Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
2400-ZEWW840-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest dedykowany studentom, którzy chcą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z istotą strategii, zarządzania strategicznego oraz ich rolą w zarządzaniu organizacją, jak również roli strategii w realizacji działań i celów personalnych.

Kurs pozwoli opanować umiejętności w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania strategicznego umożliwiających formułowanie strategii, tworzenie i realizację oraz kontrolę planów strategicznych. Pozwoli również zrozumieć jak istotnym narzędziem wsparcia w zakresie realizacji celów (państw, przedsiębiorstw, organizacji non-profit, osób) może być strategia.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW723 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nauczenie podstawowych zasad kształtujacych efektywne relacje z ludźmi w biznesie i współpracy ze sobą. Zarządzanie podmiotowe ułatwia uzyskanie atmosfery zaangażowania, określenie wzajemnych oczekiwań wobec siebie oraz tworzenie przejrzystej komunikacji skoncentrowanej na rozwiązaniach i ludziach. Zakładany efekt: uformowanie postawy wobec ludzi sprzyjającej efektywnej współpracy.

1. Treść: relacje oraz komunikacja podmiotowa i przedmiotowa, sposoby wzajemnego traktowania, podejście osobiste i rzeczowe, pułapki przedmiotowego podejścia, sprzeniewierzanie sobie, postawa otwarta wobec ludzi.

2. Forma zajeć: warsztat

3. Dla specjalizacji: zajęcia do wyboru (lata I-III)

4. Forma zaliczenia: kontrola obecności, praca semestralna

Strona przedmiotu
2400-ZEWW843-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami w obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Ich celem jest ukazanie kluczowej roli menedżerów w budowaniu oraz kształtowaniu kapitału ludzkiego organizacji. W trakcie zajęć synchronicznych (za pośrednictwem wideokonferencji) oraz asynchronicznych (przy użyciu platformy e-learningowej Moodle) zostaną omówione, m.in.: rola ZKL w zarządzaniu zasobami ludzkimi, pojęcie kompetencji oraz jego zastosowanie w różnych obszarach ZKL, pomiar kapitału ludzkiego, rekrutacja i selekcja oraz rozwój pracowników. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć wybrane zagadnienia w trakcie warsztatów synchronicznych, które odbędą się pod koniec kursu i będą podsumowaniem wyników pracy samodzielnej.

Strona przedmiotu
2400-PP3ZAR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania nimi;

• przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny naukowej zarządzania wraz z podstawowymi teoriami naukowymi na temat zarządzania organizacją;

• dostarczenie wiedzy o metodach i narzędziach stosowanych w zarządzaniu organizacją, w tym metod służących podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW845-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-ZEWW807-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najtrudniejszych zadań związanych z analizą finansów przedsiębiorstwa. Wycena przedsiębiorstwa jest połączeniem nauki i sztuki, ponieważ wymaga starannego pomiaru krytycznych zmiennych wejściowych, połączonych z dużą dozą interpretacji i intuicji. Wycena przedsiębiorstwa opiera się na odpowiednim oszacowaniu kluczowych parametrów, takich jak potencjał wzrostu, właściwe dyskontowanie przepływów pieniężnych, koszt kapitału własnego i koszt długu, WACC itp. W ramach kursu zostaną przedstawione solidne podstawy procesu wyceny teoretycznej fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa na podstawie dostępnych informacji pochodzących z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Po tym kursie Słuchacz będzie wiedział jak wycenić przedsiębiorstwo z wykorzystaniem różnych metod wyceny: zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, metody porównawczej oraz podejścia opartego na wycenie opcji realnych.

Strona przedmiotu
2400-INTER-WEXCEL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie elearningu na platformie: https://moodle.wne.uw.edu.pl.

Kurs rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do programu MS Excel, jednak szybko przechodzi na poziom średnio zaawansowany. Porusza wszystkie najważniejsze zagadnienia, narzędzia i funkcje wykorzystywane w codziennej pracy w Excelu, od wprowadzania i edycji danych, przez formatowanie komórek i arkuszy, przygotowanie danych do analizy za pomocą narzędzi i funkcji, pracę na danych z użyciem formuł oraz funkcji daty i godziny, tekstowych, logicznych i wyszukiwania, przeglądania danych z użyciem sortowania, filtrowania i tabel danych, a kończy się na analizie danych za pomocą tabel przestawnych i tworzeniu wizualizacji za pomocą wykresów. Nie zabraknie także wszystkich najprzydatniejszych skrótów klawiaturowych. Liczne przykłady, filmy i przykłady pozwolą Ci wykorzystywać nabyte umiejętności bezpośrednio w pracy zawodowej i to już po pierwszych godzinach kursu!

