Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3401-PR2-1DZSd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten ważny na poziomie studiów magisterskich przedmiot ma w istocie charakter ogólny i jako taki przygotowuje Studentów do korzystania z innych, sprofilowanych już bardziej szczegółowo, zajęć. Ma dawać charakterystykę współczesnego, polskiego społeczeństwa w perspektywie jego przemian. Jako narzędzie analiz jest wykorzystany paradygmat zmiany społecznej, co pozwala wydobyć charakterystykę naszego społeczeństwa jako rzeczywistości dynamicznej.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1ESPd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etycznymi, istotnymi dla problematyki resocjalizacji i profilaktyki społecznej (m.in. typologia znaczeń terminów „etyka” i „służba społeczna”/„służby społeczne”; czyn jako przedmiot etyki; moralna dobroć i słuszność czynu; norma moralna a obiektywna i subiektywna norma moralności (sumienie); spór o genezę zła moralnego; spór o istnienie charakteru moralnego i etyka sytuacjonistyczna; zarys aretologii). W świetle tej wiedzy studenci poddają samodzielnej analizie kodeksy etyczne wybranych służb społecznych (kurator sądowy, funkcjonariusz służby więziennej, policjant, pracownik socjalny, streetworker, terapeuta, asystent rodziny, mediator, wolontariusz), rozpatrując ich ogólne założenia i dyskutując potencjalne przypadki ich naruszania.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1HFd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Historia filozofii” to przedmiot uczący dwóch rzeczy. Po pierwsze, historii doktryn filozoficznych, poczynając od starożytności. Po drugie, samego myślenia, używania logiki i argumentacji. Na zajęciach skupimy się na filozofii społecznej i etyce. Jakie zmiany w nich zaszły od czasów starożytnych? Co ważnego się stało z nadejściem Oświecenia?

Strona przedmiotu
3401-PR2-1HIWd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie rozwoju instytucji resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zakładów karnych, wychowawczych, opiekuńczych dla nieletnich przestępców i młodzieży pozbawionej właściwego nadzoru wychowawczego. Ukazanie tego procesu w perspektywie dziejowej pozwoli jednocześnie wychwycić społeczne, ekonomiczne i kulturowe czynniki ewolucji podejścia do osób i środowisk spatologizowanych oraz zaobserwować zmiany w metodach oddziaływania resocjalizującego i intelektualne inspiracje zmiany.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1KPSd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są rozwiązania prawne dotyczące kwestii socjalnych przewidzianych w prawie krajowym i prawie europejskim. W prawie krajowym zostaną ukazane zasady konstytucyjne, w tym zwłaszcza związane z wolnościami i prawami socjalnymi i ich ochroną. W warstwie uszczegółowionej zostaną zaprezentowane rozwiązania w odniesieniu do poszczególnych dziedzin tego prawa, tj. prawa pracy, zapobieganiu bezrobociu, edukacji, ochrony zdrowia i mieszkalnictwa, a także wybranym kategoriom społecznym, m.in. niepełnosprawnym. Natomiast uwzględniając prawo europejskie zostaną omówione rozwiązania dotyczące sfery bytowej na przykładzie ustawodawstwa wybranych krajów i standardów międzynarodowych.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1MBSd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony wybranym metodologicznym problemom badań społecznych. Studenci dowiedzą się z niego czym jest nauka, jakie są założenia i cele badań społecznych, poznają podstawowe etapy i elementy procesu badawczego, oraz zgłębią szczegółowe zagadnienia charakterystyczne dla różnych typów badań.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1MASSd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami analizy statystycznej stosowanymi w badaniach empirycznych. Obok opisu jednowymiarowego studenci poznają podstawy analizy współzależności zmiennych mierzalnych oraz rangowych. Zajęcia obejmują zagadnienia estymacji przedziałowej oraz weryfikacji hipotez, Szczególną uwagę przywiązuję się do właściwej kwalifikacji badań, zmiennych statystycznych oraz interpretacji wyników.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1PRSd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest prezentacji zagadnień z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Studentom zostanie przekazana wiedza o podstawowych pojęciach, celach, poziomach i strategiach profilaktyki społecznej, a także przykłady wybranych programów profilaktycznych.

Przedmiot służyć będzie również kształceniu umiejętności właściwego i trafnego rozpoznawania przejawów zachowań nieakceptowanych społecznie przy zastosowaniu teorii czynników ryzyka i czynników chroniących oraz interakcyjnej teorii zachowań dysfunkcjonalnych. Zaprezentowane będą także propozycje działań zmierzających do optymalizacji procesu wychowania i resocjalizacji.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1RRSd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest prezentacji zagadnień związanych z szeroko rozumiana problematyką resocjalizacji i reintegracji społecznej. Obejmuje dwie formy zajęć: wykład i konwersatorium. W ramach wykładu zostaną przedstawione podstawowe pojęcia z zakresu resocjalizacji i reintegracji społecznej oraz wybrane zagadnienia niezbędne do prowadzenia racjonalnej pracy resocjalizacyjnej, w tym elementy diagnostyczne i metodyczne. Konwersatorium służy poszerzeniu prezentowanych na wykładzie zagadnień oraz wspólnej interpretacji i utrwaleniu wiadomości, a także zdobyciu praktycznych umiejętności pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym i zamkniętym, związanych (m.in.) z tworzeniem Indywidualnego Programu Resocjalizacji.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1TKd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Penologiczna analiza podstaw teoretycznych kary kryminalnej jako instytucji prawa karnego materialnego i wykonawczego będącej środkiem polityki karnej. Prezentacja historycznych przemian i współczesnych form kary i innych reakcji prawnokarnych na przestępstwo na podstawie nowoczesnej klasyfikacji teorii i krytyki kary kryminalnej. Przedstawienie kary kryminalnej z perspektywy interdyscyplinarnej (integralnokulturowej), jako pojętej procesualnie instytucji prawnej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem związku procesu karania z resocjalizacją i readaptacją społeczną jako zadań państwa oraz wyzwań dla społeczeństwa obywatelskiego.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)