Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z
2400-PP3SL017
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest analiza podmiotów publicznych (budżetów państw, samorządów terytorialnych a także innych podmiotów realizujących zadania publiczne) jako emitentów instrumetów dłużnych, a efektem praca dyplomowa.

2. Podstawowe treści: Dług publiczny, rynek kapitałowy, obligacje

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład, monitorowanie i nadzorowanie procesu pisania pracy

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci III roku, zainteresowani tematem (FiR, FiB, ESP)

5. Formy zaliczenia: realizacja w założonych na zajęciach terminach kolejnych etapów pisania pracy licencjackiej

Termin pierwszego spotkania ze studentami - pierwszy poniedziałek zajęć godz. 16.45 sala 305

Strona przedmiotu
2400-PP3SL054
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium licencjackie „Sex, drugs & Rock’N’Roll – mikroekonomia zachowań ludzkich” jest przeznaczone dla studentów III roku wszystkich kierunków i specjalności, którzy chcą napisać pracę licencjacką poświęconą analizie literatury ekonomicznej z zakresu tak zwanego „imperializmu ekonomii”. „Imperializm ekonomii” to zastosowanie narzędzi nauk ekonomii a zwłaszcza mikroekonomii do analizy ważnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, które do niedawna były wyjaśniane raczej przez inne nauki społeczne takie jak psychologia, socjologia, nauki polityczne itp. Do zjawisk tych można zaliczyć uzależnienia, przestępstwa, zawieranie małżeństw, rozwody, pornografię, prostytucję, antykoncepcję, hazard, wspomaganą rozrodczość, samobójstwa, praktyki religijne, aborcję, otyłość, terroryzm i inne.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL057
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej z zakresu zjawisk będących trudnymi do zmierzenia takich jak szara strefa, korupcja, jakość instytucji, regulacji, przestępstwa, przemyt, gry hazardowe itd. Powyższe zjawiska wydają się być interesującymi oraz ,,gorącymi" (na co może wskazywać ich obecność w mediach). Badania ekonomiczne zajmujące się powyższymi zjawiskami należą do nowatorskich.

Zajęcia umożliwią wykorzystanie wiedzy poznawanej równolegle na przedmiocie ,,Ekonometria". Będą również oparte na najnowszych badaniach i publikacjach. Możliwe jest przygotowanie pracy w języku angielskim Zaliczenie: napisanie pracy licencjackiej oraz przygotowanie referatu (po jednym w każdym semestrze) ukazującego postępy w opracowywaniu tematu pracy.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL060
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z różnorodnymi aspektami rynków finansowych (rynku pieniężnego, giełd papierów wartościowych, rynków walutowych, rynków towarowych), oraz instytucji finansowych takich jak banki, fundusze inwestycyjne, a następnie przygotowanie dysertacji potwierdzającej teoretyczne, praktyczne oraz badawcze kwalifikacje uczestników.

Celem seminarium jest nabycie umiejętności prowadzenia badań ekonomicznych, szukania źródeł bibliograficznych i pisania pracy magisterskiej. Ostatecznym efektem przeprowadzonych badań oraz przeczytanej literatury będzie napisanie bardzo dobrej pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL061
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej nawiązującej do szeroko rozumianej problematyki kapitału społecznego. Studenci zapoznają się z różnymi definicjami kapitału społecznego, obszarami badań podejmującymi to zagadnienie, odmiennymi podejściami do jego analizy oraz różnymi metodami jego pomiaru. W trakcie zajęć studenci będą przedstawiali prezentacje swojej analizy tekstów źródłowych oraz fragmenty swoich prac licencjackich.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów trzeciego roku. Wymagana jest umiejętność pracy z tekstem w języku angielskim. W przypadku semestru zimowego, warunkiem zaliczenia jest wybór tematu pracy licencjackiej i aktywne uczestnictwo w zajęciach. W semestrze letnim zaliczenie seminarium jest uwarunkowane postępami w przygotowaniu pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL065
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnego badania i przygotowania pracy dyplomowej - licencjackiej. Tematem prac jest zarówno działanie gospodarek narodowych w warunkach otwarcia międzynarodowego jak i analiza gospodarki bez akcentowania międzynarodowych uwarunkowań jej funkcjonowania.