Strona przedmiotu
2400-M2EMWPUE-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką wspólnych polityk UE oraz obiektywnego i krytycznego zrozumienia podstawowych mechanizmów integracji gospodarczej. Zajęcia zapoznają studentów i rozwijają ich wiedzę na temat integracji w ramach UE oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Strona przedmiotu
2400-INTER-MIK2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest kontynuacją zajęć zatytułowanych „Wprowadzenie do mikroekonomii – część 1”. Celem zajęć jest rozwinięcie pojęć z zakresu mikroekonomii. W pierwszej części kursu przedstawione zostaną koncepcje opisujące zachowanie producentów na rynkach niedoskonale konkurencyjnych. Tematem drugiego bloku jest rynek czynników produkcji. Dyskutowane będą mechanizmy funkcjonowania rynku pracy oraz rynku kapitałowego (w rozumieniu zarówno kapitału rzeczowego, jak i finansowego). Trzecia część kursu poświęcona będzie zawodności mechanizmu rynkowego oraz sposobom jej przezwyciężania.

W ostatniej części przedstawione zostanie podejście od strony równowagi ogólnej łączące analizę rynku dóbr i czynników produkcji. W tym kontekście spojrzymy na przyczyny i skutki wymiany międzynarodowej. Zaliczenie kursu na podstawie aktywności w trakcie kursu oraz egzaminu końcowego na ocenę.

Strona przedmiotu
2400-INTER-MIK1-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze wstępnymi pojęciami z zakresu mikroekonomii oraz z mechanizmami funkcjonowania rynku towarowego w najprostszej postaci – zarówno z perspektywy konsumenta i producenta. Wyjaśnione będą też podstawy działania rynku pracy i rynku kapitału, jak również współzależności między nimi, jak i między nimi a rynkiem towarowym.

Zostaną przedstawione kluczowe zależności opisujące zachowanie podmiotów w gospodarce (konsumentów i producentów), kształtowanie się równowagi rynkowej w ujęciu cząstkowym i ogólnym. Kontynuacją i dopełnieniem kursu jest kurs wprowadzenia do mikroekonomii II. Zaliczenie kursu na podstawie aktywności w trakcie kursu oraz egzaminu końcowego na ocenę.

Strona przedmiotu
2400-INTER-WMAK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs odbędzie się w terminie 1.III-24.V.2012r.

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. Opanowanie materiału powinno pozwolić zrozumieć funkcjonowanie i rozwój gospodarki jako całości, oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Studenci zapoznają się z głównymi tendencjami rozwoju gospodarki polskiej w ostatniej dekadzie i jej wynikami, takimi jak stopa wzrostu produktu krajowego brutto, inflacji, bezrobocia, wielkość deficytu budżetu państwa, deficytu na rachunku obrotów bieżących itp.

Treści kursu będą zamieszczane w internecie w odstępach tygodniowych. Zawierać będą przewodnik do studiowania danego tematu, prezentację (.pps) wraz z komentarzem (nagranym lub zapisanym) oraz szczegółowe odesłania do fragmentów podręczników. Zaliczenie kursu wymaga regularnej pracy w trakcie semestru, dokumentowanej pracami domowymi oraz zdania egzaminu.

Strona przedmiotu
2400-PP1WDE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osoby, które zostaną przyjęte na niniejsze seminarium, w przypadku w którym liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc, zostaną wyłonione w drodze konkursu. W konkursie oceniane będą konspekty/pomysły na temat oraz predyspozycje kandydatów. Po zamknięciu rejestracji skontaktuję się ze wszystkimi osobami, które chciały zapisać się na seminarium w celu przekazania informacji o przebiegu konkursu.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW830-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During this course participants will be trained how to set-up, apply, interpret outputs and implement findings of i-Tree project.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW827-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The Urban Health Case Challenge is an initiative under the 4EU+ University Alliance. In a case challenge the participating student teams strive to develop the best solution to a real-world issue presented by a business or organization within a limited time-span. Each team presents their solution in front of an expert jury at a pitching session on the last day of the case challenge. The competition has been organized to address the many urban changes associated with health and demographic transformation in our growing urban environments. This year we will deal with the question of mental health in an urban environment.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW874-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot polega na aktywnym włączeniu się studentów w działania projektowe w ramach pilotażu programu edukacyjno-społecznego skierowanego do młodzieży z Ukrainy mieszkającej obecnie w Polsce. Studenci będą pracować w zespołach o różnych zadaniach m.in. badanie potrzeb, opracowywanie i wdrażanie działań edukacyjnych, społecznych, kulturowych, badanie efektywności udzielanego wsparcia. Wspólnym celem i efektem będzie powstanie Młodzieżowego Centrum Adaptacji Środowiskowo-Zawodowej.

