Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2022/2023 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2022/2023
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3003-C2N-GO1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele:

Na zajęciach tych są referowane i dyskutowane tematy z zakresu szeroko rozumianej semantyki.

W roku akademickim 2021/2022 zamierzamy omawiać wybrane zagadnienia z obszernych tematów badawczych, zwłaszcza rozwijanych w ramach językoznawstwa kognitywnego i funkcjonalnego.

Poruszana problematyka wiąże się z badaniami autorskimi referentów, wykorzystujących dorobek lingwistyki polskiej i światowej.

W zależności od tematu badania te - podstawowo jezykoznawcze - nawiązują do wybranych nurtów filozoficznych, a także wskazują na związki z wybranymi obszarami kultury.

Tytuły poszczególnych wystąpień wraz ze streszczeniem i literaturą do danego tematu będą zamieszczane na stronie Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego (w zakładce „Konwersatoria").

Strona przedmiotu
3001-C2K-LK4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3001-C2N-LW3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3001-C2N-TL1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium w przeważającej mierze poświęcone będzie dyskusji nad rozmaitymi nurtami w nowych i najnowszych badaniach z zakresu socjologii wiedzy i kulturowej historii humanistyki, obejmującymi studia amerykańskie, brytyjskie, francuskie oraz polskie. Taki zakres tekstów wyznacza perspektywę interdyscyplinarną, uwzględniającą historiografię, socjologię, filozofię, kulturoznawstwo, krytykę feministyczną. Spoiwem jest próba odpowiedzi na pytania o możliwe sposoby badania i rozumienia historii wiedzy, istotę nauki i naukowości, granice humanistyki, rolę uniwersytetu itp. Przede wszystkim jednak refleksja będzie dotyczyć tego, jak możliwe jest badanie intymnej historii wiedzy, zwłaszcza humanistyki.

Strona przedmiotu
3003-C2T-HJ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium będzie poświęcone językowi pisarzy, poetów i innych twórców – dawnych i współczesnych, znanych i mniej znanych (np. Kochanowski, Pasek, Mickiewicz, Norwid, Chopin, Lenartowicz, Prus, Dygasiński, Reymont, Żeromski, Leśmian, Abramow-Newerly, Jasieński, Gałczyński, Tuwim, Herbert). Będziemy rozważać zarówno teoretyczne problemy związanie z badaniem idiolektów i języka artystycznego, ale też pracować na konkretnych tekstach artystycznych i użytkowych (listy, pamiętniki). Z bogatej propozycji tematycznej na początku semestru wraz ze studentami wybierzemy autorów i wątki, które będą zgodne z zainteresowaniami uczestników.

Strona przedmiotu
3003-C2K-GO1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z różnymi formami obecności języka w medycynie (i medycyny w języku) oraz zainteresowanie interdyscyplinarnym obszarem badawczym, wyznaczonym przez zbliżenie medycyny i humanistyki. Podczas zajęć poznamy m.in. podstawowe pojęcia komunikacji medycznej i poszukamy najważniejszych językowych aspektów relacji między pacjentem i personelem medycznym. Zastanowimy się nad tym, jak „zwykli ludzie” (którzy są lub bywają pacjentami) mówią o kluczowych zjawiskach kojarzonych z medycyną (choćby takich jak: choroba, zdrowie, ból i inne wrażenia fizyczne), jakich środków dostarcza im system języka polskiego i czy/jak ich język różni się od języka medycyny jako nauki. Szczególną uwagę poświęcimy metaforze i jej funkcjom: w medycynie, w komunikacji medycznej i w doświadczaniu choroby. Wreszcie będziemy czytać i analizować wybrane teksty w nurcie medycyny narracyjnej (w ujęciu Rity Charon).

Strona przedmiotu
3003-C2K-GO2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu wprowadzenie studentów polonistyki w problematykę glottodydaktyczną, zapoznanie ich z metodami nauczania języka polskiego jako obcego, z wiedzą na temat współczesnej polszczyzny niezbędną w pracy lektora oraz z trudnościami, jakie wynikają z łączenia tematyki kulturowej z językową na lektoratach języka polskiego.