Seminarium ma charakter seminarium. Zajęcia przeznaczone są dla studentów III roku WNE. Zaliczenie polega na napisaniu pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL068
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem uczestnictwa w seminarium jest przygotowanie pod kierunkiem promotora bardzo dobrej pracy licencjackiej w zakresie finansów inwestycyjnych. Tematy prac związane są z problemami analizy portfeli inwestycyjnych, zarządzania aktywami, strategiami funduszy hedgingowych, konstrukcji produktów strukturyzowanych oraz inwestycji na rynkach finansowych. Praca powinna przedstawić wybrany problem badawczy w sposób odpowiadający aktualnym światowym standardom naukowym.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL069
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z różnorodnymi aspektami finansów międzynarodowych, a następnie przygotowanie dysertacji potwierdzającej teoretyczne, praktyczne oraz badawcze kwalifikacje uczestników. Przygotowana praca może być wyjściem do prac badawczych nad pracą magisterską dla osób szczególnie zainteresowanych finansami.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL070
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami z zakresu organizational economics, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii kosztów transakcyjnych Olivera Williamsona, laureata nagrody Nobla w ekonomii za 2009 r. Podczas zajęć zostaną poruszone takie zagadnienia jak: najważniejsze współczesne teorie firmy, modele opisujące wybór przez przedsiębiorstwo wewnętrznej struktury organizacyjnej, wybór pomiędzy produkcją wewnątrz firmy, a zleceniem jej na zewnątrz (problem granicy firmy), modele pokazujące wpływ rodzaju dominującej w organizacji wiedzy na jej strukturę organizacyjną, i inne. Seminarium ma pomóc studentom w wyborze tematu i napisaniu pracy dyplomowej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z warsztatem pracy naukowej, w tym z zasadami pisania prac licencjackich. Wybrane koncepcje teoretyczne będą ilustrowane przykładami empirycznymi. Zaliczenie pierwszego semestru odbędzie się na podstawie konspektu pracy; ocena za drugi semestr będzie oceną za przygotowaną pracę.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL072
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru tematu pracy dyplomowej z zakresu ogólnie pojmowanej informatyzacji zarówno instytucji sfery biznesu jak i administracji publicznej, a także zarządzania projektami informatycznymi.

Seminarium dedykowane jest do studentów zainteresowanych m.in. badaniem ekonomicznych uwarunkowań projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz technologii IT, efektywności oraz skuteczności inwestycji IT, realizacji hurtowni danych i platform Business Intelligence, aspektów IT w warunkach integracji ze strukturami unii europejskiej itp.

Podczas zajęć zostaną również przedstawione studentom formalne i merytoryczne wymagania dla pracy dyplomowej oraz umiejętności z zakresu prezentacji pracy.

W celu zaliczenia seminarium od uczestników seminarium będzie wymagane przygotowanie konspektu pracy oraz wygłoszenie prezentacji z zakresu obejmującego temat pracy

Strona przedmiotu
2400-PP3SL078
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z kwestią działania firm i rynków w kontekście przestrzeni w ekonomii i gospodarce. Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej. W ramach prac badawczych studenci mogą się zająć analizami regionalnymi w Polsce i w UE, modelami i problemami rozwoju regionalnego, znaczeniem wymiaru przestrzeni dla procesów gospodarczych, problemami działania przedsiębiorstw na określonym rynku lub w ramach UE etc. Mile widziane są prace poruszające problem przestrzeni, lokalizacji, roli granic, badań regionalnych, rozwoju regionalnego, przestrzennych badań marketingowych i rynkowych, roli sektora publicznego, instytucji na poziomie lokalnym etc., w tym wykorzystujące metody ilościowe (i przestrzenne).

Strona przedmiotu
2400-PP3SL087
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej z zakresu nowatorskich badań interdyscyplinarnych na styku ekonomii i nauk politycznych lub prawa. Polegają one na zastosowaniu koncepcji i narzędzi ekonomicznych do problemów ze świata polityki lub prawa, wpisując się w ramy nowej ekonomii politycznej, teorii wyboru publicznego, ekonomicznej analizy prawa lub innych zbliżonych kierunków. Po ukończeniu seminarium student rozumie, przez odwołanie do teorii ekonomii, i potrafi samodzielnie analizować funkcjonowanie wybranych mechanizmów politycznych i rozwiązań prawnych.

W ograniczonym zakresie prace mogą również dotyczyć związków ekonomii z innymi naukami.

Uwagi:

1) Mile widziani studenci studiujący równolegle inne kierunki i zainteresowani badaniami interdyscyplinarnymi.

