Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
3700-AL-AnSD-qDP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczna refleksja o charakterze interdyscyplinarnym (nauki o zarządzaniu, socjologia, psychologia społeczna) na temat skutecznego działania z wykorzystaniem Festiwalu Sztuk Wyzwolonych jako egzemplifikacji i pola praktyki omawianych zagadnień.

Konwersatorium (10 godzin) oraz laboratorium (5 godzin)

W ramach laboratorium – konsultacje i działania podczas przygotowań do Festiwalu Sztuk Wyzwolonych

Strona przedmiotu
3700-AL-BP-qZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Konwersatorium jest pokazanie literackiej figury potwora (chtoniczne bestie, ogry, wampiry, obcy przyjmujący postać sobowtórów ludzi, strzygi, mutanci, itd.) i rozmaitych ról, jakie tradycja potworności narzuca w kulturze współczesnej. Figura potwora służyć będzie rozważaniom nad transgresyjną naturą stworzeń „pomiędzy” człowiekiem a zwierzęciem, cywilizacją a przyrodą, świadomością i nieświadomością, Ziemią a innymi planetami, życiem a śmiercią. Choć część omawianych na Konwersatorium tekstów literackich powstała w epokach dawnych (średniowieczny epos, powieść gotycka i końca XIX wieku), to zajmiemy się przede wszystkim współczesnym odczytaniem dawnych tekstów – spojrzymy np. na Beowulfa przez pryzmat eseju autorstwa J.R.R. Tolkiena, a na Draculę w kontekście opowiadań Angeli Carter.

Strona przedmiotu
3700-AL-CSI-qTM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dostępność i rosnąca popularność narzędzi do zautomatyzowanego generowania tekstów i obrazów z wykorzystaniem narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji (AI), przede wszystkim LLM takich jak np. ChatGPT, może prowadzić do nieuczciwych praktyk, zwłaszcza prezentowania tekstów wygenerowanych automatycznie jako prac własnego autorstwa.

Zajęcia mają na celu praktyczne przygotowanie do wykorzystania dostępnych narzędzi generatywnych w sposób zgodny z dobrymi praktykami akademickimi i prawami autorskimi.

Strona przedmiotu
3700-AL-DFF-qKR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fin de siècle tensions are inextricably linked with its "salomania": the decadent obsession with femme fatale, of whom Salome is one of the most powerful incarnations. The main question to be answered during the course will be the following: Why is the Salomé myth so powerful in the European fin de siècle era?

The course offers a comparative analysis of the representations of Salomé in a number of literary and artistic adaptations of the myth, focusing on close-reading of three of them: a short story Hérodias by Gustave Flaubert (1877), a tragedy Salomé by Oscar Wilde (1893) and a poetical drama Uczta Herodiady by Jan Kasprowicz (1905). They are inextricably interconnected and represent the evolution of the Salome narrative as a vertical movement, showing a woman that rebels against the parameters written for her in the context of the old Europe in decline (with its “mission civilisatrice”), scandals surrounding female sexuality and hypermasculinised male honour.

Strona przedmiotu
3700-AL-DPF-qMF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone rekonstrukcji i interpretacji filozoficznego znaczenia dialogu w myśli europejskiej. Wydobędziemy najbardziej inspirujące wątki, począwszy od koncepcji hermeneutycznych i komunikacyjnych (Gadamer, Habermas), zakotwiczonych w greckim antyku (Heraklit, Sokrates, Platon), poprzez dialog inspirowany judaizmem i egzystencjalizmem w filozofii Rosenzweiga i Bubera, a także poprzedników i inspiratorów filozofii dialogu: Feuerbacha, Cohena, po koncepcję więzi międzyludzkiej Levinasa.

Pojęcie dyskursu naświetlimy jako współczesną postać rozmowy, która ma walor upodmiotawiania człowieka i jednocześnie sytuuje tego człowieka społecznie oraz politycznie.

