Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria magisterskie zaoczne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria magisterskie zaoczne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
3401-SEMM-CSBz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest pomoc studentom w doskonaleniu warsztatu naukowego, podejmowaniu badań empirycznych i poprawnym przygotowaniu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-DPSz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy magisterskiej dotyczącej związków między działaniem i porządkiem społecznym. Studentów uczy się podstawowych elementów warsztatu naukowego: kwerendy piśmiennictwa i źródeł, analizy tekstu naukowego, obmyślenia badań — ich projektowania i realizacji, pracy nad własnym tekstem. Problematykę różnych form działania i porządku społecznego ujmuje się stosunkowo szeroko: począwszy od analiz stricte teoretycznych, poprzez „klasyczne” prace empiryczne z „teoretycznym kluczem”, a skończywszy na studiach z zakresu historii myśli społecznej. Analiza działania i porządku dotyczy także odstępstw od tego, co kulturowo i społecznie oczekiwane, czyli zjawisk dewiacji, załamania porządku społecznego lub anomii, gdyż ich rozumienie jest na ogół nieodzowne w próbach ustalenia, jak możliwy jest porządek społeczny.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-HPiPz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-SEMM-JOz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest opieka nad studentami w doskonaleniu przez nich warsztatu naukowego, podejmowaniu i realizacji badań empirycznych, prowadzeniu samodzielnych studiów literaturowych i poprawnym przygotowaniu pracy magisterskiej. Pierwszy semestr seminarium magisterskiego na I roku ma się zakończyć wybraniem i ustalonego z promotorem, tematu pracy magisterskiej, a także zgromadzeniem literatury przedmiotu. W semestrze letnim studenci opracowują część teoretyczną pracy – sukcesywnie przygotowują jej fragmenty, które referują na zajęciach

Strona przedmiotu
3401-SEMM-KDz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej dotyczącej działania zbiorowego. Celem seminarium jest nauczenie studentów podstawowego warsztatu samodzielnej pracy naukowej: dobór i analiza literatury, projektowanie i realizacja badań, analiza i interpretacja danych, redakcja tekstu naukowego. Podczas seminarium podejmowana jest tematyka różnorodnych form koordynacji ludzkiej działalności zarówno uznawanej za dewiacyjną (np. przestępczość zorganizowana, przestępczość białych kołnierzyków, sieci powiązań osób uzależnionych) jak i koordynacja oddziaływania kontroli społecznej (np. organizacyjne aspekty pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości, kapitał społeczny). Badania studentów koncentrują się wokół takich mechanizmów koordynacji działania jak organizacje, sieci społeczne i instytucje.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-KWZBz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wiodącym seminarium są zagadnienia badawcze, które eksploruje współczesna kryminologia. W trakcie zajęć będą omawiane takie nowe nurty jak kryminologia kulturowa, zielona kryminologia, kryminologia feministyczna czy kryminologia praw człowieka.

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej. Cel ten realizowany będzie poprzez:

- naukę dostrzegania i określania problemów naukowych,

- zapanowanie badań – wybór metody adekwatnej do badanego problemu,

- prawidłowego formułowania hipotez badawczych,

- weryfikacji hipotez badawczych,

- pozyskanie umiejętności logicznego i rzetelnego doboru materiału, doboru piśmiennictwa naukowego,

- prawidłowego posługiwania się statystykami oraz

- logicznego i spójnego prezentowania wniosków z pracy.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-KRPPz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przygotowuje studentów do opracowania pracy magisterskiej związanej z analizą teoretyczną i praktyczną programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych podejmowanych wobec osób nieprzystosowanych lub wykluczonych społecznie. W centrum pracy seminaryjnej będzie analiza innowacji społecznych rozwijanych w organizacjach pozarządowych oraz krytyczna refleksja nad uważanymi za oczywiste publicznymi praktykami instytucjonalnymi. Kształcone będą kompetencje w zakresie metodologii badań społecznych i pedagogicznych, umiejętności samodzielnej pracy naukowej obejmujące: dobór literatury przedmiotu i analiza dyskursu naukowego, projektowanie i realizację badań, krytyka i interpretacja danych, prezentowanie wyników oraz redakcję tekstu naukowego.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-OWPz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony przygotowaniu studentów do redagowania pracy magisterskiej z zakresu oddziaływań podejmowanych wobec osób nieprzystosowanych/ wykluczonych społecznie, bądź zagrożonych nieprzystosowaniem/ wykluczeniem społecznym oraz demoralizacją.

W trakcie zajęć zostanie ugruntowana wiedza przedmiotowa dotycząca szeroko pojętej profilaktyki społecznej i resocjalizacji, a także sposobów oddziaływania w warunkach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, obejmujących osoby zagrożone nieprzystosowaniem społecznym lub nieprzystosowane społecznie.

Kształcone będą ponadto kompetencje w zakresie metodologii badań społecznych i pedagogicznych w ujęciu ilościowym oraz jakościowym. Kładziony będzie nacisk na zdobycie umiejętności samodzielnej pracy naukowej, obejmującej dobór i analizę literatury przedmiotu, projektowanie i realizację badań, analizę i interpretację danych oraz redakcję tekstu naukowego.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-PPKz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej z zakresu penologii, prawa karnego i zagadnień pokrewnych. W czasie seminarium preferowana będzie integralnokulturowa analiza problemów z zakresu nauki prawa karnego i penologii.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-PKNz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-SEMM-PPBz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie obejmuje problematykę szeroko rozumianego prawa karnego, sprawy polityki penitencjarnej oraz różne obszary bezpieczeństwa odnoszące się do administracji służb zmilitaryzowanych oraz zarządzania aktywnością obywateli w szczególności osób pozbawionych wolności.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-PSRz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie przygotowuje studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. Rozpoczyna je wybór tematu, dobór literatury naukowej i odpowiedniej metodologii planowanych badań, a kończy edytorskie opracowanie pracy, przeprowadzenie jej korekty merytorycznej i językowej oraz dokonanie ostatecznej redakcji.

Tematy podejmowane na seminarium, dotyczą różnych problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania.

Przedmiotem prac pisanych na seminarium mogą być studia nad różnorodnością społeczną (diversity studies). Mogą to także być prace omawiające socjologiczne aspekty wykonywania różnego typu kar oraz zjawisko bezkarności, a także spory dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości ujęte w perspektywie socjologicznej.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-SSRd
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest pomoc studentom w doskonaleniu warsztatu naukowego, podejmowaniu badań empirycznych i poprawnym przygotowaniu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)