Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Przedmioty obligatoryjne st. zaoczne II stopnia - sem. letni 2022/23 2400-2022L-ZU-OBL1-2

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
2400-ZU1FI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego kursu jest przedstawienie zaawansowanych zagadnień i problemów dotyczących rynków finansowych, instrumentów i strategii inwestycyjnych. Podczas wykładów przedstawione zostaną problemy efektywności rynku, zróżnicowania instrumentów finansowych oraz inżynierii finansowej. Omówione zostaną koncepcje selekcji papierów wartościowych do portfeli inwestycyjnych, metod ich konstruowania oraz wyboru optymalnych z punktu widzenia inwestora.

Strona przedmiotu
2400-ZU2HE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Dokonamy historycznej rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników gospodarczych, politycznych i kulturowych. Wykład poprowadzony zostanie w taki sposób, aby słuchacz zauważył, że rozwój ekonomii cechuje się pewną logiką, że istnieje wewnętrzna historia ekonomii, której motorem jest dążenie do eliminacji błędów, większej poprawności i ścisłości teorii, a z drugiej strony można mówić o historii zewnętrznej, „popychanej” przez nowe zjawiska gospodarcze, stawiające nowe wyzwania dla teorii ekonomicznej. W różnych okresach odmienne jest znaczenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych dla rozwoju ekonomii.

Wykład kończy się kolokwium pisemnym. Kolokwium składa się z dwóch części: testu (30 pytań) oraz pytań problemowych (1 do wyboru z 4).

Strona przedmiotu
2400-ZU1MIZ2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rozszerza zbiór zagadnienia oraz modeli omówionych w przedmiocie zaawansowana mikroekonomia cz.1. Obejmuje miedzy innymi problem optymalizacji firm, w tym monopolistów oraz oligopolistów. Omówione zostaną również sposoby zastosowania modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do wyjaśniania takich zjawisk jak wzrost nierówności zarobkowych, czy brak adekwatnych reakcji na zagrożenie zmianami klimatycznymi

Strona przedmiotu
2400-ZU1POWI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień.

Strona przedmiotu
2400-ZU2PRH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa handlowego i gospodarczego, które są wykorzystywane podczas prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej przez przedsiębiorców. Wykład zawiera prezentację zasad, reguł i przepisów prawnych i metod samoregulacji, na których opierają się transakcje handlowe w gospodarce rynkowej. Studenci dowiadują się o organizacji, formach i podstawowych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakończenia tej działalności, jak również postępowania w razie niewypłacalności przedsiębiorcy. W ramach wykładu prezentowane są typowe instrumenty zawierania i rozliczania transakcji gospodarczych, zasady prowadzenia przez przedsiębiorców działalności wobec klientów, a także podstawowe regulacje publiczno-prawne dotyczące rejestracji, prowadzenia i nadzoru państwa nad wykonywaniem działalności gospodarczej, włączając w to zasady prawa konkurencji, nadużywania pozycji rynkowej oraz obowiązki związane z ochroną konsumentów

Strona przedmiotu
2400-ZU1RK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi w świecie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych. W ramach wykładu przedstawione zostaną instrumenty finansowe, instytucje finansowe oraz zasady działania rynku kapitałowego. Omówione zostaną metody wspomagające decyzje inwestycyjne na tym rynku oraz modele wyceny wybranych instrumentów rynku kapitałowego.

Strona przedmiotu
2400-ZU1SM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy uzupełniających studiów zaocznych z wybranymi pojęciami statystyki matematycznej, w tym także z elementami rachunku prawdopodobieństwa. Stanowią one niezbędne wprowadzenie do zajęć z ekonometrii. Pierwsza część wykładu dotyczy rachunku prawdopodobieństwa. Najważniejszymi pojęciami rachunku prawdopodobieństwa są: zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, podstawowe charakterystyki rozkładu zmiennej losowej oraz typy zmiennych losowych. W drugiej części wykładu zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia teorii wnioskowania statystycznego czyli estymacja punktowa, estymacja przedziałowa, teoria weryfikacji hipotez statystycznych. Celem tej części jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego posługiwania się wybranymi procedurami statystycznymi.

Student zalicza przedmiot na podstawie prac domowych (10%) i egzaminu pisemnego (90%).

Strona przedmiotu
2400-EPZU1TP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie alternatywnych teorii przedsiębiorstwa. Teoria neoklasyczna przyjmuje wiele upraszczających założeń (m.in. że rynek jest doskonałym mechanizmem alokacji dóbr, przedsiębiorstwo to nakłady i efekty /”czarna skrzynka”/, celem firmy jest maksymalizacja zysku, koszty transakcyjne nie istnieją), które powodują, że jest ona w ograniczonym stopniu przydatna do badania, wyjaśniania, czy przewidywania zachowań przedsiębiorstw.

Tymczasem przedsiębiorstwa tworzą ok. 70 proc. PKB i zatrudniają ok. 60 proc. pracujących w gospodarce, i to w jaki sposób nakłady są przekształcane w produkty jest kluczowe dla jej rozwoju.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)