Strona przedmiotu
3001-C2K-LK6 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zaznajamiają studentów z podstawową problematyką komparatystyki dyskursów, ze szczególnym uwzględnieniem roli literatury i innych form sztuki w partycypowaniu w dyskursach na aktualne tematy społeczne. Zajęcia omawiają różnorodne relacje, które zawiązują się między literaturą i innymi dyskursami (artystycznym, dziennikarskim, naukowym, filozoficznym, politycznym, religijnym itp.). Pokazują na przykładach związki między wybranymi dyskursami, np. dyskurs polityczny a muzyka popularna; literatura – malarstwo – feminizm; dyskurs dziennikarski a beletrystyka (reportaż literacki); dyskurs naukowy – religia – literatura; literaturoznawstwo i współczesna humanistyka a przyrodoznawstwo. Uczą praktycznego stosowania metod komparatystycznych do własnych badań i obserwacji społecznych. Przysposabiają do szerokiego, interliterackiego i interkulturowego, postrzegania i rozumienia zjawisk humanistycznych.

Strona przedmiotu
3001-C2N-LD2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy kulturowych konstruktów kobiet i dziewcząt w powieściach młodzieżowych z obszaru szeroko pojętej fantastyki (a kontekstowo także w filmach, serialach i innych tekstach kultury popularnej). Przedmiotem rozważań będą utwory wydane w XXI wieku (z naciskiem na ostatnie lata) w kontekście feminizmu oraz postfeminizmu.

Strona przedmiotu
3001-C2N-LP1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na konwersatorium zapraszam osoby chcące pogłębić swą wiedzę z historii dramatu i teatru czasów Wielkiej Reformy Teatru w Europie (francuskiego, skandynawskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego, polskiego). Konwersatorium ma na celu zaprezentowanie genezy Wielkiej Reformy Teatru (obserwacja otaczającej rzeczywistości, powrót do źródeł antycznych i średniowiecznych), śledzenie narodzin i ewolucji myślenia o teatrze jako autonomicznej dziedzinie sztuki, pokazanie ewolucji treści i form dramatycznych od końca wieku XIX i początków XX w. najpierw pod kątem teatru naturalistycznego, a następnie symbolicznego, poetyckiego; narodziny nowych gatunków takich jak dramat naturalistyczny (różne jego warianty), jak i przekształcenie dawnych, tradycyjnych gatunków takich jak: tragedia, komedia, dramat liturgiczny, misterium itp., przybliżenie sylwetek wybitnych ludzie teatru, modeli teatrów eksperymentalnych, podjęcie wspólnej lektury-interpretacji wybranych utworów dramatycznych.

Strona przedmiotu
3001-C2N-LD1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium zastanowimy się, z jakim skutkiem najnowsza polska i zagraniczna proza młodzieżowa stara się sprostać oczekiwaniom lekturowym pokolenia Z, przyjrzymy się przenikaniu do literatury inspirujących tę generację dyskursów oraz rozważymy, za pomocą jakich kanałów komunikacyjnych zoomerzy i zoomerki poszukują książek, co faktycznie czytają i jak można wykorzystać popularne wśród nich media społecznościowe (TikTok, Instagram) do promocji czytelnictwa.

Kontekst stanowić będą najnowsze filmy i seriale skierowane do tej grupy odbiorczej i/lub ją prezentujące (np. "Euforia", "Ósma klasa", "Twój Simon", "Jeszcze nigdy").

Osoby uczestniczące w zajęciach poznają najnowsze powieści i opowiadania dla młodych dorosłych, jak również współczesne metodologie badania i modele lektury dzieł dla tej grupy odbiorczej. Uczą się dostrzegać cechy swoiste literatury młodzieżowej i badać ją za pomocą różnych narzędzi teoretycznoliterackich i metodologicznych.

