Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka polskiego I 3003-11A1KT
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 290
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2014.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2012.

J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Student:

- posługuje się leksyką i frazeologią zgodnie z zaaprobowanymi społecznie regułami posługiwania się leksykalnymi jednostkami językowymi;

- dostosowuje dobór leksyki do okoliczności, np. możliwości odbiorcy, do jego funkcji społecznej;

- wypowiada się zrozumiale, przekonująco, z zastosowaniem bogatych leksykalnych środków językowych;

- rozpoznaje typy błędów leksykalnych i mechanizmy ich powstawania, opisuje je z wykorzystaniem terminologii językoznawstwa normatywnego;

- analizuje wspólczesne polskie teksty użytkowe i dokonuje oceny normatywnej użytego w nich słownictwa oraz uzasadnia swoje sądy;

- rozponaje podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie leksyki;

- odwołuje się w swoich sądach o słownictwie do aktualnych wydawnictw ortoepicznych i kodyfikujących; umie z nich korzystać.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach oraz bieżące sprawdziany z materiału ćwiczeniowego.

Zaliczenie na co najmniej 60% (bez oceny). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wykłądu i ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Słowniki ortoepiczne i inne pomocne wydawnictwa poprawnościowe – jak z nich korzystać?

2. Wyrazy mylone – paronimy

3. Redundancja semantyczna: pleonazmy i tautologie

4. Normatywne problemy słowotwórcze

5. Moda w leksyce

6. Skrótowce – problemy normatywne

7. Błędy semantyczne

8. Problemy normatywne związane z zapożyczeniami (zapożyczenia semantyczne, kalki wyrazowe i frazeologiczne, półkalki)

9. Warunki stosowności użycia metafory w tekście użytkowym

10. Typy łączliwości leksykalnej i problemy normatywne z nią związane

11. Frazeologia jako część systemu leksykalnego. Natura i typy frazeologizmów. Źródła współczesnej współczesnej polskiej frazeologii Norma frazeologiczna i jej naruszenia w tekstach. Typy innowacji frazeologicznych

12. Stylistyczne i regionalne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny Cechy stylów funkcjonalnych polszczyzny

13. Stylistyczne decorum. Błędy stylistyczne.

14. Ekspansywność stylu potocznego w tekstach. Wulgaryzacja w dyskursie publicznym.

Metody dydaktyczne:

Na ćwiczeniach podejmowana jest indywidualna i/lub grupowa analiza zdań lub tekstów pod kątem ich poprawności leksykalno-frazeologicznej i stylistycznej. Na każde zajęcia obowiązuje lektura, która ma umożliwić ocenę normatywną tekstów analizowanych na zajęciach. W sytuacji, gdy materiał jest trudny lub budzi wątpliwości słuchaczy, prowadzący może zadawać dodatkowe ćwiczenia do samodzielnej pracy w domu. Mogą być wykorzystane formy e-learningu (Zoom, KAMPUS, Classroom Google).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 27
Barbara Pędzich 26/25 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 29
Agata Hącia 24/25 szczegóły
3 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 29
Agata Hącia 25/25 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 27
Anna Pilińska 27/25 szczegóły
5 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 17
Magdalena Wanot-Miśtura 24/25 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 29
Anna Pilińska 27/25 szczegóły
7 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 29
Agata Hącia 25/25 szczegóły
8 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 27
Jarosław Łachnik 25/25 szczegóły
9 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 27
Jarosław Łachnik 22/25 szczegóły
10 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 8
Łukasz Wnuk 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)