Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
2400-ZU1FI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego kursu jest przedstawienie zaawansowanych zagadnień i problemów dotyczących rynków finansowych, instrumentów i strategii inwestycyjnych. Podczas wykładów przedstawione zostaną problemy efektywności rynku, zróżnicowania instrumentów finansowych oraz inżynierii finansowej. Omówione zostaną koncepcje selekcji papierów wartościowych do portfeli inwestycyjnych, metod ich konstruowania oraz wyboru optymalnych z punktu widzenia inwestora.

Strona przedmiotu
2400-ZU1MAZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 48 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza część konwersatorium poświęcona jest zaawansowanej analizie gospodarki bez akcentowania międzynarodowych uwarunkowań jej funkcjonowania. Czynniki kształtujące wielkość produkcji i inflacji są badane z perspektywy krótko i długookresowej. Po analizie neoklasycznych i nowych teorii wzrostu, omawiane są długookresowe ograniczenia i krótkookresowe skutki polityki fiskalnej. Następnie uwaga skupiona jest na polityce banku centralnego (cele i mechanizmy transmisji polityki pieniężnej) oraz funkcjonowaniu rynku finansowego. Druga część konwersatorium pozwala zrozumieć funkcjonowanie rynku pracy i czynniki wpływające na poziom bezrobocia. Podejmowane są także zagadnienia funkcjonowaniu gospodarek narodowych w warunkach otwarcia rynków dóbr i finansowego dla podmiotów zagranicznych. Analizowane będą nowe teorie handlu zagranicznego oraz czynniki kształtujące poziom kursu walutowego i salda bilansu płatniczego.

Strona przedmiotu
2400-ZU1MM-I brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zaprezentowanie wybranych elementów rachunku różniczkowego, całkowego i macierzowego. Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia i techniki algebry liniowej i analizy matematycznej. Omówione zostaną pojęcia: funkcji i jej własności, pochodne funkcji jednej i wielu zmiennych, kryteria optymalizacji funkcji, metody całkowania przez podstawianie oraz przez części, całka nieoznaczona i oznaczona, całka zbieżna i rozbieżna, metody obliczania wyznaczników, metody odwracania macierzy, metody rozwiązywania układów równań liniowych. Wiedza zdobyta w czasie trwania kursu jest stosowana na kolejnych kursach (np. statystyka matematyczna i ekonometria).

Student zalicza przedmiot na podstawie prac domowych (10%) i egzaminu pisemnego (90%).

Strona przedmiotu
2400-ZU1MIZ1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 24 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania mikro-fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych.

Strona przedmiotu
2400-ZU1MIZ2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rozszerza zbiór zagadnienia oraz modeli omówionych w przedmiocie zaawansowana mikroekonomia cz.1. Obejmuje miedzy innymi problem optymalizacji firm, w tym monopolistów oraz oligopolistów. Omówione zostaną również sposoby zastosowania modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do wyjaśniania takich zjawisk jak wzrost nierówności zarobkowych, czy brak adekwatnych reakcji na zagrożenie zmianami klimatycznymi

Strona przedmiotu
2400-ZU1POWI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień.

Strona przedmiotu
2400-ZU1RZF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie roli i funkcji rachunku kosztów oraz jego tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji. Zapoznanie z zasadami klasyfikacji kosztów według różnych kryteriów, a także z metodami ich kalkulacji.

Informacje kosztowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. Wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji menedżerskich. Activity Based Costing w zarządzaniu efektywnością zasobów. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności, ocena efektywności działania. Strategiczna Karta Wyników. Studenci zdobędą umiejętności i kompetencje analizowania wpływu kosztów na efektywność zarządzania funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, podejmowania podstawowych decyzji menedżerskich, planowania w jednostkach gospodarczych.

Strona przedmiotu
2400-ZU1RK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi w świecie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych. W ramach wykładu przedstawione zostaną instrumenty finansowe, instytucje finansowe oraz zasady działania rynku kapitałowego. Omówione zostaną metody wspomagające decyzje inwestycyjne na tym rynku oraz modele wyceny wybranych instrumentów rynku kapitałowego.

Strona przedmiotu
2400-ZU1SG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z założeniami teoretycznymi oraz samymi przemianami dziejącymi się w globalnej gospodarce w XXI w. Procesy te są wynikiem czterech rewolucji przemysłowych oraz upowszechnienie się reguł neoliberalizmu ekonomicznego.

Przemiany te obejmuj przebudowę stosunków społecznych, politycznych i gospodarczych.

Miały miejsce rewolucyjne zmiany demograficzne np. starzenie się populacji, migracje. Towarzyszy temu zjawisku zmiana stosunków pracy związana z np.: cyfryzacją, automatyzacją, robotyzacją, offshoringiem, outsourcingiem, reshoringiem. Skutkiem tego jest zaniżanie wynagrodzeń i duże rozwarstwienie dochodowe. W Europie jest powszechnym zjawiskiem długoletnie, strukturalne bezrobocie, zwłaszcza u osób przed 24 rokiem życia i po 50 roku życia.

Przy omawianych tematach zostaną pokazane trendy i megatrendów takie jak np. cyfryzacja, nowoczesne technologie informatyczne, urbanizacja, wzrost znacznie komunikacji lotniczej, zmiany w kulturze

Strona przedmiotu
2400-ZU1SM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy uzupełniających studiów zaocznych z wybranymi pojęciami statystyki matematycznej, w tym także z elementami rachunku prawdopodobieństwa. Stanowią one niezbędne wprowadzenie do zajęć z ekonometrii. Pierwsza część wykładu dotyczy rachunku prawdopodobieństwa. Najważniejszymi pojęciami rachunku prawdopodobieństwa są: zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, podstawowe charakterystyki rozkładu zmiennej losowej oraz typy zmiennych losowych. W drugiej części wykładu zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia teorii wnioskowania statystycznego czyli estymacja punktowa, estymacja przedziałowa, teoria weryfikacji hipotez statystycznych. Celem tej części jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego posługiwania się wybranymi procedurami statystycznymi.

Student zalicza przedmiot na podstawie prac domowych (10%) i egzaminu pisemnego (90%).

Strona przedmiotu
2400-EPZU1TP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie alternatywnych teorii przedsiębiorstwa. Teoria neoklasyczna przyjmuje wiele upraszczających założeń (m.in. że rynek jest doskonałym mechanizmem alokacji dóbr, przedsiębiorstwo to nakłady i efekty /”czarna skrzynka”/, celem firmy jest maksymalizacja zysku, koszty transakcyjne nie istnieją), które powodują, że jest ona w ograniczonym stopniu przydatna do badania, wyjaśniania, czy przewidywania zachowań przedsiębiorstw.

Tymczasem przedsiębiorstwa tworzą ok. 70 proc. PKB i zatrudniają ok. 60 proc. pracujących w gospodarce, i to w jaki sposób nakłady są przekształcane w produkty jest kluczowe dla jej rozwoju.

Strona przedmiotu
2400-ZU1ZKL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów

w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, adekwatnie do celu i kontekstu.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, dyskusji, prac projektowych oraz ćwiczeń związanych z przeprowadzaniem badań marketingowych wg wybranych metodyk i obszarów badawczych

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)