2) Prace mogą być przygotowywane w języku angielskim.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL088
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Cel zajęć: Celem zajęć jest przygotowanie i napisanie dobrej pracy licencjackiej. Wymaga to jasnego sformułowania tez badawczych, przeglądu literatury przedmiotu i/lub wykonania własnego badania empirycznego.

2. treści: uczestnicy poznają artykuły teoretyczne i empiryczne związane z proponowanymi tematami pracy. Prowadzący seminarium pomaga wybrać teksty a potem ocenia ich przydatność dla planowanego tematu pracy

3. metoda realizacji przedmiotu: W trakcie seminarium w pierwszym semestrze uczestnicy przygotowują wstąpienia, na których prezentują artykuły teoretyczne i empiryczne związane z proponowanymi tematami pracy. W drugim semestrze seminarium omawiane są napisane już fragmenty prac.

4. warunki uczestnictwa: wszyscy studenci III roku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

5. zaliczenie: zaliczenie na podstawie postępu prac w przygotowywaniu pracy licencjackiej. Zaliczenie I semestru wymaga przedstawienia wstępnej koncepcji pracy a II semestru ukończenia pracy

Strona przedmiotu
2400-PP3SL089
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Temat pracy zostanie ustalony indywidualnie z każdym studentem. Studenci zobowiązani są przedstawienia tutułu pracy, planu pracy, bibliografii oraz dokonywania prezentacji pracy na seminarium. Podstawowym efektem kształcenia jest napisanie pracy licencjackiej. Seminarium jest skierowane do studentów III roku. Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i prezentacji efektów pracy.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL091
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej. Metody ilościowe obejmują wykorzystanie narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi z dziedziny badań operacyjnych. Metody ilościowe służą przede wszystkim mierzeniu. W niewielkim stopniu generują nową wiedzę. Metody ilościowe dają często jednak obraz konkretnej sytuacji. Przeprowadzając ankietę czy też analizując dane społeczno-ekonomiczne, mając przy tym na uwadze teorie ekonomii możemy pokazać istotne aspekty życia gospodarczego, których „gołym okiem” (bez przeanalizowania liczb) nie widać.

Seminarium umożliwia wykorzystanie wiedzy poznawanej równolegle na przedmiocie ,,Ekonometria". Zajęcia będą również oparte na najnowszych badaniach i publikacjach. Możliwe jest przygotowanie pracy w języku angielskim.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL094
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje przegląd literatury specjalistycznej na temat teorii ryzyka, metod aktuarialnych, funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego oraz ryzyka finansowego w ubezpieczeniach. Wybór tematu pracy licencjackiej ma ułatwić dyskusja nad referatami przygotowanymi i prezentowanymi przez studentów. Studenci uzyskają wskazówki na temat głównych źródeł bibliograficznych oraz zasobów informacji statystycznej w ubezpieczeniach. Po fazie prezentacji referatów, pod koniec semestru zimowego, dokonany zostanie wybór tematu pracy licencjackiej. W semestrze letnim będą dyskutowane kolejne fragmenty przygotowywanych prac: (1) sformułowanie problemu i celu pracy, (2) prezentacja metodologii i narzędzi badawczych (3) dyskusja uzyskanych wyników i wniosków.      

Strona przedmiotu
2400-PP3SL097
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru tematu pracy dyplomowej. Tematy przygotowywanych prac powinny koncentrować się wokół zagadnień związanych z metodami ilościowymi i narzędziami ekonometrycznymi służącymi do analizy danych, w tym ekonomicznych, oraz ich zastosowaniami praktycznymi. Uczestnicy zostaną zapoznani ze współczesną metodologią metod ilościowych, pracami badawczymi, oraz dostępnymi bazami danych. W trakcie seminarium z każdym uczestnikiem zostanie ustalony temat pracy dyplomowej. Efektem pracy podczas seminarium będzie napisana przez studenta praca dyplomowa.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL102
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest zagadnieniem związanym z szeroko rozumianą działalnością inwestycyjną. Szczególna uwaga zostanie poświecona problemom inwestycji rzeczowych, w tym m.in. inwestycji w nieruchomości. Rozważany będzie poziom makro i mikroekonomiczny tych przedsięwzięć. W zakresie gospodarowania nieruchomościami rozpatrywane będą apekty organizacyjne, finansowe i rynkowe.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL104
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone problematyce przestępczości gospodarczej, tzw. drugiej gospodarce i szarej strefie w Polsce od zakończenia II wojny światowej do dzisiaj. Celem zajęć będzie ukazanie zmian charakteru przestępczości gospodarczej w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Uczestnicy będą analizowali różne rodzaje przestępstw (kradzieże pracownicze, korupcję, przestępstwa podatkowe, malwersacje finansowe etc.), ich pojawianie się i zanikanie oraz zmianę charakteru. W efekcie studenci powinni zrozumieć związek pomiędzy ewolucją systemu politycznego i gospodarczego a zmianami w charakterze przestępczości gospodarczej. Tematy prac licencjackich będą się koncentrowały wokół powyższej problematyki z możliwością jej rozszerzenia na porównanie z innymi krajami.