Strona przedmiotu
3001-C2N-LP2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium służy poszerzeniu wiedzy z zakresu literatury i kultury drugiej połowy XIX i XX wieku, doskonaleniu sprawności interpretacyjnych prozatorskich tekstów literackich oraz wypracowywaniu własnych koncepcji badawczych.

Strona przedmiotu
3003-C2N-KJ1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu analizę formalną i semantyczną najnowszego słownictwa polskiego. Materiał badawczy studenci będą pozyskiwali głównie z Obserwatorium Językowego UW (www.obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl). Zajęcia mają charakter praktyczny - studenci samodzielnie znajdują nowe jednostki leksykalne i tworzą ich opis leksykograficzny.

Strona przedmiotu
3001-C2K-LK5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest złożonej i dwukierunkowej relacji między nowożytną literaturą i nowożytną nauką na przestrzeni ostatnich 300 lat, ze szczególnym uwzględnieniem nauk medycznych.

Strona przedmiotu
3001-C2N-TL2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć jest problem gatunków i rodzajów literackich w wieku XX i XXI, pytanie o przydatność tej kategorii w nauce, praktyce czytelniczej i twórczej.

Strona przedmiotu
3001-C2T-LS1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest wybranym problemom europejskich koncepcji estetycznych (teorie literackie, poetyki, retoryki, teorie sztuk plastycznych) od antyku po wiek XVIII. Centralnym zagadnieniem są przemiany klasycznej doktryny mimetycznej w okresie wczesnej nowożytności oraz kształtowanie się nowożytnego pojęcia wyobraźni. Zajęcia ukazują historię pojęcia wyobraźni począwszy od klasycznych ujęć "phantasia", po manierystyczne i barokowe kontestacje mimesis, apologie fantastyki, wyobraźni i inwencji. Dyskusje w czasie konwersatorium eksponują nowatorskie wątki dawnej refleksji estetycznej, niejednokrotnie pokrewne koncepcjom XIX i XX wieku.

Strona przedmiotu
3001-C2K-LK3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest analiza poetyki kina Andrzeja Wajdy w kontekście komparatystycznym, antropologicznym i historycznym. Przedmiotem badań będą sposoby artystycznego przedstawienia najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych, historycznych i kulturowych w twórczości reżysera. Duży nacisk położony zostanie na analizę audiowizualnej formy dzieł, która w kinie Wajdy jest wyjątkowo złożona. Kino reżysera będzie jednak rozpatrywane w szerszej - nie tylko czysto filmoznawczej - perspektywie. Filmy twórcy "Popiołu i diamentu" staną się punktem wyjścia do refleksji nad przekładem intersemiotycznym, strukturami inicjacyjnymi w sztuce, autotematyzmem i dyskursami historycznymi.

Strona przedmiotu
3001-C2T-LR1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium skierowane jest do studentów zainteresowanych literaturą europejskiego (także polskiego) romantyzmu. Dyskusja będzie dotyczyć utworów, których zwykle nie omawia się podczas zajęć kursowych z historii literatury, a które współtworzą estetyczno-ideową panoramę epoki. Chodzi tu jednak nie tyle o uzupełnienie dydaktycznej luki, ile o ukazanie kulturowej i artystycznej dywersyfikacji utworów romantycznych.

Przedmiotem analizy staną się teksty z różnych okresów (schyłek XVIII i wiek XIX) i różnych literatur europejskich. Romantyzm będzie tu rozumiany szeroko, jako kategoria historycznie zmienna i poddawana kulturowym oraz indywidualnym mutacjom. Ważne zadanie stojące przed uczestnikami zajęć stanowi usytuowanie wybranych utworów na tle ówczesnych przemian estetycznych, światopoglądowych i cywilizacyjnych. Niezbędne okażą się odwołania do innych prądów literackich i określenie wzajemnych infiltracji (klasycyzm, rokoko, sentymentalizm, modernizm).

