Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2104-M-D2ANST-BSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany w formie wykładu (15 h) i ćwiczeń (30 h) stanowi wprowadzenie do teorii i metod analizy strategicznej jako narzędzi zarządzania i planowania w sektorze bezpieczeństwa państwa. Treści omawiane w toku wykładów i pogłębiane w toku nauki własnej studentów, są przez nich wykorzystywane podczas realizacji zadań analitycznych w czasie ćwiczeń. Kurs ma charakter teoretyczny i praktyczny - studenci wykorzystują zdobytą wiedzę przy opracowywaniu własnych projektów analitycznych.

Strona przedmiotu
2104-M-D2BEEA-BSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z problematyką bezpieczeństwa na obszarze euroatlantyckim oraz ich złożonych kontekstów przedmiotowych i regionalnych.

Strona przedmiotu
2104-M-D2BEPP-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Państwa Południa w globalnym systemie międzynarodowym. Specyfika państw Południa. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w poszczególnych regionach zaliczanych do Południa. Polityki bezpieczeństwa i ich wymiary. Prawne i polityczne mechanizmy regulacyjne w sferze bezpieczeństwa. Globalne i regionalne instytucje bezpieczeństwa – ich rola i znaczenie w poszczególnych regionach/subregionach.

Strona przedmiotu
2104-M-D2EPPP-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs będzie opierał się na interdyscyplinarnym podejściu wykorzystującym porównawczą ekonomię polityczną, nauki polityczne i studia rozwojowe. Opracujemy różne studia przypadku, aby przeanalizować zarówno codzienne funkcjonowanie finansów globalnych, jak i odzwierciedlenie globalnej koniunktury finansowej na głównych rynkach wschodzących. Pomoże to studentom zrozumieć główne kwestie i problemy, z którymi borykają się decydenci na rynkach wschodzących w erze finansjalizacji. Zapewniając metapoziomową dyskusję na temat rozwoju w ostatnich dziesięcioleciach, kurs zapewni porównawczy i historyczny obiektyw do analizy politycznej transformacji gospodarczej na Globalnym Południu.

Strona przedmiotu
2104-M-D2HDPL-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy problematyki rozwoju dyplomacji polskiej od początków państwa piastowskiego do końca II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych sukcesów i porażek dyplomatycznych w kolejnych okresach historycznych

Strona przedmiotu
2104-M-D2HGPL-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadniczymi wątkami dziejów gospodarczych świata i Polski ze szczególnym uwzględnieniem przemian kształtujących świat nowoczesny (rewolucja agrarna i przemysłowa, powstanie społeczeństwa przemysłowego, globalne kryzysy), rozwoju handlu międzynarodowego, oraz wskazaniem na historyczny kontekst procesów ekonomicznych. Zajęcia obejmują dzieje gospodarcze od średniowiecza po czasy współczesne, koncentrują się na historii gospodarczej Europy i obszarów stopniowo obejmowanych jej wpływem. Słuchacze po odbyciu pełnego kursu powinni rozumieć proces przekształcania się rynków od lokalnego po globalny oraz genezę kapitalizmu i kolejne jego fazy.

Ponadto celem konwersatoriów jest wyrabianie samodzielnego, krytycznego stosunku do wykorzystywanych danych, materiałów i opracowań oraz kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji oraz przygotowania wypowiedzi ustnych i prezentacji.

Strona przedmiotu
2104-M-D2HKPP-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych – historyczne czynniki odrębności. Procesy historyczne kształtujące tożsamość

regionów zaliczanych do Południa. Kolonializm, dekolonizacja, postkolonializm. Cywilizacje Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej – specyfika,

granice, tożsamość. Społeczne, kulturowe i gospodarcze uwarunkowania procesów zmian cywilizacyjnych.

Strona przedmiotu
2104-M-D2MMIPR-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie marketingu i marketingu międzynarodowego. Marketing międzynarodowy a warunki funkcjonowania firmy. Segmentacja i plasowanie w marketingu międzynarodowym. Problemy badań marketingowych na skalę międzynarodową. Nabywca w marketingu: potrzeby i pragnienia; decyzje

zakupowe. Produkt w marketingu międzynarodowym: standaryzacja i adaptacja. Międzynarodowy cykl życia produktu. Marka: internacjonalizacja i

globalizacja marek. Miejsce marki w różnych kulturach. Ceny a rynki zagraniczne: sposoby ustalania cen, problem szarego marketingu;. Dystrybucja w marketingu międzynarodowym. Działania aktywizujące sprzedaż. Style promocji w różnych krajach. Miejsce reklamy w marketingu międzynarodowym. Pojęcie i pochodzenie public relations (PR). Strategie i metody PR. Wizerunek jako kluczowa kategoria PR. Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa. Wizerunek państwa. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – wprowadzenie. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – analiza przypadków.

