Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia specjalnościowe na 3L (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej)

Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia specjalnościowe na 3L
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023 2024
3005-KL5GOBU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontynuacja cyklu zajęć z Gramatyki opisowej języka bułgarskiego z II roku studiów licencjackich.

Głównym zadaniem zajęć jest zapoznanie studentów z budową gramatyczną języka bułgarskiego i jej współczesnym opisem teoretycznym. W czasie omawiania kwestii szczegółowych przywoływana będzie ogólna wiedza gramatyczna studentów, znajomość gramatyki języka polskiego i praktyczne umiejętności zdobyte na zajęciach lektoratu języka bułgarskiego. Od studentów wymagana będzie znajomość terminologii gramatycznej bułgarskiej i polskiej.

Strona przedmiotu
3005-KL5GOCHA2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budową systemu gramatycznego i leksykalnego współczesnego języka chorwackiego, opanowanie praktyczne omawianych zagadnień, jak również wyposażenie słuchaczy w narzędzia do samodzielnej analizy zjawisk językowych typowych dla chorwackiego obszaru językowego. Zajęcia są kontynuacją przedmiotu gramatyka opisowa języka chorwackiego na 2L.

Strona przedmiotu
3005-KL5GOCZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia, obejmujący krótki zarys historii języka, opis zróżnicowania społecznego i regionalnego języka czeskiego, wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka czeskiego (fonetyka, fonologia, fleksja, słowotwórstwo, składnia) oraz ewolucję metodologii badań językoznawczych w Czechach; prezentację głównych opracowań z zakresu gramatyki opisowej i normatywnej języka oraz leksykografii; podstawy lingwistyki korpusowej.

Strona przedmiotu
3005-KL5GOSER brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są prowadzone po serbsku. W przeważającej części mają charakter praktyczny, ćwiczeniowy, jednak poszczególne zagadnienia gramatyczne wymagają wprowadzenia w postaci mini-wykładów realizowanych przez wykładowcę prowadzącego zajęcia. W ciągu kilku pierwszych zajęć studenci zapoznają się z podstawami serbskiego słowotwórstwa, a następnie - do końca semestru zimowego - będą ćwiczyć reguły budowy zdania prostego. Semestr letni zostanie poświęcony składni zdań złożonych oraz podstawowej charakterystyce serbskich aktów mowy.

Strona przedmiotu
3005-KL5GSLO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia, obejmujący krótki zarys historii języka, opis zróżnicowania społecznego i regionalnego języka słowackiego, wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka słowackiego (fonetyka, fonologia, morfologia, leksykografia, słowotwórstwo, składnia) oraz ewolucję metodologii badań językoznawczych na Słowacji; prezentację głównych opracowań z zakresu gramatyki opisowej i normatywnej języka oraz leksykografii; podstawy lingwistyki korpusowej.

Strona przedmiotu
3005-KL5LB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią syntetyczny przegląd najważniejszych zjawisk w bułgarskim życiu literackim. Klucz chronologiczny (historia literatury) łączy się z ujęciem problemowym (instytucje literackie, grupy i jednostki, obiegi literackie). Literatura traktowana jest jako źródło wiedzy o mechanizmach życia społecznego, pokazujące ich dynamikę i wewnętrzne uwarunkowania oraz jako przestrzeń transferu idei zogniskowanych wokół pojęć takich jak naród, modernizacja, ewolucja, rewolucja.

Zajęcia rozwijają umiejętności analityczne i interpretacyjne studentów, pomagają w zrozumieniu znaczenia różnych form komunikacji społecznej, także tych o charakterze symbolicznym.