Zajęcia wspierają przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność, myślenie projektowe i naukę poprzez praktyczne działanie („learning by doing”).

Strona przedmiotu
2400-ZEWW844-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkoła Wiosenna realizowana jest w ramach wspólnego projektu edukacyjnego 4EU+. Zajęcia prowadzone są w jęz. angielskim przez wykładowców z pięciu uczelni Sojuszu.

Climate change and environmental degradation are urgent problems requiring a coordinated effort, beyond a country-level. The Spring School aims at making students familiar with the context and conditions of EU environmental and climate policy. We will discuss EU’s strategy to make the European Economy sustainable, namely to implement the European Green Deal. Basic knowledge of key methods, theories, approaches in the fields of political science and economics will be provided in a comprehensive manner. They will be later put in use by students to work (in groups) on applied environmental and climate policy at the EU level.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW872-OG
Smart city economics (od 2022-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The objective of the course is to present the concept of smart city from a theoretical and practical perspective. The classes will show how cities are operate as an organism - social, economic, political; by using innovative technologies, they can cope with the complex challenges of urbanization. The classes will discuss the most important challenges faced by cities: social, demographic, ecological and economic, but focusing mostly on their economic aspect. It will show how cities have dealt with these challenges historically and throughout the industrial revolution, and how the fourth industrial revolution, through the use of digital solutions, changes existing solutions and transforms a traditional city into a smart city. A smart city will be shown as a platform where, using a properly designed infrastructure, data is obtained and analyzed for the implementation of complex and interdependent city services.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW828-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the on-line seminar is to analyze the concept of smart cities in relation to active aging. The rationale behind is that aging is the major challenge faced by cities today and onto the future, in particular in combination with the current and possible future pandemics and the climate change. We want to analyze interactions within the aging city, which is the first step for planning new policies of motivating and enabling elderly people to work and to remain an active part of a community. In order to do it, we offer a series of research seminars, in which students and scientists interested in ageing and smart city can meet and discuss problems they are investigating, show their work, identify potential research problems and listen to the presentations of invited experts.

If you want to attend the seminar, please contact its coordinator Dr. Grzegorz Kula (gkula@wne.uw.edu.pl).

Strona przedmiotu
2400-ZEWW724-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą metodologii wypracowania optymalnej strategii linii lotniczej w realiach biznesowych regionu Dalekiego Wschodu, który staje się centrum lotniczym świata.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW734-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kreowanie przedsiębiorczych postaw oraz doskonalenie umiejętności krytycznego, innowacyjnego, twórczego i przedsiębiorczego myślenia.

Strona przedmiotu
2400-INTER-PRR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest prezentacja możliwości programu R, od podstawowych po bardziej zaawansowane. Jest to program typu Open Source dostępny za darmo, zarówno do obliczeń naukowych, jak i komercyjnych. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poznać zaawansowany program obliczeniowy i wykorzystywać go zarówno w pracy analityka, jak i w pracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz statystycznych oraz finansowych. Kurs ten wymaga wiedzy z zakresu podstaw statystyki, rachunku prawdopodobieństwa oraz podstawowej orientacji w zagadnieniach ekonomiczno-finansowych. Zaliczenie wielokryterialne przez prace domowe, aktywność na platformie e-learningowej oraz zaliczenie w sali komputerowej lub poprzez projekt.

Zajęcia typu OGUN realizowane na platformie edukacyjnej Moodle UW http://moodle.wne.uw.edu.pl

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów II i III stopnia oraz ewentualnie ostatniego roku studiów I stopnia. Jako przedmiot ogólnouniwersytecki NIE jest przeznaczony dla studentów WNE UW.

Strona przedmiotu
2400-FPiP3PP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami materialnego prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej. W efekcie student: poznaje konstrukcje podatkowe, nabywa umiejętności w zakresie stosowania regulacji podatkowych do konkretnych stanów faktycznych oraz posiada świadomość roli pełnionej przez podatki w systemie finansowym.