Strona przedmiotu
2104-M-D2MTWD-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom z zakresu zastosowania głównych metod i technik we współczesnej dyplomacji. Zajęcia rozpoczynają się od przybliżenia zagadnień teoretycznych z zakresu omawianej problematyki, następnie podejmowane są zagadnienia o wymiarze praktycznym.

Strona przedmiotu
2104-M-D2MPRH-BSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój i źródła międzynarodowego prawa humanitarnego. Zakres obowiązywania. Status kombatantów i ochrona jeńców wojennych. Ochrona ludności cywilnej. Prawo wojenne i prawa człowieka. Środki i metody prowadzenia wojny. Prawo konfliktów zbrojnych w czasie konfliktów na morzu i w powietrzu. Konfliktów zbrojne o charakterze niemiędzynarodowym. Okupacja wojenna. Implementacja prawa konfliktów zbrojnych. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Neutralność wojenna. Odpowiedzialność jednostek i państw za nieprzestrzeganie prawa konfliktów zbrojnych. Problemy praktyki i aktualne wyzwania.

Strona przedmiotu
2104-M-D2MSHW-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest analizie reguł obowiązujących w międzynarodowym systemie handlowym kreowanych przez Światową Organizację Handlu. Przybliża studentowi kluczowe zmiany zachodzące we współczesnych międzynarodowych stosunkach handlowych.

Strona przedmiotu
2104-M-D2MWTO-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest analizie reguł obowiązujących w międzynarodowym systemie handlowym kreowanych przez Światową Organizację Handlu. Przybliża studentowi kluczowe zmiany zachodzące we współczesnych międzynarodowych stosunkach handlowych

Strona przedmiotu
2104-M-D2OFPS-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia ewolucji struktury instytucjonalno-organizacyjnej oraz form i metod działania polskiej służby zagranicznej, jak również kwestie jednolitego charakteru służby przy uwzględnieniu różnic w zakresie obrotu dyplomatycznego i konsularnego. W szczególności analizowane są tło historyczne oraz wymiary prawny i praktyczny funkcjonowania polskiej służby zagranicznej.

Strona przedmiotu
2104-M-D2OSCH-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Chin. Konstytucyjne podstawy służby dyplomatycznej oraz jej miejsce w realizacji chińskiej polityki zagranicznej na tle poszczególnych organów konstytucyjnych oraz instytucji życia publicznego.

Strona przedmiotu
2104-M-D2SRFN-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z organizacją i funkcjonowaniem służby zagranicznej Niemiec. Studenci poznają konstytucyjne podstawy służby dyplomatycznej oraz jej miejsce w realizacji niemieckiej polityki zagranicznej na tle poszczególnych organów konstytucyjnych oraz instytucji życia publicznego.

Strona przedmiotu
2104-M-D2OFUS-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania służby zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz zrozumienia ich specyfiki na tle służb zagranicznych innych państw (w tym Polski).

Strona przedmiotu
2104-M-D2FRWL-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Struktura organizacyjna francuskiego i włoskiego MSZ, głów, zmiany we francuskiej i włoskiej służbie zagranicznej po II wojnie światowej: główne kierunki i wyzwania oraz zadania i funkcjonowanie służby zagranicznej w tych krajach. Specyfika francuskiej służby zagranicznej: Quai d’Orsay oraz ośrodek prezydencki.

Strona przedmiotu
2104-M-D2ORP-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci uzyskują wiedzę dotyczącą tego, czym są NGOs, jakie są ich typy, role, jakimi środkami osiągają zakładane cele. Omawiane ponadto są schematy współpracy pomiędzy NGOs a państwami oraz NGOs a organizacjami międzyrządowymi. Podczas zajęć przedstawiane są case studies.

Strona przedmiotu
2104-M-D2PEK-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom znaczenia sektora energetycznego dla potęgi państwa i dobrobytu jego obywateli. Studenci rozumieją związki między polityką energetyczna i klimatyczną. Rozumieją ewolucję znaczenia sektora energetycznego dla potęgi państwa w stosunkach międzynarodowych. Studenci znają strukturę rynku energetycznego i rozumieją jej konsekwencje dla poszczególnych grup państw.

Strona przedmiotu
2104-M-D2PHCH-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy polityki handlowej Chin: uwarunkowania, narzędzia polityki handlowej, multilateralizm bilateralizm w polityce handlowej Chin, Chiny w WTO, główne umowy handlowe i ich skutki ekonomiczne.

