Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3401-PR1-SP-PK-KRPz brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje porównawczą analizę przestępczości i polityki kryminalnej w perspektywie międzynarodowej. Poznanie różnic w definicjach i systemach rejestracji przestępstw, podejrzanych, skazań i uwięzionych umożliwia właściwą interpretację porównawczą. Omawiane są różnice i podobieństwa w dynamice i strukturze przestępczości oraz polityce karnej w kontekście uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz reakcji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PENz brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis uwarunkowań wyodrębniania różnych zakresów wykładów i badań określanych jako penologiczne i ich współzależności z innymi wykładami i badaniami prowadzonymi w ramach studiów kryminologicznych i badań polityki karnej. Przedstawienie głównych nurtów myśli penologicznej, koncepcji i ich wpływu na współczesne rozwiązania prawne w ujęciu prawno-porównawczym diachronicznym i synchronicznym. Ukazuje i analizuje powiązania myśli penologicznej i polityki karnej z ogólnymi koncepcjami z zakresu nauk społecznych, a także w sferze aksjologii z ogólnymi założenia ustroju demokratycznego państwa prawnego.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PKz brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze problemy dotyczące zwalczania i zapobiegania przestępczości, które mieszczą się w obszarze zainteresowań polityki kryminalnej.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PKPz brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje swym zakresem poszczególne zagadnienia dotyczące polityki kryminalnej w wybranych krajach.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PUEz brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wykładu: zagadnienia kontrolowania przestępczości w państwach UE oraz na poziomie UE ( współpraca w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości).

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PPPz brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Racjonalizacje wykonania kary i ich zakotwiczenie w wiedzy o człowieku i społeczeństwie. Poznanie zasad organizacji aparatu wykonania kar oraz psychospołecznych mechanizmów funkcjonowania człowieka w karnej instytucji zamkniętej. Analiza aktualnego systemu penitencjarnego jego podstawy prawne, efektywność oraz konfrontacja rozstrzygnięć normatywnych z wiedzą z zakresu psychologii, socjologii, aksjologii i innych nauk zintegrowanych. Krytyka izolacyjnych środków karnych – kierunki reform w Polsce i świecie. Środki alternatywne Postawy społeczeństwa wobec osób inkryminowanych .

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PKWz brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo, kary, środki karne, zakład karny, zasada indywidualizacji wykonywania kary pozbawiania wolności

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PZSz brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji karno-kryminologicznej. Program zajęć obejmuje ogólną problematykę zmiany społecznej i jej związków z przestępczością oraz szczegółowe zagadnienia przestępczości w zmieniającym się świecie (uwarunkowania, przejawy, reakcja na przestępczość)

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PSPz brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z 2 części: zagadnień psychologii sądowej oraz psychologii penitencjarnej. Psychologia sądowa obejmuje zagadnienie z zakresu uwarunkowań czynów przestępczych i możliwości psychologicznego opiniowania w sprawach karnych. Przedstawia też problem zeznań świadków, a zwłaszcza wpływu różnych czynników na zeznania dzieci i dorosłych oraz psychologicznej oceny tych zeznań ze szczególnym uwzględnienie warunków i sposobów przesłuchiwania dzieci: świadków a zwłaszcza dzieci- ofiar przestępstw. W części obejmującej psychologię penitencjarną poruszane będą zagadnienia dotyczące funkcjonowania w izolacji więziennej (w warunkach aresztu śledczego i zakładu karnego), istotne problemy osób osadzonych jako źródło zadań zawodowych dla psychologa penitencjarnego ze zwróceniem uwagi na diagnozę i prognozy resocjalizacyjne oraz patologie więzienne. Poruszone będzie także zagadnienie psychologicznych warunków pracy i stresu personelu więziennego.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-SITz brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Socjologia instytucji totalnej to przedmiot, który łączy wiedzę kryminologiczną o więzieniu z jego społeczną analizą. Zajęcia są poświęcone problematyce funkcjonowania społeczności więziennej, tj. więźniów i personelu. Studenci rozwijają posiadaną wiedzę na temat więzienia o następujące aspekty społecznego życia tej instytucji: specyfika więzienia jako instytucji totalnej; społeczne aspekty wykonania kary pozbawienia wolności; opis społeczności więziennej (więźniowie - personel); organizacje formalna i nieformalna; "drugie życie" w więzieniach męskich i kobiecych; źródła i mechanizmy sprawowania władzy w więzieniu; zjawisko pryzonizacji; teoretyczne modele analizy więzienia jako instytucji.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-SPPz brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w jakimś sensie stanowią kontynuację podstawowego kursu kryminologii. Jednak te zajęcia będą poświęcone szczegółowemu omówieniu określonych przestępstw, a nacisk będzie położony na rozwinięcie umiejętności analitycznego myślenie.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-TBKz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie konwersatorium studenci uczą się praktycznego wykorzystywania najpopularniejszych technik badawczych w naukach społecznych (wywiad kwestionariuszowy i swobodny, obserwacja, w tym uczestnicząca, eksperymenty - laboratoryjny, naturalny oraz quasi eksperyment, badanie dokumentów, w tym przede wszystkim akt prokuratorsko - sądowych, analiza danych wtórnych, case study, badania monograficzne) w empirycznych pracach o charakterze kryminologicznym. Przedmiotem konwersatorium są ponadto: rodzaje i dobór próby, sposoby konstrukcji narzędzi pomiaru oraz ich weryfikacji, prowadzenie badań w terenie oraz metody analizy i prezentacji uzyskanych rezultatów. W zależności od potrzeb zajęcia maja formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń praktycznych.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-TPPz brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie i analiza zjawiska terroryzmu, środków prawnych, taktycznych i technicznych przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Studenci zapoznają się z etiologią oraz rodzajami terroryzmu, zagrożeniami wynikającymi z działalności terrorystycznej oraz form reakcji państwa.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)