Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 14 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 614 dni temu

wne_uw

Serwis przeznaczony dla pracowników oraz studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych


WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI

Szanowni Studenci, informujemy, że są Państwo zobligowani do dokonywania wpłat na indywidualny rachunek bankowy - widoczny przy każdej płatności w menu: DLA WSZYSTKICH->PŁATNOŚCI (MODEL FK)->NALEŻNOŚCI NIEROZLICZONE - odpowiadający walucie opłaty (nawet jeśli Państwo dokonują wpłaty w innej walucie niż waluta opłaty), tj. należności w PLN regulujemy na konto w PLN nawet jeśli wpłacamy je w EUR lub innej walucie; opłaty w EUR regulujemy na konto w EUR nawet jeśli wpłacamy je w PLN, CHF, CNY, INR etc. Wpłaty na rachunek prowadzony w innej walucie niż waluta czesnego lub innych opłat muszą być rozliczane ręcznie, co powoduje opóźnienia i niedogodności.

WNIOSKI O STYPENDIA I AKADEMIK W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

Szanowni Studenci WNE UW, w przypadku wniosków o stypendia studenckie i akademiki na rok 2021/22 należy korzystać z Centralnego systemu USOSweb: https://usosweb.uw.edu.pl/. Proszę pamiętać, że we wszystkich innych kwestiach w przyszłości (w tym rejestracji na zajęcia WNE) należy korzystać z USOSweb WNE: https://usosweb.wne.uw.edu.pl/

Preferencje prywatności

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 20 lutego 2018 r. zostaną wprowadzone nowe, domyślne funkcje dotyczące widoczności danych w systemie USOSweb. Pragniemy przypomnieć, iż każdy użytkownik może dokonać samodzielnej zmiany ustawień prywatności w USOSweb zgodnie z własnymi preferencjami. Zmiany ustawień można dokonać po zalogowaniu w systemie USOSweb, w zakładce Mój USOSweb/Preferencje.

Nowe elektroniczne karty obiegowe (14.06.2016)

Dziekanat ds. studenckich informuje, że z dniem 14.06.2016 na WNE obowiązują elektroniczne karty obiegowe. Oznacza to, że studenci rozliczając się z Wydziałem nie wypełniają obiegówki w formie papierowej, tylko rozliczenie następuje poprzez logowanie się do systemu USOSweb zakładka - Dla wszystkich.

Zasady zmian rejestracji na zajęcia dydaktyczne

1) Giełda jest zasadniczą drogą zmiany przyporządkowania do grup

2) Po zakończeniu giełdy zmiany rejestracji (wyłącznie dorejestrowania i przerejestrowania) dokonywane są do końca pierwszego tygodnia zajęć w danym semestrze wyłącznie bezpośrednio przez dziekanat wg następujących zasad:

  • Wniosek musi być zgłoszony przez studenta na piśmie (można wrzucić do skrzynki, oddać osobiście, wysłać e-mailem) i powinien obejmować wszystkie zmiany, o które prosi
  • Zmiany w rejestracji wykonują pracownicy dziekanatu wyłącznie w miarę wolnych miejsc w grupach o dopisanie w których wnioskuje student, w przypadku braku miejsc (jeśli miejsca są limitowane) pracownicy dziekanatu nie dokonują zapisu na nie i powiadamiają studenta u-mailem o odmowie

3) Dziekan rozpatruje podania (złożone na piśmie za pośrednictwem dziekanatu) w sprawie zmian w rejestracji wg następujących zasad:

  • Rozpatrywane są podania złożone nie później niż do 14 dnia zajęć w danym semestrze
  • Podania dotyczą sytuacji, w których dziekanat odmówił rejestracji ze względu na brak miejsc (muszą więc wcześniej być poprzedzone wnioskiem o zmianę rejestracji do dziekanatu i odmową)
  • Podania muszą dotyczyć szczególnych, indywidualnych sytuacji, które uniemożliwiają studentowi uczęszczanie na zajęcia – te szczególne sytuacje powinny być udokumentowane; takimi szczególnymi sytuacjami są w szczególności: kolizja zajęć i sprawy związane ze stanem zdrowia np. odbywanie cyklicznych zabiegów medycznych.

4) Nie będą rejestrowane w żadnych grupach zajęciowych studenci, którzy nie spełniają ww. warunków, w szczególności którzy bez zapisania się na zajęcia samodzielnie na nie uczęszczają nie mając na to zgody dziekana wyrażonej w odpowiedzi na podanie złożone we właściwym terminie.

5) Nie przewiduje się wyrejestrowań z zajęć, na które student się zapisał.

Wszelkie informacje oraz ogłoszenia odnośnie terminów i zasad rejestracji na przedmioty prowadzone przez WNE UW dostępne są na stronie internetowej Wydziału w zakładce: Dla Studentów->Rejestracja na zajęcia http://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-studentow/rejestracja-na-zajecia/

Zgłaszanie problemów z USOSWeb

Zgłoszenia problemów związanych funkcjonowaniem USOSWeb należy wysyłać na adres: usosweb@wne.uw.edu.pl z podaniem informacji dotyczących: imienia, nazwiska, roku studiów, numeru albumu. W przypadku braku tych danych odpowiedź nie będzie udzielana.

Studenci, którzy zapomnieli hasła, mogą uzyskać nowe hasła w Dziekanacie Studiów.

Rejestracja na lektoraty, WF oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN)

Rejestracja oraz wszelkie informacje i ogłoszenia odnośnie terminów i zasad rejestracji na lektoraty, WF oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN) dostępne są na uniwersyteckiej stronie rejestracji żetonowych: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl . Przed terminami rejestracji prosimy o sprawdzenie liczby żetonów na kontach – (po zalogowaniu na powyższej stronie) i w razie nieprawidłowości zgłoszenie ich do Dziekanatu. Wymagania co do ilości i terminów zaliczania przedmiotów z powyższych grup mogą Państwo sprawdzić na stronie Wydziału w zakładce Studia.

PŁATNOŚCI W USOSweb

Przez USOSWeb są obsługiwane opłaty za czesne, powtarzanie przedmiotów, różnice programowe, dyplomy, odsetki od należności itp.
Studenci, którzy płacą czesne, mają obowiązek przed rozpoczęciem danego roku akademickiego (do dnia 30.09) w zakładce Płatności dokonać wyboru planu ratalnego.
Po przekroczeniu terminu płatności za wybrane należności system automatycznie nalicza odsetki.

Po zalogowaniu się do USOSweb można w zakładce PŁATNOŚCI obejrzeć listę swoich należności. Także tam znajdują się dane do przelewu, w szczególności indywidualny (dla każdego studenta), numer rachunku w banku obsługującym płatności na Uniwersytecie Warszawskim. Z USOSweb można drukować gotowe blankiety przelewów.

Wpłaty powinny odpowiadać wysokości już naliczonych należności. Opłaty należy wnosić na pokrycie należności w kolejności takiej jak jest widoczna na liście w USOSweb, czyli zaczynając od najstarszej (a nie dowolnie wybranej).

Rozliczenie wpłat będzie widoczne w USOSweb po około 2-3 dniach roboczych od dokonania wpłaty.

W razie jakichkolwiek niezgodności dotyczących wpłat lub należności prosimy o kontakt z:

  • Sekcją Finansową w sprawie wpływu pieniędzy na konto
  • Dziekanatem w sprawie ustalenia płatności (warunki, wznowienia, różnice programowe, repety itp.)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)