.

Spotkanie 5

7. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa. Ocena płynności, sprawności, zadłużenia i rentowności. Jakość aktywów.Jakość zysków. Specyfika sektorowa działalności przedsiębiorstw. Zróżnicowanie wewnątrzsektorowe działalności przedsiębiorstw.

Spotkanie 6

8. Praktyczne wykorzystanie analizy wskaźnikowej: w ocenie ryzyka, decyzjach kredytowych, planowaniu wzrostu przedsiębiorstwa, w decyzjach na rynku kapitałowym (elementy analizy fundamentalnej).

Spotkanie 7

9. Zarządzanie płynnością finansową. Przygotowanie planu wpływów i wydatków. Ustalanie bezpiecznego tempa wzrostu przedsiębiorstwa.

10. Zarządzanie kapitałem obrotowym. Alternatywne polityki kapitału obrotowego. Krótkoterminowe źródła finansowania. Wycena zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto.

Spotkanie 8

Egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym, składającym się z testu i zadań problemowych.

Czas trwania egzaminu ok. 1,5 godz. Za egzamin można uzyskać maksymalnie 80 punktów.

• Zespołowa praca projektowa pozwala uzyskać 20 punktów.

• Zrealizowanie dwóch fakultatywnych prac domowych pozwala uzyskać 10 punktów (2x5 punktów).

Łącznie można zdobyć 110 punktów. Suma uzyskanych punktów przekłada się na ocenę końcową według skali (zostanie załączona w odrębnej korespondencji).

Uwagi:

Azure

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)