Strona przedmiotu
3700-AL-ESLN-qHT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy twórczości Edwarda Stachury, widzianej jako spójna całość interpretacyjna. Można ją czytać jako literacką wizję kosmosu, rozumianego jako uporządkowana struktura. Nie jest jednak tak harmonijna jak w tradycji znanej z historii literatury, filozofii i astronomii. Wyrasta z doświadczenia kultury po rewolucji naukowej i przełomie oświeceniowym, wyraża egzystencjalne niepokoje człowieka XX wieku. Z drugiej strony przenika ją tęsknota za utraconym Sensem, sacrum, ładem mitu. Wiedziony tą tęsknotą, poeta konstruuje własny artystyczny kosmos, odpowiadający kulturowej sytuacji współczesnego człowieka. Wyodrębnienie fundamentów tego literackiego porządku u Stachury to główny cel zajęć. Towarzyszyć mu będzie cel drugi: konfrontacja literackiego obrazu świata z jego pozaliterackim pierwowzorem. Działanie to nie tylko pozwoli odkryć kluczowe sensy poezji Stachury, lecz także zrozumieć, jak na odczytywanie tych sensów oddziaływała legenda twórcy.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoSc
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA.

Przedmiot Frontiers of Science / Granice nauki zapoznaje studentów i studentki z różnorodnymi tematami w obrębie wybranych dyscyplin nauk przyrodniczych oraz zaszczepia umiejętności rozumowania właściwego dla tego rodzaju nauk. Do tych umiejętności należą między innymi podstawy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, wyczucie skali, obliczenia przy użyciu odpowiednich jednostek, szacowanie, rozumienie pętli sprzężenia zwrotnego i czytanie wykresów. Treści te służą wzmocnieniu wnioskowania ilościowego, pojmowania procesu badawczego w obrębia nauk przyrodniczych oraz zdolności analizy danych badawczych.

Strona przedmiotu
3700-AL-GIJ-qHT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adresatami konwersatorium są wszyscy zainteresowani tym, na czym polegają procesy zmian językowych w sferze grzeczności i dążeniu do dobrostanu. Poznaniu praktycznych propozycji zasad komunikacji w różnych sytuacjach będzie towarzyszyć zapoznanie się z kwestiami teoretycznymi takimi jak tabuizacja, eufemizacja, akty mowy, presupozycje i implikatury w komunikacji językowej i in.

Strona przedmiotu
3700-AL-HTLL-qTM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć seminaryjnych jest monograficzna analiza multimedialnego świata Cyberpunk 2077 składającego się między innymi z gry wideo, animacji, komiksu, literatury, gier planszowych i narracyjnych, a także muzyki i estetyki. Podczas cotygodniowych spotkań będziemy dyskutować nad fragmentami transmedialnego świata CP2077, uwzględniając narzędzia analityczne dla różnych typów światotórczej reprezentacji medialnej.

Zajęcia pomyślano jako seminarium dla średniej wielkości grupy (do 15 osób) wymagające wcześniejszego zapoznania się z omawianymi tekstami, w szczególności grą, powieścią i animacją. Kluczowym zagadnieniem będzie poszukiwanie narzędzi analizy dla zagadnień rozproszonych medialnie oraz praca i prezentacja grupowych projektów badawczych.

Strona przedmiotu
3700-AL-IIARO-qKR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony sporom o rolę obrazów w kulturze chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu: wszechobecne w naszej rzeczywistości obrazy na przestrzeni wieków postrzegane były albo jako relikt pogańskiej idolatrii albo jako droga do pełniejszego zgłębienia tajemnicy Wcielenia. Przywołując horacjańską maksymę ut pictura poesis, wielki poeta angielskiego Renesansu, Sir Philip Sidney, nazwał poezję „mówiącym obrazem,” lecz stosunek jego kalwińskich współwyznawców był jednoznacznie wrogi wobec krucyfiksów, kościelnych polichromii i witraży. Mimo to, w twórczości wielu angielskich poetów metafizycznych (George Herbert, Andrew Marvell) znajdziemy fascynujące odwołania do średniowiecznych ikon i witraży oraz renesansowych emblematów, łączących słowo i obraz. Analizując niejednoznaczny status obrazu w kulturze odwoływać się będziemy również do filozoficznych koncepcji Jeana-Luca Mariona, który wyróżnia dwa sposoby postrzegania obrazów, jako ikony i idola.