Strona przedmiotu
3005-KL5LCH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są rekonstrukcji wyobraźni kulturowej Chorwacji przez pryzmat tekstów literackich oraz towarzyszącej im literatury krytycznej. Pierwszy semestr obejmuje życie literackie od lat 60. XX wieku do literatury okresu wojny ojczyźnianej (1991-1995) i stanowi bezpośrednią kontynuację zajęć z drugiego roku licencjackiego. Teksty w drugim semestrze obejmują okres od początków zachowanych zabytków piśmienniczych w języku chorwackim po początek XIX wieku i czas przejścia do kultury nowożytnej, opartej na standardzie sztokawskim i zagrzebiocentrycznej.

Strona przedmiotu
3005-KL5LCZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwalajacy uczestnikom zajęć na zaznajomienie się z literaturą czeską XX wieku. Celem wykładu jest zaprezentowanie głównych etapów rozwoju i najważniejszych zjawisk czeskiego życia literackiego (z uwzględnieniem roli czynników pozaliterackich) od przelomu wieku XIX i XX do cezury 1989. Podczas ćwiczeń omówione i przeanalizowane zostaną najważniejsze dokonania twórcze.

Strona przedmiotu
3005-KL5LS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi kontynuację zajęć z zakresu historii literatury serbskiej i obejmuje okres od początku XX wieku do współczesności. Utwory i inne zjawiska literackie są rzopatrywane z perspektywy dynamiki kształtowania się kanonu literatury i kultury serbskiej, w kontekście ich miejsca w dyskursie tożsamościowym i oddziaływań na jego przemiany.

Strona przedmiotu
3005-KL5LSLO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład koncentruje się na nakreśleniu obrazu literatury słowackiej od drugiej połowy XIX wieku po współczesność. Ćwiczenia wprowadzają element praktycznej analizy wybranych zjawisk występujących w literaturze słowackiej.

Strona przedmiotu
3005-KL5-WZSP-CZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone w języku czeskim łączą elementy praktycznej nauki języka oraz konwersatorium tematycznego. Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa; najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego; wskazanie ich historycznych przyczyn; ukazanie najważniejszych przejawów wzajemnego oddziaływania polityki i kultury. Omówienie stosunków etnicznych i regulacji prawnych ich dotyczących. Podstawę omówienia wyróżnionych zjawisk stanowi analiza merytoryczna i językowa (stylistyczna) tekstów: prawnych, publicystycznych, politycznych, propagandowych; wypowiedzi prasowych i telewizyjnych, a także filmów dokumentalnych. Celem zajęć jest wzbogacenie zasobu leksykalnego studentów o określone słownictwo tematyczne (czynne i bierne). Ćwiczenie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania.

Strona przedmiotu
3005-KL5-WZSP-BUL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są prowadzone w języku bułgarskimi oraz łączą elementy praktycznej nauki języka i konwersatorium tematycznego. Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady aktualnego funkcjonowania państwa, najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego, ich historyczne przyczyny, najważniejsze przejawy wzajemnego oddziaływania polityki i kultury, a także stosunki etniczne i regulacje prawne ich dotyczące.

Strona przedmiotu
3005-KL5-WZSP-SER brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są zagadnienia polityczne i społeczne, reprezentatywne dla formowania się współczesnego państwa serbskiego od rozpadu socjalistycznej Jugosławii po czasy obecne. Na podstawie wybranych tekstów i materiałów audio-wizualnych uczestnicy będą dyskutować (w j. serbskim) na temat kulturowej specyfiki oraz historyczno-cywilizacyjnych uwarunkowań zjawisk i procesów społeczno-politycznych w Serbii przełomu XX i XXI wieku.

Strona przedmiotu
3005-KL5-WZSP-SLO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone w języku słowackim łączą elementy praktycznej nauki języka oraz konwersatorium tematycznego. Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa słowackiego oraz kształt porządku społecznego. Najważniejszą płaszczyzną obserwacji jest współczesna Słowacja, zachodzące współcześnie zjawiska polityczne, społeczne i kulturowe objaśniane są jednak zarówno we współczesnych szerszych międzynarodowych czy globalnych kontekstach, jak i nawiązaniach do tradycji politycznych, przekształceń społecznych czy dziedzictwa kulturowego regionu.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)