Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Harmonogram zajęć - filologia polska, st. stacjonarne, pierwszego stopnia, III rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Harmonogram zajęć - filologia polska, st. stacjonarne, pierwszego stopnia, III rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3003-C353KJ1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy współczesnej polszczyzny, a szczególnie: najnowszej leksyki polskiej. Studenci zdobędą wiedzę oraz umiejętności dotyczące różnych sposobów opisu systemu leksykalnego polszczyzny (w powiązaniu z systemem gramatycznym oraz funkcjonowaniem języka w społeczeństwie). Materiał opisu stanowi najnowsza leksyka polska. Celem jest przygotowanie studentów do pisania językoznawczej pracy licencjackiej poświęconej polszczyźnie współczesnej/ najnowszej.

Strona przedmiotu
3007-M1A3AD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program obejmuje analizę i tworzenie wypowiedzi argumentacyjnych w dwóch typach interakcji: debatach i negocjacjach. Studenci poznają teorię debaty i wybrane formaty debat, a także popularne teorie negocjacji. Zajęcia te mogą pomóc studentom w rozwijaniu umiejętności argumentacyjnych, których wymaga praca w mediach. Podstawowe formy warsztatowe, w których biorą udział, obejmują analizy argumentacji, interakcje szkoleniowe i pisanie scenariuszy negocjacyjnych.

Strona przedmiotu
3003-11A3DL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z terytorialnym zróżnicowaniem polszczyzny na tle innych odmian języka, cechami poszczególnych dialektów polskich (także poza granicami kraju).

Strona przedmiotu
3003-C353HJ1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium skierowane jest do studentów zainteresowanych onomastyką, m.in. antroponimią, toponimią, mikrotoponimią, urbanonimią czy chrematonimią, czyli wszystkich, którzy zastanawiają się na przykład:

- czy Katarzyna ma coś wspólnego z katarem?

- dlaczego w Polsce jest tak wielu Nowaków?

- co decyduje o tym, jakie imiona wybieramy dla swoich dzieci?

- od czego pochodzi nazwa Niemyje-Ząbki i Poniedziałkowy Dół?

- jakie imiona nadawano w XIX wieku w Polsce?

- czy w XIX wieku chłopi nosili nazwiska?

- dlaczego nazwy zakładów pogrzebowych nawiązują do świata mitologicznego?

- z jakich powodów uczłowieczamy koty, nadając im ludzkie imiona?

Podczas zajęć onimy omówimy zarówno w aspekcie diachronicznym, jak i synchronicznym. Spojrzymy na ich współczesność i historię. Szczególną uwagę poświęcimy funkcjonowaniu nazw własnych w rzeczywistości pozajęzykowej; uwzględnimy perspektywę socjolingwistyczną, psycholingwistyczną, geograficzno-historyczną i kulturową.

Strona przedmiotu
3007-W1A3DE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie w syntetycznej formie najważniejszych etapów rozwoju książki polskiej i jej funkcji, od powstania do czasów współczesnych, w kontekście europejskim. Poruszone zostaną kwestie przemian w procesach produkcji, rozpowszechniania i użytkowania książki, a także perspektywy badań nad książką.

Strona przedmiotu
3007-C353ES1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-ZNP-EM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu.

Strona przedmiotu
3007-N1A3PS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają gatunki wypowiedzi zarówno te, które wprowadzane są w szkole, jak i te, które są obecne w komunikacji publicznej. W trakcie warsztatu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące: stylu i stylistyki, stylów funkcjonalnych polszczyzny; wyznaczników gatunkowych i językowych tekstu; kształcenia umiejętności oceny prac uczniowskich (w tym typowych dla przedmiotu błędów uczniowskich); rozwijania umiejętności nadawczo-odbiorczych w zakresie wybranych gatunków wypowiedzi; kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych.

Strona przedmiotu
3003-11A3GH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wykształcenie umiejętności interpretacji procesów i zmian językowych zachodzących w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem cech fonetycznych i fleksyjnych. Założeniem przedmiotu jest wypracowanie umiejętności samodzielnej rekonstrukcji wybranych form oraz opanowanie przez studenta podstawowego warsztatu terminologicznego dotyczącego gramatyki historycznej języka polskiego.

Strona przedmiotu
3001-11A3LP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są literaturze polskiej lat 1864-1918. Wykład ma za zadanie wprowadzić słuchaczy w najważniejsze zagadnienia historii literatury polskiej drugiej połowy XIX wieku (1864-1918). Okres ten traktowany jest jako pewna całość o zmiennej dynamice. Zachowując strukturalny zwyczajowy podział na epokę pozytywizmu i Młodej Polski, wykład wykorzystuje kategorie formacji kulturowych (formacja dziewiętnastowieczna - formacja modernistyczna), które pozwalają zobaczyć najważniejsze zjawiska artystyczne i przemiany świadomości literackiej w dłuższym przebiegu. Taki sposób myślenia o literaturze XIX wieku pozwala łatwiej wprowadzić perspektywę porównawczą - ukazać zjawiska polskie na tle literatury Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii, Rosji i Skandynawii (żeby wskazać najważniejsze dla tego czasu kierunki inspiracji).