Strona przedmiotu
2200-1CWPC93-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są przede wszystkim aspekty cywilnoprawne prawa farmaceutycznego, które dotyczy szerokiego spektrum regulacji produktów leczniczych.Produkt leczniczy, ze względu na cechę sensytywności, ścisłe związanie z ochroną zdrowia publicznego i ogromny popyt na tego rodzaju towar, stanowi wyjątkowy przedmiot regulacji. Istotne dla prawa farmaceutycznego jest pojęcie cyklu życia produktu leczniczego, przez który rozumie się wszystkie fazy istnienia danego produktu na rynku tj. etap badawczo-rozwojowy, etap między wprowadzeniem produktu leczniczego innowacyjnego na rynek a utratą monopolu z patentu lub dodatkowego prawa ochronnego (SPC), a także etap po utracie wyłączności, w którym produkt leczniczy może być wprowadzony na rynek w postaci odpowiednika (odpowiednik referencyjnego produktu leczniczego zwany też generycznym produktem leczniczym).

Strona przedmiotu
2400-ZEWW835-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 32 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 32 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie Uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej, które pozwolą na zrozumienie, analizę i interpretację danych finansowych i jakościowych, zawartych w sprawozdaniach finansowych, w różnorodnych kontekstach biznesowych. W trakcie zajęć Uczestnicy poznają walory informacyjne kluczowych sprawozdań finansowych, jak również znaczenie kreatywnej polityki rachunkowości w kształtowaniu obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i dokonań podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych, oraz ich konsekwencje dla prowadzenia analizy finansowej, zarządzania finansowego oraz podejmowania decyzji. Zajęcia ukierunkowane są na objaśnienie zagadnień sprawozdawczości finansowej, bazującej na krajowych i międzynarodowych regulacjach rachunkowości, na potrzeby prowadzenia analiz biznesowych oraz zarządzania operacyjnego i strategicznego.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW849-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się m.in. z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkami lokalnymi i sektorowymi, poznają prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych do ich uiszczenia, sposób rozliczenia i stawki tych podatków i opłat, wymagania dotyczące dokumentacji.

Zajęcia mają formę spotkań bezpośrednich. Po zapoznaniu się z aspektami teoretycznymi danego zagadnienia, studenci analizują konkretne problemy praktyczne (case study).

Strona przedmiotu
2400-ZEWW829-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkiem VAT, poznają prawa i obowiązki podatników VAT, sposób rozliczania tego podatku, zasady rejestracji oraz wymagania dotyczące dokumentacji.

Zajęcia mają formę spotkań bezpośrednich. Po zapoznaniu się z aspektami teoretycznymi danego zagadnienia, studenci analizują konkretne problemy praktyczne.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW877-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot polega na realizacji zajęć z zakresu praktycznych zastosowań marketingu dla osób zainteresowanych realizacją projektów na rzecz tworzenia i promocji inicjatyw lokalnych tj. np. produkty komunalne i edukacyjne, usługi publiczne, dla przedsiębiorców, oferta przemysłów czasu wolnego - wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, sportowe, produkty turystyczne i inne.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW759 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom narzędzi i wiedzy z zakresu samodyscypliny pozwalającej na skuteczne pokonywanie odwlekania, radzenie sobie z wymówkami, kształtowanie w sposób aktywny swojej motywacji, siły woli i wytrwałości, stworzenie nastawienia na działanie, sprawne zarządzanie swoim czasem, pokonywanie trudności i przeszkód.

2. Treść: Nauka samodyscypliny oparta jest na trzech elementach: silnych zasadach, formułowaniu postanowień i organizacji monitoringu.

3. Metoda: konwersatorium i ćwiczenia

4. Studenci studiów dziennych WNE

5. Forma zaliczenia: realizacja postanowień, napisanie referatu opisującego nabyte umiejętności

Strona przedmiotu
2400-INTER-MFEX-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu (m.in. studentów, którzy ukończyli kurs pt. "Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych") i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. matematykę finansową (badanie atrakcyjności lokat bankowych oraz prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych, tworzenie i wycenę opcji.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW785-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom narzędzi i wiedzy z zakresu samodyscypliny pozwalającej na skuteczne pokonywanie odwlekania, radzenie sobie z wymówkami, kształtowanie w sposób aktywny swojej motywacji, siły woli i wytrwałości, stworzenie nastawienia na działanie, sprawne zarządzanie swoim czasem, pokonywanie trudności i przeszkód.

2. Treść: Nauka samodyscypliny oparta jest na trzech elementach: silnych zasadach, formułowaniu postanowień i organizacji monitoringu.

3. Metoda: konwersatorium i ćwiczenia

4. Studenci OGUN

5. Forma zaliczenia: realizacja postanowień, napisanie referatu opisującego nabyte umiejętności

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)