Strona przedmiotu
3700-AL-IDP-qKR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jednym z uderzających wymiarów współczesnego świata jest zjawisko „powrotu religii” tudzież jej „nowej widzialności” w sferze publicznej. Zjawisko to zostało zauważone i zyskało swój intelektualny wyraz w postaci tzw. zwrotu postsekularnego w humanistyce. Zwrot ten odznaczył się w różnych dyscyplinach, przede wszystkim w filozofii, socjologii i literaturoznawstwie, a także w antropologii czy archeologii. Naszym celem jest podchwycenie inspiracji płynących z dyskursu postsekularnego i skierowanie ich w stronę szeroko rozumianej ikonosfery, czy też kultury wizualnej oraz dziedzictwa. Chcemy pokazać zarówno użyteczność koncepcji wypracowanych w ramach perspektywy postsekularnej, jak i naturalne predyspozycje ikonosfery i dziedzictwa do bycia rozumianymi i badanymi w tych kategoriach. Osoby studenckie otrzymają nie tylko wiedzę na temat ważnych trendów współczesnej humanistyki, lecz również praktyczne umiejętności analizy tekstów i przedmiotów kultury z perspektywy postsekularnej.

Strona przedmiotu
3700-AL-KHS-qZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do nurtów, zagadnień i pojęć rozwijanych w ramach tzw. humanistyki środowiskowej. Rozpoczniemy od ujęcia genealogicznego, badając jak doszło do “zazielenienia” humanistyki, a także zastanowimy się nad rolą humanistyki w dobie kryzysu klimatyczno-środowiskowego, sytuując różne rozgałęzia humanistyki środowiskowej w kontekście badań nad epoką Antropocenu. Po wstępnym rozpoznaniu pola badawczego, przyjrzymy się kolejno kierunkom łączonym z pojęciem humanistyki środowiskowej, zastanawiając się zarazem, czy stanowią one jej część.

Strona przedmiotu
3700-AL-KFL-qTM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będą utwory komiksowe oraz ich twórcy – nie jako samoistne teksty kultury, zostaną wpisane w szerszy kontekst. Czasami tym kontekstem będą utwory powstałe na podstawie pierwotnego utworu (mam tu na myśli mniej lub bardziej wierne adaptacje filmowe), a czasami – przeciwnie, utwory, które doprowadziły do powstania danego komiksu jako odpowiedzi, polemiki bądź uzupełnienia. W innych wypadkach, zapewne najciekawszych, zajmiemy się takimi autorami, którzy nie ograniczają swojej działalności do tworzenia komiksów, a przez lata funkcjonowali w różnych obszarach, niekiedy nawet we wszystkich wymienionych w tytule zajęć, a czasami w jeszcze innych, jak gry. Ostatnim elementem zajęć będzie poszukiwanie elementów niekomiksowych w komiksach (tu również będzie okazja by porozmawiać o związkach komiksu i książki obrazkowej).

Strona przedmiotu
3700-AL-KTC-qF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warunkiem każdej komunikacji transcywilizacyjnej jest możliwość wyjścia poza własną kulturę i cywilizację; a dokonuje się to w sytuacji dialogu z przedstawicielem innej cywilizacji. Tematem przedmiotu jest proces komunikacji w różnych temporalnych kontekstach cywilizacyjnych. Celem dydaktycznym jest nabycie umiejętności ustalenia oraz analizy transformacji różnych znaczeń w komunikacji transcywilizacyjnej, zapoznanie się z zagadnieniami interdyscyplinarnymi w podejściu do dialogu transcywilizacyjnego jako procesu.

Strona przedmiotu
3700-AL-KPBPS-qKR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone problematyce kresów i pograniczy w polskim i niemieckim kręgu kulturowym, w regionie Śródziemnomorza, na Bałkanach, w Europie i na świecie.

Polski, europejski, światowy i ŚRÓDZIEMNOMORSKI kontekst jest omawiany JAKO KOMPLEMENTARNY dla bałkańskiej specyfiki w tej kwestii.

Z tego powodu mówimy o kresach polskich, o kresach niemieckich, ale także o znaczeniu, występowaniu lub nie tego pojęcia w innych częściach Europy i świata (Rosja; Ameryka).

