Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Streetworking 3401-FAK-Sd
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Białożyt Katarzyna, Streetworking jako metoda działania pracownika socjalnego, w: „Roczniki teologiczne”, nr 34, s. 217-225. Lublin 2014.

Declerck Patrick, Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, przeł. Anna Głowacka, Jarosław Kaczmarek, Warszawa 2004.

Dębska-Cenian Anna; Olech Piotr, Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach, Gdańsk 2008.

Dębski Maciej; Michalska Anna (red.), Podręcznik Streetworkera Bezdomności, Gdańsk 2012.

Dębski Maciej; Retowski Sylwiusz (red.), Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, Gdańsk 2008.

Gola Wojciec; Grotecka Monika; Rżanek Katarzyna, Badanie zjawiska używania alkoholu wśród kobiet świadczących usługi seksualne, Warszawa 2013.

Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie. Dostęp: http://www.praktycy.org/osos/osos_przewodnik_metodologiczny.pdf.

Szluz Beata, Streetworking jako nowa forma interwencji i pracy z osobami wykluczonymi społecznie, w: „Seminare. Poszukiwania naukowe”, nr 35/2, s. 101-111, Warszawa2014.

Wasilewska-Ostrowska Katarzyna, Partyworking jako przykład pracy socjalnej opartej na strategii profilaktycznej, w: Katarzyna Wasilewska-Ostrowska (red.), Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy, s. 310-320, Warszawa 2014.

Akty prawne i sprawozdania:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Strony internetowe:

Strony internetowe wybranych organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych, realizujących streetworking.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 zna i rozumie terminologię związaną z redukcją szkód;

 zna podstawowe pojęcia z zakresu bezdomności;

 zna możliwe do zastosowania techniki pracy w środowisku osób bezdomnych.

w sferze umiejętności:

 potrafi wskazać kilka instytucji (organizacji pozarządowych / samorządowych), świadczących streetworking i scharakteryzować ich działania;

 potrafi wskazać podstawowe różnice pomiędzy streetworkingiem skierowanym do osób w kryzysie bezdomności, a streetworkingiem skierowanym do innych grup wykluczonych;

 potrafi prowadzić dokumentację w zakresie realizacji usług streetworkerskich.

w sferze kompetencji społecznych:

 jest gotowy/a do nawiązania kontaktu z osobą bezdomną w duchu redukcji szkód;

 jest gotowy do krytycznej refleksji nad swoimi umiejętnościami w zakresie pracy z osobami bezdomnymi w oparciu o metodę streetworkingu

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła – obecność i przygotowanie do zajęć 20 proc.

przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej/ prezentacji 80 proc.

Zakres tematów:

1. Streetworking – wprowadzenie, charakterystyka cele, rys historyczny.

2. Grupy docelowe – dzieci i młodzież, migranci, osoby prostytuujące się, iniekcyjni użytkownicy substancji psychoaktywnych oraz osoby w kryzysie bezdomności.

3. Zjawisko bezdomności – analiza środowiska w PL, struktura demograficzna, system wsparcia osób bezdomnych.

4. Streetworker – role, cele, wyzwania.

5. Aspekty praktyczne – bezpieczeństwo, zatrudnienie.

6. Narzędzia – wyposażenie oraz dokumentacja.

7. Otoczenie instytucjonalne – partnerzy, interesariusze streetworkingu.

8. Etyka – kodeks, zasady etyczne streetworkera.

9. Streetworking w działaniu – case studies.

10. Mapowanie miejsc niemieszkalnych – identyfikacja plus ocena ryzyk.

11. Zagrożenie w pracy streetworkera.

12. Doskonalenie zawodowe oraz profilaktyka wypalenia zawodowego – monitoring, ewaluacja, superwizja.

13. Praca w terenie.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza tekstów, praca w grupie, indywidualne projekty studenckie (prezentacje, prace pisemne)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala 24
Marta Czapnik-Jurak 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)