Ćwiczenia pokazują możliwości interpretacji pozytywistycznych i modernistycznych tekstów literackich. Szczegółowy program zależy od prowadzącego ćwiczenia.

Strona przedmiotu
3001-11A3LX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład kursowy służący przedstawieniu i problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w literaturze polskiej po 1989 roku. Omówione zostaną najważniejsze zjawiska z zakresu liryki, epiki, dramatu, krytyki i życia literackiego.

Strona przedmiotu
3007-W1A3HP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą problematyki obecności wydań znaczącej literatury

przekładowej w historii literatury polskiej i są kontynuacją

kursu „historia edycji literatury polskiej” z

I roku specjalizacji edytorskiej. Ćwiczenia obejmują

różnorodny zakres zjawisk literacko-kulturowych i stanowi odbicie

transdyscyplinarności nowego przedmiotu edukacyjnego. W

ramach kursu zostaną omówione zasadnicze

problemy badań teoretyczno-porównawczych (kategoria literatury

powszechnej, kanon literacki, przekład literacki), edytorsko-

literackich (znaczące wydania dzieł przekładowych, serie

wydawnicze) oraz historycznoliterackich (recepcja literatury obcej w

kulturze polskiej i wpływ literatury przekładowej na rozwój prądów i

nurtów literatury narodowej). Zakres czasowy materiału

dydaktycznego obejmuje piśmiennictwo szeroko rozumianej epoki

nowoczesności, od przełomu oświeceniowego po 2. poł. XX w.,

sprofilowane pod kątem okresów literackich przez specjalizację

historycznoliteracką prowadzącego.

Strona przedmiotu
3007-T1A3HP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią przegląd przekładów wybranych utworów angielskojęzycznych na język polski oraz umożliwiają studentom wejście w polemikę z tłumaczami poprzez proponowanie własnych rozwiązań translatorskich.

Strona przedmiotu
3007-G1A3JJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu jego uczestnicy uczą się, jak samodzielnie przygotowywać materiały dydaktyczne wykorzystywane w dydaktyce na wszystkich poziomach nauczania, w różnych grupach wiekowych, zawodowych oraz jednorodnych i niejednorodnych językowo. Zapoznają się także z najnowszymi publikacjami i zasobami internetowymi dotyczącymi jpjo.

Strona przedmiotu
3007-G1A3JP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z historią zbiorowości polonocentrycznych poza granicami Polski cechami specyficznymi ich języka i uwarunkowaniami zewnętrznojęzykowymi jego rozwoju oraz z podstawami metodologii badań w tym zakresie.

Strona przedmiotu
3001-C353LK1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma charakter komparatystyczny, jego tematyka obejmuje następujące dziedziny badań porównawczych: komparatystyka interartystyczna, komparatystyka dyskursów i komparatystyka literacka wraz z translatologią.

Strona przedmiotu
3001-P1A3KM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Porównawcza analiza i interpretacja tekstów reprezentujących różne media: drukowane, ikoniczne, audialne, audiowizualne, digitalne.

Strona przedmiotu
3007-W1A3KE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z działaniem jednego z najpopularniejszych edytorów (procesorów) tekstu. Każdy słuchacz dysponuje stanowiskiem komputerowym na czas zajęć. Nacisk kładzie się na techniczne czynności redakcyjne i edycyjne.

Strona przedmiotu
3007-M1A3KS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Public relations a marketing. Miejsce PR w komunikacji marketingowej, typy agencji – specjalizacje kanałowe/branżowe. Misja, wizja, wartości. Teoria interesariuszy, mapy interesariuszy. Budowa i zarządzanie wizerunkiem marki, podstawowe narzędzia pracy PR-owca. Zarządzanie kryzysowe – podstawowe zasady, najczęstsze błędy. CSR jako narzędzie budowania wizerunku.

Strona przedmiotu
3007-M1A3LB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium skupia się na konkretnym problemie/ zagadnieniu badawczym ustalanym każdorazowo przez prowadzących, nad którym grupa pracuje metodą projektowo-seminaryjną.

