Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki)

Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3020-BA3GLO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten jest zorientowanym na aspekt praktyczny przeglądem istotnych zagadnień gramatyki współczesnego języka łotewskiego. Obejmuje on wszystkie ważne działy systemu gramatycznego – fonetykę i fonologię, morfologię (przegląd kategorii gramatycznych) oraz składnię.

Strona przedmiotu
3020-BA3HL2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii współczesnej literatury litewskiej (XX-XXI wiek), prezentacja najważniejszych twórców i najistotniejszych tekstów tego okresu. Zajęcia stanowią kontynuację kursu „Historia literatury litewskiej 1”, który obejmuje literaturę litewską do przełomu XIX i XX wieku. Poruszana na zajęciach problematyka uwzględnia m.in. tradycje literackie, próby modernizacji, postawy literackie wobec przemian historyczno-społecznych, życie literackie na emigracji oraz rozwój form narracyjnych w niepodległej Litwie.

Strona przedmiotu
3020-BA3KJ2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem dialektalnym współczesnego języka litewskiego. Na zajęciach będą również zaprezentowane główne metody badań dialektologicznych oraz wybrane zagadnienia historii dialektologii litewskiej.

Strona przedmiotu
3020-BA3KL2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone historii przekładów literatury łotewskiej na język polski oraz literatury polskiej na język łotewski, kontaktom literackim polsko-łotewskim na przestrzeni wieków, analizie polskich wydawnictw periodycznych pod kątem tematyki związanej z kulturą łotewską oraz najnowszym tłumaczeniom poezji i prozy łotewskiej. Konwersatorium ma stanowić uzupełnienie dla kursu „Historii literatury łotewskiej”.

Strona przedmiotu
3020-BA3NLI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 90 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs praktycznej nauki języka litewskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2+) według standardów A Common European Framework of Reference.

Strona przedmiotu
3020-BA3NLO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka łotewskiego dla studentów filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę na poziomie A2. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy osiągają biegłość znajomości języka na poziomie B1 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment).

Strona przedmiotu
3020-BA3PSL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia obejmują współczesne odmiany języka litewskiego, środki stylistyczne oraz style funkcjonalne (wybrane gatunki). Pracując z tekstem studenci uczą się rozpoznawać rodzaje stylizacji i zastosowane środki stylistyczne. Uczą się poprawiania zdań stylistycznie niepoprawnych. Tworzą teksty własne, dbając o ich spójność, jasność, logiczność i jednolity styl przekazu. Nabywają umiejętności korzystania ze specjalistycznych słowników języka litewskiego.

Strona przedmiotu
3020-BA3PRK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 40 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Strona przedmiotu
3020-BA3SLJ-DR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach pierwszego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania wiedzy językoznawczej zdobytej na zajęciach z przedmiotów językoznawczych, wprowadzić w problematykę wybranych zagadnień gramatyki języka litewskiego oraz przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy.

Strona przedmiotu
3020-BA3SLJ-PB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach pierwszego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania wiedzy językoznawczej zdobytej na zajęciach z przedmiotów językoznawczych, wprowadzić w problematykę wybranych zagadnień gramatyki języka litewskiego oraz przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy.

Strona przedmiotu
3020-BA3SLL-IS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium licencjackie „Literackie poszukiwania litewskiej kulturowej tożsamości” poświęcone jest interpretacji w/w problematyki w wybranych utworach literatury litewskiej i polskiej (poezja, proza, dramat) w kontekście zmian kulturowo-światopoglądowych, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. Seminarium przygotowuje studenta do samodzielnego opracowania pisemnej pracy dyplomowej nt. wybranego zagadnienia z historii literatury litewskiej.

Zajęcia tematycznie będą korespondowały z innymi przedmiotami kierunku „Filologia” w ramach specjalności „Bałtystyka” (antropologia kultury, historia krajów bałtyckich, historia literatury litewskiej, wiedza o krajach nadbałtyckich, źródła tradycji litewskiej).

Strona przedmiotu
3020-BA3TLI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekład podstawowych tekstów użytkowych i wybranych dokumentów z języka polskiego na litewski oraz z języka litewskiego na polski.

Strona przedmiotu
3020-BA3WLL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia literatury łotewskiej w zarysie - czołowi przedstawiciele, najważniejsze zjawiska, prądy, dzieła literackie, osobliwości, przedstawione na szerokim tle historycznym, społecznym i kulturowym. Omówienie periodyzacji literatury łotewskiej; zaprezentowanie jej na tle innych literatur europejskich; porównanie z literaturami litewską i polską, wskazanie ich punktów wspólnych i istotnych różnic. Na zajęciach omawiane będą teksty tworzone na przestrzeni wieków zarówno przez Łotyszy (w kraju i poza nim), jak i autorów innych narodowości (głównie Niemców bałtyckich), które w dużej mierze zadecydowały o jej obecnym charakterze. Wstęp do literatury łotewskiej otworzy omówienie XIII-wiecznych kronik liwońskich, a zakończy rozważanie na temat literatury najnowszej, jej perspektyw oraz kierunków rozwoju.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)