Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe semestru VI w CKNJOiEE UW - studia I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW)

Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe semestru VI w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
4100-6SDPIIEE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy metodycznej, roli nauczyciela oraz funkcji działań dydaktycznych podczas rozwijania kompetencji w języku angielskim na II etapie edukacyjnym (klasy 4-8 szkoły podstawowej). Uczestniczenie w kursie umożliwi wykształcenie umiejętność krytycznej analizy faktów metodycznych, interpretacji działań pedagogicznych oraz formułowania wniosków o charakterze glottodydaktycznym

Strona przedmiotu
4100-6SGKWSO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4100-6SFRAEGZC1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres i format egzaminu końcowego dla specjalności francuskiej na poziomie C1 według ESOKJ.

Strona przedmiotu
4100-6SNIEMEGZC1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres i format egzaminu końcowego dla II specjalności niemieckiej na poziomie C1 według ESOKJ

Egzamin składa się z dwóch odrębnych części: egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Student przystępuje do obu części egzaminu (niezależnie od wyników egzaminu pisemnego).

Aby zdać cały egzamin należy zdać każdą z obu części na co najmniej 60%. Wynik końcowy stanowi wtedy sumę obu wyników. Wynik punktowy jest przeliczany na ocenę szkolną według załączonej.

Strona przedmiotu
4100-6SLFJDNJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu przedstawienie problematyki włączania literatury do procesu glottodydaktycznego. Zostaną omówione kwestie ogólne takie jak definicja literatury, jej rola w edukacji, teksty literackie a inne materiały zw. z literaturą, kryteria doboru tego rodzaju materiałów, rodzaj ćwiczeń jakie mogą być zaproponowane uczącym się języka obcego, możliwość rozwijania sprawności językowych i kompetencji kulturowej podczas pracy z literaturą w klasie językowej. Dokładniej zostaną omówione wybrane gatunki literackie – bajka, baśń i nowela – pod kątem ich specyficznych cech, umożliwiających optymalne wykorzystanie w procesie glottodydaktycznym.

Strona przedmiotu
4100-6SLNJDNJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zwrócenie uwagi na 1. ogólne kierunki rozwoju literatury niemieckiej, w tym na literaturę dla dzieci i młodzieży, 2. usytuowanie wybranych tekstów i zjawisk literackich w zmieniających się realiach społecznych i kulturowych krajów niemieckojęzycznych, 3. znaczenie kompetencji literackiej w procesie nauczania języka obcego.

Strona przedmiotu
4100-6SNJAKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczny kurs języka angielskiego w trzecim roku zachęca uczniów do dzielenia się doświadczeniami i punktami widzenia z innymi członkami klasy; budować poczucie krytycznego dystansu wobec szeregu problemów społecznych i kulturowych; zachęcać studentów do przyjęcia większej niezależności i odpowiedzialności za swoje studia; oraz stymulować i wspierać rosnące poczucie pewności ucznia, zarówno w umiejętności słuchania, jak i posługiwaniu się mówionym językiem angielskim, co przygotuje ich do przyszłej roli w klasie. Studenci są zobowiązani do udokumentowania swojej pracy poza salą wykładową w formie teczki. W większości materiały w klasie będą zawierały oryginalne materiały / autentyczne źródła. Nie można dostatecznie podkreślić, jak ważne jest, aby co tydzień włączać jakąś formę autentycznego zadania słuchania.

Strona przedmiotu
4100-6SNJFKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany. Zajęcia kładą również nacisk na praktyczne zastosowanie gramatyki. Ponadto celem zajęć jest wdrażanie studenta do autonomicznego posługiwania się językiem francuskim.

Strona przedmiotu
4100-6SNJNKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie dyskursu akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem pisania prac naukowych, wygłaszania referatów i udziału w dyskusjach naukowych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności. Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Strona przedmiotu
4100-6SPOUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć Polityka oświatowa Unii Europejskiej jest dostarczenie studentom syntetycznej (historyczno-porównawczej wiedzy dotyczącej

współczesnych priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej, paradygmatów edukacyjnych oraz struktur i zasad funkcjonowania oświaty i szkolnictwa wyższego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego.

Strona przedmiotu
4100-6SPKKDIIEEANG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Praktyki pedagogiczne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki pedagogicznej jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela w klasach 4-8 szkoły podstawowej w zakresie nauczania języka angielskiego i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania języka angielskiego w tym wczesnego nauczania języka angielskiego) z rzeczywistością pedagogiczną w działalności praktycznej.

Student jest zobowiązany do odbycia 60. godzin praktyk w szkole podstawowej w klasach 4-8 (40 godzin obserwacji i 20 godzin lekcji przeprowadzonych przez studenta).

Strona przedmiotu
4100-6SSEMDYP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dyplomowe/licencjackie ma na celu przygotowanie studenta do samodzielnego zredagowania pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to przegląd literatury tematu związanej z zakresem tematycznym pracy. Część praktyczna zawiera udokumentowany opis autorskiego projektu dydaktycznego zaplanowanego i przeprowadzonego przez autora pracy. Seminarium dyplomowe/licencjackie jest realizowane jako blok zajęć seminaryjnych składający się z dwóch przedmiotów/kursów:

(1) seminarium dyplomowe/licencjackie (15 godzin, forma zajęć: seminarium, tryb stacjonarny, kurs prowadzone przez promotora pracy w jednym z trzech języków: angielskim, francuskim lub niemieckim),

(2) zajęcia przygotowujące do seminarium (15 godzin, forma zajęć: wykład, tryb zdalny, synchroniczny, kurs prowadzony w języku polskim i opcjonalnie w języku seminarium.

Strona przedmiotu
4100-6SUCZWŻSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formy i warunki partycypacji politycznej i społecznej; Problem podmiotowości politycznej; Partycypacja konwencjonalna i niekonwencjonalna, prawna i bezprawna; Formy artykulacji interesów. Konflikty polityczne: geneza, formy, sposoby rozwiązywania; Demokracja w teorii i praktyce. Prezentacja projektów grupowych.

Strona przedmiotu
4100-6SWOAINJO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę z zakresu wiedzy o akwizycji i przyswajania języków. Studenci zapoznają się z głównymi nurtami i teoriami z zakresu przyswajania języka ojczystego i języków obcych. Analizują czynniki kształtujące proces uczenia się języka tj. wiek, kontekst, różnice indywidualne i poznają ich wzajemne zależności i interakcje.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)