Strona przedmiotu
3003-C2T-HJ1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi polszczyzny kresowej, jej historii i współczesności. Dzieje tej polszczyzny powstałej na obcym (białorusko-litewskim na północy, ukraińskim na południu) podłożu na ogromnych obszarach na Wschodzie są niezwykłe. Współczesna polszczyzna kresowa to dziedzictwo dawnych wieków i dawnych kontaktów językowych. Zostanie omówione znaczenie tej odmiany polszczyzny w kształtowaniu się języka literackiego, jej rola w kulturze polskiej, cechy polszczyzny kresowej, współczesna sytuacja języka polskiego na Wschodzie i jego funkcjonowanie w warunkach pogranicza językowego, narodowego i kulturowego, jego status i prestiż.

Sytuacja języka polskiego na Wschodzie jest zróżnicowana w zależności od państwa, w którym funkcjonuje, i wciąż się zmienia. Zmienia się zasięg polszczyzny na Wschodzie, jej funkcje, jej kontakty z innymi językami (językiem litewskim, łotewski, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim).

Strona przedmiotu
3001-C2N-LW2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu przedyskutowanie ze studentami teoretycznych projektów językowego ujmowania przestrzeni peryferyjnych, zmarginalizowanych, zapomnianych i zniszczonych oraz zastosowanie tych projektów do analizy i interpretacji dzieł literackich z kręgu szeroko rozumianej literatury pograniczy, przede wszystkim literatury o tematyce miejskiej, wiejskiej, post-habsburskiej, „kresowej”, środkowo- i wschodnioeuropejskiej, diagnozującej obszary nierówności, wykluczenia, pustki i katastrofy.

Strona przedmiotu
3001-C2N-LW1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z najważniejszymi twórcami z roczników 1970-1979, czyli tak zwanych roczników siedemdziesiątych, oraz z głównymi wątkami krytycznoliterackich dyskusji na ich temat.

Strona przedmiotu
3003-C2N-HJ1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczące polszczyzny bohaterów filmów i seriali fabularnych mają charakter konwersatoryjny i wpisują się w cykl konwersatoriów o języku bohaterów filmowych. Przedmiotem refleksji uczynimy dialogi bohaterów filmów i seriali polskich oraz dubbingowanych zrealizowanych pod koniec XX i w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. W tym semestrze zastanowimy się wspólnie nad funkcją wypowiedzi w różnych typach dzieł audiowizualnych. Szczególne miejsce poświęcimy także roli milczenia, czyli sytuacji, w której twórcy filmów świadomie rezygnują z "mówienia" na ekranie.

Strona przedmiotu
3001-C2K-LD1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy literatury dziecięcej rozpatrywanej w aspekcie komparatystycznym.

Osoby uczestniczące w zajęciach poznają klasyczne i współczesne teksty polskiej oraz zagranicznej literatury dziecięcej, ich przekłady, adaptacje, re-, pre- i postnarracje (również te dla dorosłych), a także najnowsze metodologie badania tej literatury. Uczą się dostrzegać cechy swoiste literatury dziecięcej i badać ją za pomocą różnych narzędzi teoretycznoliterackich i metodologicznych, zwłaszcza właściwych komparatystyce.

Strona przedmiotu
3001-C2K-LK2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie wybranych zjawisk artystycznych XX i XXI wieku, które uwypuklają związek sztuki i natury. Podjęte zostaną problemy wskazujące z jednej strony nierozerwalną więź tych sfer, ale i uwypuklające ich specyfikę. Odniesiemy się zarówno do długiej tradycji relacji natura-sztuka, jak i do współczesnego kontekstu antropocenu. Obiekt analizy stanowić będą dzieła literackie, filmowe, należące do szeroko rozumianych sztuk plastycznych, performatywne.

Strona przedmiotu
3003-C2N-KJ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium leksykograficzne poświęcone najnowszej leksyce środowiskowej. Studenci poznają podstawy słownikowego opisu słownictwa środowiskowego, a także wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce – do przygotowania pod okiem prowadzącej propozycji własnych haseł słownikowych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)