Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Przedmioty obligatoryjne - I rok studia zaoczne - całoroczne i sem. zimowy 2023/2024 2400-2023Z-ZU-OBL1

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023
2400-ZU1MAZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza część konwersatorium poświęcona jest zaawansowanej analizie gospodarki bez akcentowania międzynarodowych uwarunkowań jej funkcjonowania. Czynniki kształtujące wielkość produkcji i inflacji są badane z perspektywy krótko i długookresowej. Po analizie neoklasycznych i nowych teorii wzrostu, omawiane są długookresowe ograniczenia i krótkookresowe skutki polityki fiskalnej. Następnie uwaga skupiona jest na polityce banku centralnego (cele i mechanizmy transmisji polityki pieniężnej) oraz funkcjonowaniu rynku finansowego. Druga część konwersatorium pozwala zrozumieć funkcjonowanie rynku pracy i czynniki wpływające na poziom bezrobocia. Podejmowane są także zagadnienia funkcjonowaniu gospodarek narodowych w warunkach otwarcia rynków dóbr i finansowego dla podmiotów zagranicznych. Analizowane będą nowe teorie handlu zagranicznego oraz czynniki kształtujące poziom kursu walutowego i salda bilansu płatniczego.

Strona przedmiotu
2400-ZU1MM-I brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zaprezentowanie wybranych elementów rachunku różniczkowego, całkowego i macierzowego. Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia i techniki algebry liniowej i analizy matematycznej. Omówione zostaną pojęcia: funkcji i jej własności, pochodne funkcji jednej i wielu zmiennych, kryteria optymalizacji funkcji, metody całkowania przez podstawianie oraz przez części, całka nieoznaczona i oznaczona, całka zbieżna i rozbieżna, metody obliczania wyznaczników, metody odwracania macierzy, metody rozwiązywania układów równań liniowych. Wiedza zdobyta w czasie trwania kursu jest stosowana na kolejnych kursach (np. statystyka matematyczna i ekonometria).

Student zalicza przedmiot na podstawie prac domowych (10%) i egzaminu pisemnego (90%).

Strona przedmiotu
2400-ZU1MIZ1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania mikro-fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych.

Strona przedmiotu
2400-ZU1RZF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie roli i funkcji rachunku kosztów oraz jego tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji. Zapoznanie z zasadami klasyfikacji kosztów według różnych kryteriów, a także z metodami ich kalkulacji.

Informacje kosztowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. Wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji menedżerskich. Activity Based Costing w zarządzaniu efektywnością zasobów. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności, ocena efektywności działania. Strategiczna Karta Wyników. Studenci zdobędą umiejętności i kompetencje analizowania wpływu kosztów na efektywność zarządzania funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, podejmowania podstawowych decyzji menedżerskich, planowania w jednostkach gospodarczych.

Strona przedmiotu
2400-ZU1SG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z założeniami teoretycznymi oraz samymi przemianami dziejącymi się w globalnej gospodarce w XXI w. Procesy te są wynikiem czterech rewolucji przemysłowych oraz upowszechnienie się reguł neoliberalizmu ekonomicznego.

Przemiany te obejmuj przebudowę stosunków społecznych, politycznych i gospodarczych.

Miały miejsce rewolucyjne zmiany demograficzne np. starzenie się populacji, migracje. Towarzyszy temu zjawisku zmiana stosunków pracy związana z np.: cyfryzacją, automatyzacją, robotyzacją, offshoringiem, outsourcingiem, reshoringiem. Skutkiem tego jest zaniżanie wynagrodzeń i duże rozwarstwienie dochodowe. W Europie jest powszechnym zjawiskiem długoletnie, strukturalne bezrobocie, zwłaszcza u osób przed 24 rokiem życia i po 50 roku życia.

Przy omawianych tematach zostaną pokazane trendy i megatrendów takie jak np. cyfryzacja, nowoczesne technologie informatyczne, urbanizacja, wzrost znacznie komunikacji lotniczej, zmiany w kulturze

Strona przedmiotu
2400-ZU1ZKL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów

w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, adekwatnie do celu i kontekstu.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, dyskusji, prac projektowych oraz ćwiczeń związanych z przeprowadzaniem badań marketingowych wg wybranych metodyk i obszarów badawczych

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)