Strona przedmiotu
2104-M-D2PZBR-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu ukazanie ewolucji polityki zagranicznej Brazylii na na przestrzeni dziejów ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych oraz jej międzynarodowych aspiracji (regionalnych i globalnych).

Strona przedmiotu
2104-M-D2PZCH-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-M-D2PZI-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Polityka zagraniczna Indii – uwarunkowanie kulturowo-cywilizacyjne i historyczne

2. Polityka zagraniczna Indii w okresie zimnej wojny

3. Ewolucja systemu polityczne i liberalizacja gospodarki po 1991 r.: implikacje dla polityki zagranicznej

4.. Indie jako mocarstwo Indo-Pacyfiku: debata strategiczna

5. Ewolucja doktryny wojskowej i polityki nuklearnej Indii po 1991.

6. Dyplomacja indyjska: proces decyzyjny, styl negocjacyjny

7. Kaszmir i czynnik afgańsko-pakistański w polityce zagranicznej Indii

8. Indie w Azji Południowej

9. Stosunki polityczne i gospodarcze Indii z Chinami po 1991 r.

10. Polityka Indii wobec Azji Południowo-Wschodniej i wobec Azji Wschodniej i Pacyfiku (partnerstwo strategiczne z Australią i Japonią)

11. Polityka zagraniczna Indii wobec Rosji i państw Azji Środkowej

12. Stosunki polityczne i gospodarcze Indii z USA po 1991 r.

13. Indie jako lider państw Południa:

14. Bliski Wschód w polityce zagranicznej Indii

15. Stosunki Indii z UE i Polską

Strona przedmiotu
2104-M-D2PZIZ-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwarunkowania i koncepcje izraelskiej polityki zagranicznej. Historia narodzin Izraela. Stosunki z sąsiadami i wielkimi mocarstwami. Stosunki z innymi regionami świata. Stosunki polsko-izraelskie

Strona przedmiotu
2104-M-D2PZRN-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omówione zostaną przesłanki i uwarunkowania kształtujące politykę zagraniczną RPA i Nigerii (wewnętrzne i zewnętrzne). W przypadku RPA analiza zostanie dokonana w dwóch odrębnych okresach historycznych (okres dominacji mniejszości pochodzenia europejskiego oraz okres wieloetnicznej Republiki Południowej Afryki z uwzględnieniem także okresu przejściowego – 1990-1994). Istotne jest także pokazanie zmienności potrzeb, interesów, celów i kierunków polityki zagranicznej obu omawianych państw. Kwestie omówione zostaną także w odniesieniu do różnych wymiarów geograficznych - w wymiarze subregionalnym, kontynentalnym oraz globalnym.

Strona przedmiotu
2104-M-D2PUSA-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Program składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej omawiane będą uwarunkowania polityki zagranicznej USA oraz proces decyzyjny w polityki zagranicznej USA, natomiast część druga koncentrować się będzie na analizie aktualnych zagadnień z zakresu polityki zagranicznej tego kraju (podejście regionalne i/lub problemowe).

Strona przedmiotu
2104-M-D2PGUE-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zagadnienie wstępne dotyczące rynku wewnętrznego UE

2. Swobodny przepływ towarów

3. Swobodny przepływ osób: swobodny przepływ pracowników najemnych

4. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część I): zagadnienia ogólne

5. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część II): transgraniczne przenoszenie siedziby spółki, transgraniczne fuzje spółek

6. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część III) - harmonizacja i unifikacja krajowego prawa spółek

7. Swoboda przepływu usług:

8. Swobodny przepływ kapitału i płatności bieżących:

9. Unijne prawo konkurencji. Reguły dotyczące przedsiębiorstw

10. Zasady konkurencji dotyczące państw członkowskich.

11. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Pomoc publiczna.

Strona przedmiotu
2104-M-D2PIUE-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Do najważniejszych zagadnień należą:

1. źródła prawa;

2. system instytucjonalny;

3. podstawowe procedury decyzyjne;

4. ochrona prawa UE;

5. relacje między prawem UE a prawem państw członkowskich.

Strona przedmiotu
2104-M-D2PRKO-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie instytucji konsula w obrocie międzynarodowym. Źródła prawa konsularnego, ewolucja funkcji konsula . Cel i podstawy prawne przywilejów i immunitetów konsularnych.

Strona przedmiotu
2104-M-D2RWSM-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cechy wyróżniające rynki wschodzące, kwalifikacja, modele rozwoju, główne parametry, zalety i wady rynków wschodzących

Rynki wschodzące w dyplomacji ekonomicznej Unii Europejskiej oraz Polski

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)