Strona przedmiotu
3700-AL-Lem-qHT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony będzie prezentacji wybranych utworów Stanisława Lema, a zajęcia omawiające teksty literackie przeplatane będą spotkaniami poświęconymi recepcji jego twórczości. Zaproszeni goście (komentatorzy i adaptatorzy utworów pisarza) opowiadać będą o sposobach wykorzystywania lemowskiego dziedzictwa na polach innych niż literatura.

Strona przedmiotu
3700-AL-LE-qDP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia i finanse uchodzą często za nudy. Tymczasem całe życie stawiamy czoła problemom ekonomicznym i finansowym – zabiegamy o dochody i nieustannie dokonujemy wyborów – konsumować, oszczędzać czy inwestować?

W ekonomii znajdujemy wszystkie nasze żywotne interesy jako jednostki i całe skomplikowane społeczeństwo. W poszukiwaniu sensu stawiamy pytania:

Czy nieustanny wzrost to naprawdę konieczność?

Skąd wzięły się pieniądze i dlaczego rządzą światem?

Czy efektywność i pogoń za zyskiem wyklucza sprawiedliwość?

Czy ratowanie banków, które spowodowały kryzys jest sprawiedliwe?

Itd. itd.

Żeby zrozumieć świat ekonomii i finansów, spojrzymy z perspektywy makro i mikro i przechodząc przez kolejne kręgi wtajemniczenia, obejrzymy go oczami humanisty.

Strona przedmiotu
3700-AL-MP-qMF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, łączą w spójną całość wiedzę z zakresu lingwistyki, socjolingwistyki, semiotyki, sztuki interpretacji. Podstawowym celem projektu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami metafory, zarówno tymi z czasów świetności retoryki, jak i inspirowanymi osiągnięciami lingwistyki dwudziestowiecznej. Ważnym celem zajęć jest dowiedzenie twierdzenia, że metafora wykorzystuje normalny, chociaż silniej eksponowany mechanizm językowy (teza przeciwstawna do koncepcji metafory jako odstępstwa od normy, językowej dewiacji), wykorzystywany w mowie potocznej, literaturze, reklamie, dyskursie władzy.

Główny nacisk położony został na poznanie funkcji wypowiedzi metaforycznych, ujawniających nowe relacje między wypowiedzią a rzeczywistością lub świadomie zaciemniającego istotę wspomnianej relacji (metafora w publicystyce, reklamie, dyskursie władzy).

Strona przedmiotu
3700-AL-MOI-qZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówimy różne historyczne i współczesne koncepcje miasta-ogrodu oraz miasta zintegrowanego z przyrodą. Na przykładzie Warszawy i Nowego Jorku będziemy także dyskutować nad tym, jak konkretne instytucje i oddolne ruchy (NGO, grupy nieformalne) kształtują przestrzeń miejską tworząc takie inicjatywy, jak: zrzeszenia społecznych opiekunów drzew, bazy danych dotyczące bioróżnorodności, banki nasienne, ogrody społecznościowe, farmy miejskie, wymienniki roślin, itd.

Obszary tematyczne, które obejmuje kurs: studia miejskie, praktyki społecznościowe, partycypacja, nauka obywatelska (citizen science)

Strona przedmiotu
3700-AL-MWU-qDP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak myśleć o trwającym kryzysie migracyjnym i osobach uchodźczych? Zajęcia te, po pierwsze, dają podstawy teoretyczne ujmowania migracji, uchodźstwa i wygnania. Pozwalają zaznajomić się z klasycznymi tekstami (Arendt, Said, Agamben), a także najnowszymi pracami dotyczącymi krytycznych studiów nad uchodźstwem. Po drugie pokazują, w jaki sposób te inspiracje teoretyczne łączą się czy są uzupełniane przez teksty literackie (Roth, Hamid, Ulinich, Cantu, Wawryniuk) i kulturę wizualną (m.in. Mo, Transatlantyk, Granica obojętności).