Warunki zaliczenia:

Przygotowanie prezentacji na seminarium.

Uczestnictwo w dyskusjach seminaryjnych.

Przygotowanie projektu pracy (semestr zimowy)

Przygotowanie znacznych fragmentów pracy (semestr letni)

Strona przedmiotu
2400-PP3SL110 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy dokonają wyceny dobra nierynkowego

Strona przedmiotu
2400-PP3SL116 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium licencjackiego są nowe technologie informacyjne (IT), systemy informatyczne, jak i metody zarządzania (bazujące na IT) – ich specyfika, zastosowania i oddziaływania w różnych typach przedsiębiorstw (organizacji), instytucjach finansowych (bankach), czy segmentach gospodarki, bądź w skali międzynarodowej.

Szczególną uwagę poświęcono koncepcjom crowdfundingu (finansowania społecznościowego) i crowdsourcingu (pracy na rynkach elektronicznych), również alternatywnym systemom handlu instrumentami finansowymi, a także zastosowaniom różnych modeli aukcji.

Zajęcia przeznaczone dla studentów III roku różnych kierunków studiów, w tym: IiE, FIIR, FPP, EP, EM, MSEM, MSEMEN.

Seminarium licencjackie: po 30 godz. w semestrze.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL125
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Perspektywa badawcza ekonomii instytucjonalnej może być z powodzeniem stosowana do analizy szeregu problemów społecznych i gospodarczych. W ramach seminarium szczegółowo omawiane będą wybrane teorie oraz narzędzia badawcze wraz z przedstawieniem możliwości ich aplikacji. Celem seminarium jest stworzenie odpowiedniego zaplecza naukowego przygotowującego Studentów do prowadzenia autorskich badań z zakresu ekonomii instytucjonalnej. Prace dyplomowe mogą być przygotowywane w języku angielskim. Mogą mieć charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL130
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszą literaturą naukową przedmiotu oraz pomoc w wyborze odpowiedniego tematu pracy, uwzględniając przy tym zarówno aktualne umiejętności uczestnika seminarium, jak i jego przyszłe cele oraz zainteresowania zawodowe. Studenci poznają najnowsze modele prognozowania zmienności i stóp zwrotu, zaawansowane strategie inwestycyjne na rynkach instrumentów pochodnych wykorzystujące niestandardowe charakterystyki rokładów stóp zwrotu na rynkach kapitałowych służące do zarządzania aktywami finansowymi. Studencie nauczą się także jak tworzyć własne modele, testować je na danych empirycznych (szeregi czasowe), zarówno dziennych, jak i danych wysokiej częstotliwości. Ponadto w ramach seminarium poruszone zostaną tematy związane z identyfikacją, kwantyfikacją, modelowaniem i zarządzaniem ryzykiem zgodnie z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w tym przedmiocie.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL138
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie pracy licencjackiej koncentrującej się nad przyczynami sukcesu bądź porażki cywilizacyjnej różnych państw, przedsiębiorstw i regionów w okrasie ostatnich 150 lat. Analizy będą dotyczyć polityki gospodarczej, innowacyjności, przyczyn załamań gospodarczych i upadków cywilizacyjnych (jak na Haiti), roli przedsiębiorczości w rozwoju (północne Włochy, Dolina Krzemowa).

Ponadto celem zajęć jest wyrabianie samodzielnego, krytycznego stosunku do wykorzystywanych danych, materiałów i opracowań oraz kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji, przygotowania wypowiedzi ustnych i tekstów akademickich.

Efektem zajęć powinno być przygotowanie pracy licencjackiej o charakterze porównawczym lub case-study.

