Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Przedmioty obligatoryjne kierunkowe - st.lic. IIr. (EP, FIR, IiE, EM,) 2023/24 2400-2023Z-PL1-OBL2

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023
2400-FPiP2FP1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z finansami publicznymi w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Po zakończeniu kursu studenci będą posiadali umiejętność rozumienia i analizowania procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnych systemach finansów publicznych, stanowiących jedno z kluczowych ogniw całego systemu gospodarczego. Kurs obejmuje następujące główne tematy: Finanse publiczne jako dyscyplina naukowa, Podstawowe teorie finansów publicznych, Funkcje finansów publicznych, Finanse publiczne w prawie, Sektor finansów publicznych na tle całej gospodarki, Dochody publiczne, Wydatki publiczne, Budżet państwa, Deficyt budżetowy i dług publiczny, Polityka fiskalna, System finansów publicznych w Polsce, Systemy podatkowe w innych państwach oraz Finanse publiczne wobec globalizacji.

Strona przedmiotu
2400-IiE2IG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten przedmiot zapewnia wszechstronne omówienie zastosowania zaawansowanych systemów informatycznych w kontekście biznesowym. Program uwzględnia między innymi takie koncepcje takie jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja (AI) i Internet Rzeczy (IoT). Studenci zdobędą także wiedzę na temat nowych technologii i trendów, takich jak Przemysł 5.0, druk 3D, wirtualna/rozszerzona rzeczywistość oraz inżynieria promptów w przetwarzaniu języka naturalnego.

Głównym celem tego kursu jest zapewnienie studentom zrozumienia zasad i praktyk Informatyki Gospodarczej oraz jej roli w poprawianiu operacji biznesowych i procesów podejmowania decyzji. Kurs ma także na celu rozwinięcie umiejętności studentów w ocenie i zastosowaniu zaawansowanych systemów informatycznych do rozwiązywania wyzwań biznesowych.

Strona przedmiotu
2400-FPiP2OMPP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-FPiP2RF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z ramami regulacyjnymi i zasadami rachunkowości, systemem rachunkowości finansowej, który jest logicznym, kompletnym i zwartym systemem, opisującym aktywa, źródła ich finansowania, działalność gospodarczą, zakładowy plan kont, metody wyceny, analizę i interpretację poszczególnych składników aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów, metody prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów, wyrobów, produktów gotówkowych, środków pieniężnych na rachunku bankowym, rozrachunków z budżetem państwa (publiczno-prawnych), rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, pracownicy - wynagrodzenia i koszty podróży służbowych, przychody i koszty, kapitały rezerwowe i podstawowe. Zajęcia dotyczą koncepcji, formy i treści sprawozdań finansowych - bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Strona przedmiotu
2400-MAT2PPH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego. W pierwszej kolejności omówione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu nauki o prawie cywilnym i handlowym, związane przede wszystkim z prowadzeniem działalności gospodarczej i występowaniem przedsiębiorców w obrocie. Przedstawione zostaną między innymi zasady zawierania umów, zasady odpowiedzialności cywilnej, jak również zasady podejmowania działalności gospodarczej. Omówione zostaną najistotniejsze rodzaje umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Przedmiotem wykładu będzie także analiza dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. W tym zakresie omówione zostaną szczegółowo zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego. Przedstawiona zostanie również specyfika rynków kapitałowych oraz zasady rządzące zorganizowanym obrotem papierami wartościowymi.

Wykład kończyć się będzie egzaminem pisemnym, który stanowić będzie podstawę zaliczenia przedmiotu.

Strona przedmiotu
2400-EP2RAC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-FiR2RAC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, odzwierciedlającego zasoby (majątek), źródła ich finansowania oraz wyniki działalności gospodarczej. Po opanowaniu zagadnień omawianych na zajęciach studenci będą potrafili prowadzić ewidencję operacji gospodarczych w księgach rachunkowych oraz sporządzić na podstawie zestawienia obrotów i sald wstępny bilans (równowaga aktywów i pasywów) oraz rachunek zysków i strat. Zajęcia składają się z części teoretycznej, definicyjnej, realizowanej w formie wykładu i pracy zespołowej, polegającej na rozwiązywaniu zadań w grupie. Zajęcia są przeznaczone dla III roku studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy posiadają wiedzę z zakresu mikroekonomii i finansów I. Zaliczenie na podstawie pracy w grupie, polegającej na rozwiązywaniu zadań (30% oceny końcowej) oraz zaliczenia pisemnego na koniec każdego semestru, złożonego z testu jednokrotnego wyboru i zadań (70%).

Strona przedmiotu
2400-EP2TP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie alternatywnych teorii przedsiębiorstwa. Teoria neoklasyczna przyjmuje wiele upraszczających założeń (m.in. że rynek jest doskonałym mechanizmem alokacji dóbr, przedsiębiorstwo to nakłady i efekty /”czarna skrzynka”/, celem firmy jest maksymalizacja zysku, koszty transakcyjne nie istnieją), które powodują, że jest ona w ograniczonym stopniu przydatna do badania, wyjaśniania, czy przewidywania zachowań przedsiębiorstw.

Tymczasem przedsiębiorstwa tworzą ok. 70 proc. PKB i zatrudniają ok. 60 proc. pracujących w gospodarce, i to w jaki sposób nakłady są przekształcane w produkty jest kluczowe dla jej rozwoju. Teorie alternatywne budują modele przedsiębiorstwa łączące neoklasyczne podejście z innymi zmiennymi determinującymi funkcjonowanie firmy.

Strona przedmiotu
2400-EM2WPJP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-EM2WWG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi bieżącymi wyzwaniami gospodarki światowej i ich aspektami ekonomicznymi: globalne ocieplenie i jego wpływ na zachowania podmiotów gospodarczych, zwiększająca się skala migracji międzynarodowych wywołana czynnikami ekonomicznymi i pozaekonomicznymi, cyfrowa transformacja i różny poziom przygotowania do niej uczestników gospodarki światowej, a także tzw. sekularna stagnacja, tzn. stagnacja wzrostu produktywności i ograniczenia w innowacyjności oraz przyszłość pracy i zagadnienia związane z automatyzacją. Zajęcia te będą prowadzone w oparciu o wyniki i wnioski najnowszych badań ekonomicznych. Treści przekazywane przez wykładowców będą wzbogacane własną analizą danych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)