Strona przedmiotu
3700-AL-MPSWD-qDP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skąd brało się poczucie obcości u weneckiego sekretarza-dyplomaty w osmańskim Konstantynopolu? Czy i w jakim stopniu było ono specyficznie ukształtowane przez jego wiedzę i indywidualne doświadczenia, pochodzenie, wykonywaną profesję, a wreszcie przez kulturę polityczną i umysłową Wenecji? Różne nurty współczesnej historiografii pomagają w znalezieniu odpowiedzi na te i podobne pytania. Celem zajęć jest połączenie kilku perspektyw dydaktycznych, oferujących odmienne spojrzenia na historię i kulturę Wenecji i wschodniego Śródziemnomorza oraz na funkcjonowanie dyplomacji w okresie nowożytnym. Dominujące będzie przy tym ujęcie proponowane przez mikrohistorię, a przewodnikiem po tematyce zajęć stanie się niepublikowany dotąd zbiór dialogów Marcantonio Doniniego, kilkukrotnego sekretarza weneckiej misji w Konstantynopolu w II poł. XVI w., przygotowywany do polskiej edycji przez prowadzącego zajęcia.

Strona przedmiotu
3700-AL-MPWU-qF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowujące studentów do skutecznego komunikowania się w środowisku akademickim i poza nim. Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę i umiejętności konieczne do pracy naukowej w szczególności przygotowywania wypowiedzi ustnych, prezentacji, udziału w dyskusji. Uczestnicy będą doskonalili umiejętność gromadzenia i porządkowania wiedzy, a następnie prezentowania w formie ustnej (dyskusja, udział w konwersatorium, debacie, prezentacja wyników badań, projektu, wystąpienie konferencyjne).

Strona przedmiotu
3700-AL-NBZ-qZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W obliczu doświadczanych zmian klimatu znaczenia nabiera tematyka ekologiczna, a więc namysł nad związkami człowieka z naturą na przestrzeni dziejów oraz skutkami ludzkiego bytowania na Ziemi jako podsystemu globalnej biosfery. Aby zrozumieć przeszłość i wyobrazić sobie przyszłość, spojrzymy na zagadnienia ekologiczne z perspektywy różnych dyscyplin (ekonomia, socjologia, nauki o klimacie, językoznawstwo). Przeanalizujemy ewolucję naszego stosunku do natury, a także języka stosowanego do opisu rzeczywistości na podstawie wybranych tekstów, w tym reportaży literackich.

Strona przedmiotu
3700-AL-NKMKP-qMF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

“Kobieta to symptom”, obiekt fantazji i pragnień. Wybrakowany podmiot, który funkcjonuje na obrzeżach języka i prawa. Tak między innymi ujmowana jest kobieta w klasycznych tekstach psychoanalizy (Freud, Jung, Lacan). Co jednak się stanie, kiedy oddamy głos psychoanalityczkom? Do jakich wniosków dojdą przyglądając się kompensującym matkom, oziębłym kochankom czy zazdrosnym córkom? Jakie stanowisko zajmą z kolei teoretyczki feministyczne? Czy córki dadzą radę sprzeniewierzyć się prawu ojca?

Podczas zajęć interesować będzie nas kobieta jako temat główny i wątek poboczny. Będziemy dyskutować o pracach ważnych psychoanalityczek, uczennic i kontynuatorek myśli Freuda, Junga czy Lacana. Zajmiemy się także feministyczną krytyką tradycji psychoanalitycznej wiążącej represję z opresją. Pogłębiona analiza tekstów teoretycznych z zakresu psychoanalizy, filozofii i teorii feministycznej pozwoli nam na dostrzeżenie niuansów i napięć charakteryzujących relację pomiędzy kobiecością a psychoanalizą.

Strona przedmiotu
3700-AL-NTD-qHT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyjmując perspektywę mikrohistoryczną, podczas zajęć przyjrzymy się z bliska historiom dziesięciu obiektów, które określić można mianem trudnego, kolonialnego dziedzictwa, m.in. obiektom muzealnym, jak marmury partenońskie, popiersie Nefertiti, kamień z Rosetty, brązy z Beninu, ale także pomnikom, upamiętniającym w Belgii króla Leopolda, czy w USA konfederatów, a także obiektom architektonicznym, jak Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Te obiekty, które dziś stanowią przedmiot aktywistycznych i artywistycznych interwencji w muzeach i przestrzeniach miast oglądać będziemy przez pryzmat ich indywidualnych, skomplikowanych historii, które pozwolą nam na wgląd w szerszą problematykę trudnego dziedzictwa i jego kolonialnych uwikłań.

