Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł "Nowoczesność" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduł "Nowoczesność" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3003-C2N-GO1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele:

Na zajęciach tych są referowane i dyskutowane tematy z zakresu szeroko rozumianej semantyki.

W roku akademickim 2021/2022 zamierzamy omawiać wybrane zagadnienia z obszernych tematów badawczych, zwłaszcza rozwijanych w ramach językoznawstwa kognitywnego i funkcjonalnego.

Poruszana problematyka wiąże się z badaniami autorskimi referentów, wykorzystujących dorobek lingwistyki polskiej i światowej.

W zależności od tematu badania te - podstawowo jezykoznawcze - nawiązują do wybranych nurtów filozoficznych, a także wskazują na związki z wybranymi obszarami kultury.

Tytuły poszczególnych wystąpień wraz ze streszczeniem i literaturą do danego tematu będą zamieszczane na stronie Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego (w zakładce „Konwersatoria").

Strona przedmiotu
3001-C2N-LW3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3001-C2N-TL1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium w przeważającej mierze poświęcone będzie dyskusji nad rozmaitymi nurtami w nowych i najnowszych badaniach z zakresu socjologii wiedzy i kulturowej historii humanistyki, obejmującymi studia amerykańskie, brytyjskie, francuskie oraz polskie. Taki zakres tekstów wyznacza perspektywę interdyscyplinarną, uwzględniającą historiografię, socjologię, filozofię, kulturoznawstwo, krytykę feministyczną. Spoiwem jest próba odpowiedzi na pytania o możliwe sposoby badania i rozumienia historii wiedzy, istotę nauki i naukowości, granice humanistyki, rolę uniwersytetu itp. Przede wszystkim jednak refleksja będzie dotyczyć tego, jak możliwe jest badanie intymnej historii wiedzy, zwłaszcza humanistyki.

Strona przedmiotu
3001-C2N-LD2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy kulturowych konstruktów kobiet i dziewcząt w powieściach młodzieżowych z obszaru szeroko pojętej fantastyki (a kontekstowo także w filmach, serialach i innych tekstach kultury popularnej). Przedmiotem rozważań będą utwory wydane w XXI wieku (z naciskiem na ostatnie lata) w kontekście feminizmu oraz postfeminizmu.

Strona przedmiotu
3001-C2N-LP1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na konwersatorium zapraszam osoby chcące pogłębić swą wiedzę z historii dramatu i teatru czasów Wielkiej Reformy Teatru w Europie (francuskiego, skandynawskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego, polskiego). Konwersatorium ma na celu zaprezentowanie genezy Wielkiej Reformy Teatru (obserwacja otaczającej rzeczywistości, powrót do źródeł antycznych i średniowiecznych), śledzenie narodzin i ewolucji myślenia o teatrze jako autonomicznej dziedzinie sztuki, pokazanie ewolucji treści i form dramatycznych od końca wieku XIX i początków XX w. najpierw pod kątem teatru naturalistycznego, a następnie symbolicznego, poetyckiego; narodziny nowych gatunków takich jak dramat naturalistyczny (różne jego warianty), jak i przekształcenie dawnych, tradycyjnych gatunków takich jak: tragedia, komedia, dramat liturgiczny, misterium itp., przybliżenie sylwetek wybitnych ludzie teatru, modeli teatrów eksperymentalnych, podjęcie wspólnej lektury-interpretacji wybranych utworów dramatycznych.

Strona przedmiotu
3001-C2N-LD1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium zastanowimy się, z jakim skutkiem najnowsza polska i zagraniczna proza młodzieżowa stara się sprostać oczekiwaniom lekturowym pokolenia Z, przyjrzymy się przenikaniu do literatury inspirujących tę generację dyskursów oraz rozważymy, za pomocą jakich kanałów komunikacyjnych zoomerzy i zoomerki poszukują książek, co faktycznie czytają i jak można wykorzystać popularne wśród nich media społecznościowe (TikTok, Instagram) do promocji czytelnictwa.

Kontekst stanowić będą najnowsze filmy i seriale skierowane do tej grupy odbiorczej i/lub ją prezentujące (np. "Euforia", "Ósma klasa", "Twój Simon", "Jeszcze nigdy").

Osoby uczestniczące w zajęciach poznają najnowsze powieści i opowiadania dla młodych dorosłych, jak również współczesne metodologie badania i modele lektury dzieł dla tej grupy odbiorczej. Uczą się dostrzegać cechy swoiste literatury młodzieżowej i badać ją za pomocą różnych narzędzi teoretycznoliterackich i metodologicznych.

Strona przedmiotu
3001-C2N-LP2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium służy poszerzeniu wiedzy z zakresu literatury i kultury drugiej połowy XIX i XX wieku, doskonaleniu sprawności interpretacyjnych prozatorskich tekstów literackich oraz wypracowywaniu własnych koncepcji badawczych.

Strona przedmiotu
3001-11B1W1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Strona przedmiotu
3001-11B1W2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Strona przedmiotu
3003-C2N-KJ1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu analizę formalną i semantyczną najnowszego słownictwa polskiego. Materiał badawczy studenci będą pozyskiwali głównie z Obserwatorium Językowego UW (www.obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl). Zajęcia mają charakter praktyczny - studenci samodzielnie znajdują nowe jednostki leksykalne i tworzą ich opis leksykograficzny.

Strona przedmiotu
3001-C2N-TL2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć jest problem gatunków i rodzajów literackich w wieku XX i XXI, pytanie o przydatność tej kategorii w nauce, praktyce czytelniczej i twórczej.

Strona przedmiotu
3001-C2N-LW2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu przedyskutowanie ze studentami teoretycznych projektów językowego ujmowania przestrzeni peryferyjnych, zmarginalizowanych, zapomnianych i zniszczonych oraz zastosowanie tych projektów do analizy i interpretacji dzieł literackich z kręgu szeroko rozumianej literatury pograniczy, przede wszystkim literatury o tematyce miejskiej, wiejskiej, post-habsburskiej, „kresowej”, środkowo- i wschodnioeuropejskiej, diagnozującej obszary nierówności, wykluczenia, pustki i katastrofy.

Strona przedmiotu
3001-C2N-LW1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z najważniejszymi twórcami z roczników 1970-1979, czyli tak zwanych roczników siedemdziesiątych, oraz z głównymi wątkami krytycznoliterackich dyskusji na ich temat.

Strona przedmiotu
3003-C2N-HJ1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczące polszczyzny bohaterów filmów i seriali fabularnych mają charakter konwersatoryjny i wpisują się w cykl konwersatoriów o języku bohaterów filmowych. Przedmiotem refleksji uczynimy dialogi bohaterów filmów i seriali polskich oraz dubbingowanych zrealizowanych pod koniec XX i w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. W tym semestrze zastanowimy się wspólnie nad funkcją wypowiedzi w różnych typach dzieł audiowizualnych. Szczególne miejsce poświęcimy także roli milczenia, czyli sytuacji, w której twórcy filmów świadomie rezygnują z "mówienia" na ekranie.

Strona przedmiotu
3003-C2N-KJ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium leksykograficzne poświęcone najnowszej leksyce środowiskowej. Studenci poznają podstawy słownikowego opisu słownictwa środowiskowego, a także wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce – do przygotowania pod okiem prowadzącej propozycji własnych haseł słownikowych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)