Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Ekonomia Międzynarodowa (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Ekonomia Międzynarodowa
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023L
2400-M1PPFM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności omawiane są zasady funkcjonowania rynków walutowych, nowoczesne instrumenty inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, techniki zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacja źródeł finansowania korporacji międzynarodowej oraz problemy inwestowania w aktywa zagraniczne. Zaliczenie na podstawie egzaminu pisemnego.

Strona przedmiotu
2400-M1EMMGO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest kontynuacją wykładu „Makroekonomia gospodarki otwartej I” ze studiów licencjackich i jest przeznaczony dla studentów studiów II stopnia (magisterskich). Wykład składa się z dwóch części.

Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z problematyką wyboru systemu kursu walutowego oraz determinacji poziomu kursu walutowego. Prezentowanym modelom teoretycznym towarzyszyć będzie dyskusja badań empirycznych odnoszących się do omawianych zagadnień.

Druga część wykładu zostanie poświęcona międzyokresowej makroekonomii realnej w warunkach gospodarki otwartej. W ramach tej części omawiane jest międzyokresowe podejście do rachunku obrotów bieżących, dynamika w małej gospodarce otwartej, relacje między polityką fiskalną a rachunkiem obrotów bieżących, determinanty realnego kursu walutowego, wzrost gospodarczy w gospodarce otwarte, a także kanały międzynarodowej dyfuzji wiedzy.

Strona przedmiotu
2400-M1EMPFU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w praktyczną wiedzę nt. pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów, w trakcie zajęć utworzone zostaną zespoły, które pracować będą samodzielnie nad stworzeniem możliwie kompletnej dokumentacji projektowej. Od studentów wymagany będzie duży wkład pracy własnej i przedstawianie prowadzącemu zajęcia wyników pracy zespołowej (w postaci poprawnie zbudowanych elementów składających się na dokumentację projektu, takich jak: opis projektu zgodny z wytycznymi, kosztorysu projektu zawierający wydatki kwalifikowane, harmonogram projektu, wniosek o dofinansowanie, studia wykonalności w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej, itd.)

Strona przedmiotu
2400-M1EMTWM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. cel zajęć: ukazanie i wyjaśnienie jakie są mechanizmy funkcjonowania gospodarki otwartej, powiązanej ze światem więzami handlowymi.

2. podstawowe treści: wykład obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione zostaną współczesne teorie wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną również główne instrumenty polityki handlowej i skutki ich stosowania.

3. Metoda realizacji przedmiotu: wykład w trakcie którego omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich empirycznej weryfikacji. Uzupełnieniem są ćwiczenia, w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania obliczeniowe, ilustrujące główne elementy teorii handlu i polityki handlowej.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)