Strona przedmiotu
3700-AL-FDEJ-qTM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych w trakcie zajęć dyskusji stanowić będą współczesne (XX i XXI w.) przykłady kultury audiowizualnej kierowane do dzieci (film, serial, reality show, widowisko muzyczne, gra wideo, treści internetowe). Studenci i studentki poznają metody potrzebne do analizy różnych mediów i form przekazu, a także teoretyczne zaplecze związane z interdyscyplinarnymi badaniami nad dzieciństwem (childhood studies). Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym i znaczeniom ideologicznym, a wieloaspektowa analiza wybranych źródeł – zakorzeniona głównie w kulturoznawstwie, filmoznawstwie i medioznawstwie – pozwoli na ukazanie bogactwa i złożoności kierowanych do dzieci wytworów kultury audiowizualnej XX i XXI w.

Strona przedmiotu
3700-AL-LPPA-qHT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest podstawowym zagadnieniom i problemom przekładu poetyckiego, rozumianego tu jako część aktu hermeneutycznego, którego początkiem musi być uważna lektura i próba zrozumienia tekstu oryginalnego. Przedmiotem analizy i dyskusji będą wybrane utwory poetyckie pochodzące z kanonu poezji angielskiej (od epoki Renesansu do współczesności) i ich przekłady na język polski, omówione w kontekście historycznym, teoretyczno-literackim i przekładoznawczym, a także w odniesieniu do różnic pomiędzy wierszem angielskim i polskim w zakresie metrum, charakterystyki rymów, uwarunkowań gramatycznych, środków stylistycznych itp. Część zajęć o charakterze warsztatowym będzie poświęcona pracy studentów nad własnymi przekładami wybranych wierszy angielskich i dyskusji na ich temat.

Strona przedmiotu
3700-AL-SGVG-qTM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course On the Shoulders of Giants: How to Study Video Games From Literary Perspective is to familiarize students with theories and concepts at the intersection of digital studies and literary studies.

During the classes, we will consider how to talk about narrative in games and how to research it, how it differs from narrative in other audiovisual media and literature, what game adaptations of literature say about the relationship between ludic and narrative modes, as well as look at texts from the fringes of gaming and literature such as visual novels, but also games telling epic stories (gamenovels) and books containing game elements (gamebooks), game paratexts and other forms of literature’s presence in digital games.

Strona przedmiotu
3700-AL-PSRP-qZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzone przez dr biologii specjalizującą się w pracy nad świadectwami Zagłady interdyscyplinarne zajęcia „Pamięć środowiskowa – rozpoznania, perspektywy i narracje pozaludzkie” uwzględniające perspektywy nauk przyrodniczych i humanistycznych wprowadzają studentów w mnogość konotacji związanych z coraz częściej spotykanym terminem „pamięci środowiskowej” (environmental memory). Łącząc podejścia z obszaru badań nad pamięcią, biologii oraz humanistyki środowiskowej, rozważane będą różnokierunkowe konceptualizacje tej kategorii, nie posiadającej dotąd jednoznacznej definicji. Forma zajęć zakłada dyskusje z zaproszonymi specjalistami/kami, których celem będzie próba zbliżenia się do innych niż antropocentryczna perspektyw w narracjach pamięci i postpamięci oraz perspektywa relacji między ludźmi a innymi zwierzętami, roślinami, mikrobami w projektowaniu przestrzeni w kontekście pamięci.

Strona przedmiotu
3700-AL-PKSR-qZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć przyjrzymy się królestwu roślin, traktując go nie tylko jako zbiór gatunków, ale także swoistych mikro i makro-zbiorowości. Postaramy się sproblematyzować kulturową rolę roślin jako konkretnych egzemplarzy, gatunków, rodzin, a w końcu formacji. Prześledzimy także zyskujące na popularności trendy związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem roślin jadalnych i leczniczych, a także kolekcjonowaniem roślin. W końcu zastanowimy się nad fetyszyzowaniem i personifikacją roślin we współczesnej kulturze.

Obszary tematyczne, które obejmuje kurs: rośliny w kulturze, roślinne kolektywy, human plant studies (HPS)

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)