Podstawą zaliczenia będzie ocena wysiłku włożonego w przygotowanie pracy licencjackiej, aktywność na zajęciach oraz poziom zaawansowania w przygotowaniu pracy.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL139
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest analiza konsekwencji starzenia się społeczeństwa. Toczące się obecnie debaty publiczne dotyczące kwestii emerytalnych i demografii z jednej strony pokazują wagę problemu, a z drugiej dają bardzo pesymistyczny obraz sytuacji ludzi starszych tak dzisiaj, jak i w przyszłości. Z kolei dane statystyczne dowodzą, że sytuacja ta wcale nie jest taka zła, a z codziennych obserwacji wynika, że wszyscy chcą być na emeryturze. W ramach seminarium studenci będą analizować różne aspekty starzenia się społeczeństwa, dotyczące bardzo wielu dziedzin ekonomii i obszarów codziennego życia. W związku z tym seminarium jest przeznaczone dla studentów wszystkich specjalizacji.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL140 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie pracy licencjackiej w dziedzinie innowacji, patentów i ochrony własności intelektualnej. Szukanie odpowiedzi na pytania o wzajemne relacje między patentowaniem a innowacyjnością przedsiębiorstw i gospodarki, np. Czy patenty przyczyniają sie do tworzenia innowacji czy mogą je hamować? Czy można i należy patentować software? Studia przypadków (przedsiębiorstwa, software etc.).

Strona przedmiotu
2400-PP3SL144
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom umiejętności niezbednych dla samodzielnego przygotowania i obrony pracy licencjackiej.Słuchacze zapoznani zostają z podstawowymi zasadami prac nad takimi zadaniami. W trakcie seminariun następuje też wybór obszarów tematycznych i konkretyzacja planów badawczych uczestników w tych obszarach.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL152
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej dotyczącej funkcjonowania rynku pracy lub systemu edukacji (do wyboru). Nie zawęża się obszaru tematycznego – praca może być poświęcona krajowemu lub zagranicznym rynkom pracy, może dotyczyć pozycji na rynku pracy wybranej grupy np. młodzieży, kobiet, osób z danym wykształceniem, może zajmować się pewnymi szczególnymi, zjawiskami np. niedopasowaniami edukacji do popytu na pracę, dyskryminacją, determinantami długotrwałego bezrobocia i innymi. Podobnie w zakresie edukacji: praca może być poświęcona badaniu potrzeb edukacyjnych, przebiegu ścieżek edukacyjnych, finansowania edukacji itp.

Strona przedmiotu
2400-PP3SL156
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków i specjalności studiów I stopnia na WNE UW chcących napisać pracę licencjackie o tematyce powiązanej z zagadnieniami strategii rozwoju oraz strategii marketingowych, w odniesieniu tak do firm, jak i jednostek terytorialnych (samorządów, regionów, krajów, ugrupowań międzynarodowych itp.). Prace licencjackie powstają w oparciu o badania własne studenta, które mogą być realizowane z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych, zarówno ilościowych (badania statystyczne, ekonometryczne), jak i jakościowych (m.in. jakościowe metody badań marketingowych i in.), w oparciu o dane zastane, jak i wywołane (np. zebrane w drodze ankietowania respondentów).

Strona przedmiotu
2400-PP3SL157
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium oferowane jest dla studentów III roku studiów licencjackich zainteresowanych problemami funkcjonowania współczesnego rynku pracy (w ujęciu mikro- i makroekonomicznym), ekonomii edukacji (w szczególności uwarunkowań decyzji edukacyjnych i ich związku z późniejszym sukcesem na rynku pracy) oraz zarządzania zasobami ludzkimi (z perspektywy firmy i pracownika). Seminarium służy pogłębieniu wiedzy z wybranego obszaru zainteresowań seminarzysty w powiązaniu z wiedzą oraz umiejętnościami nabytymi w trakcie studiów I stopnia oraz przygotowaniu pracy licencjackiej, zawierającej poprawny przegląd literatury tematu i/lub własne badanie empiryczne. Osiągnięcie tych efektów możliwe będzie poprzez regularne spotkania przeznaczone na prezentacje prac seminarzystów i omawianie problemów związanych z przygotowywaniem pracy oraz poprzez regularną pracę samodzielną studenta. Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie wyników weryfikacji postępów w przygotowywaniu pracy.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)