Strona przedmiotu
3007-M1A3LK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma otwierać humanistyczną wizję Internetu oraz wskazać podstawowe obszary funkcjonowania literatury w sieci:

- czytanie z ekranu. Przemiany modeli komunikacji społecznej a Internet,

- blogi. Od sieciowych pamiętników do kanału komunikacji,

- przemiany kultury literackiej po 1989 r. Rola instytucji sieciowych w kreowaniu nowych wymiarów literatury. Czasopisma literackie w sieci. Przemiany podstawowych instytucji kultury literackiej,

- literackie wizje Internetu. „Hyperion” Dana Simmonsa i „Neuromancer” Williama Gibsona. Fenomen literatury popularnej a Internet i jego zaawansowane wizje,

- hipertekst. Hipertekstowość. Komunikacyjność. Interakcyjność. Cechy nowego medium a przemiany gatunkowe literatury,

- polska powieść internetowa. Nie tylko hipertekst: "blok" Shuty, "koniec świata według Emeryka" Nowakowskiego, "hipertekst" Szczerbowskiego oraz "540 dni w armii" Pasławskiego,

- wirtualizacja bibliotek, biblioteki wirtualne. Szanse i zagrożenia.

Strona przedmiotu
3001-C353LD1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prezentuje różnorodne teorie badawcze dotyczące literatury dziecięcej i młodzieżowej (w tym – baśni i fantastyki); zarówno klasyczne, jak i te wypracowane w ostatnich latach. Przedstawia stosowane współcześnie – w Polsce i za granicą – metody badań tejże literatury.

W trakcie zajęć osoby uczęszczające na seminarium będą rozważać mocne i słabe strony poznanych teorii i metod badawczych, ich przydatność w analizie rozmaitych odmian twórczości dla młodej publiczności odbiorczej i poszczególnych utworów oraz perspektywy interpretacyjne otwierane przez te teorie i metody.

Strona przedmiotu
3007-C353RT1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium będziemy się zastanawiać nad rolą tradycji literackiej w filmie (ze szczególnym uwzględnieniem filmu polskiego) i mediach, zwłaszcza tzw. „nowych mediach”.

Traktując w oczywisty sposób film jako dzieło zbiorowe, będziemy rozważać kategorie wyobraźni, intertekstualności i problemy filmowej adaptacji dzieła literackiego. Refleksji poddany zostanie film rozważany jako spełnienie romantycznego mitu "syntezy sztuk".

Jako podstawa analizy posłużą filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Możliwe będzie uwzględnianie w pracach innych dzieł audiowizualnych.

Strona przedmiotu
3001-P1A3W1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest przegląd wybranych prądów, konwencji literackich, gatunków, stylów i tematów charakterystycznych dla literatury polskiej okresu 1918-1945.

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Strona przedmiotu
3001-P1A3W2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Syntetyczny opis literatury polskiej lat 1945-1989 na tle kultury tamtych lat

Strona przedmiotu
3001-P1A3LN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład służący przedstawieniu i problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w literaturze polskiej po 1989 roku. Omówione zostaną najważniejsze zjawiska z zakresu liryki, epiki, dramatu, krytyki i życia literackiego.

Strona przedmiotu
3001-P1A3LE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przybliżenie zjawisk literackich, szerokoartystycznych i cywilizacyjnych w Europie w okresie romantyzmu, modernizmu i postmodernizmu na podstawie wybranych tekstów z różnych narodowych literatur europejskich

Strona przedmiotu
3001-C353TL1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia seminaryjne mają w pierwszej kolejności inspirować uczestników zajęć do wyboru i opracowania własnego tematu badawczego. W drugiej — służyć indywidualnemu i kolektywnemu wspieraniu uczestników w procesie przygotowywania pracy licencjackiej. Proponowanym jako punkt wyjścia zagadnieniem jest szeroko pojęte myślenie geograficzne w literaturoznawstwie teoretycznym i innych dyscyplinach humanistycznych.

Strona przedmiotu
3007-G1A3ME brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone podstawowym zagadnieniom związanym z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego. W trakcie kursu student zapoznaje się z metodami i technikami nauczania: wymowy i intonacji, pisowni, słownictwa oraz gramatyki. Zdobywa wiedzę z zakresu nauczania i rozwijania następujących umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie.

Strona przedmiotu
3007-G1A3OR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają wymiar praktyczny i poświęcone są samodzielnemu opracowaniu dydaktycznych materiałów glottodydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego. Podczas spotkań uczestnicy zapoznają się z wymaganiami edytorskimi, językowymi oraz edukacyjnymi, które muszą spełnić podręczniki akceprowane przez MEi N. Dodatkowo studneci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z DTP . Głównu trzon zajęć będzie stanowiło opracowanie w zeposłach zamkniętych jednostek lekcyjnych - fragmentów podręcznika na poziom A2 lub B1.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)