Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne 2102-BW-L-Z3PRKA
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

Lech Gardocki, Prawo Karne, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

Podręczniki i repetytoria: Błaszczyk M., Zientara A., Prawo karne. Minirepetytorium, Warszawa 2015; Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012; Bojarski M. (red.), Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2020; Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalilsz P., Kulik M., Mozgawa M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2020; Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2020; Marek A., Prawo karne, Warszawa 2019; Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2020; Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014; Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

Wróbel W., Zoll A., Kodeks karny Część ogólna Tom I Komentarz do art. 1-52 (cz.1). Komentarz do art. 53-116 (cz. 2), Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

K_W04 Student ma wiedzę o normach i regułach rządzących strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi w kontekście zasad odpowiedzialności karnej (a także o poglądach doktryny oraz orzecznictwa sądowego), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa, jak również charakteru stosowanych środków;

K_W06 Student dysponuje wiedzą o atrybutach i mechanizmach współczesnego państwa w kontekście środków reakcji karnej charakterystycznych w szczególności dla państw demokratycznych. Student dysponuje również wiedzą na temat podmiotów i form w jakich organy państwa kreują odpowiedzialność karną w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dla dóbr objętych jego ochroną.

K_U01 Student posiada umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i prawnych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

K_U04 Student ma umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i prezentowania informacji w zakresie bezpieczeństwa w oparciu realne stany faktyczne spraw.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzanego w formie pisemnej (test z pytaniami zamkniętymi, pytania otwarte oraz kazus) w formie zdalnej na platformie COME.

Zakres tematów:

1. Prawo karne materialne w systemie prawa polskiego. Zasady i funkcje prawa karnego. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego. Źródła prawa karnego. Wykładnia przepisów prawa karnego.

2. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu, miejsca i osób. Definicja przestępstwa (poszczególne elementy). Klasyfikacja przestępstw.

3. Struktura przestępstwa. Podmiot przestępstwa. Strona przedmiotowa przestępstwa. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

4. Formy czynu. Skutek czynu. Związek przyczynowy.

5. Strona podmiotowa przestępstwa (umyślność, nieumyślność). Przestępstwa kierunkowe. Przedmiot przestępstwa.

6. Formy popełnienia przestępstw (formy zjawiskowe). Sprawstwo, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze. Podżeganie i pomocnictwo. Zakres odpowiedzialności.

7. Formy stadialne przestępstwa. Przygotowanie. Usiłowanie (karalność, usiłowanie nieudolne).

8. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (kontratypy). Obrona konieczna. Stan wyższej konieczności. Działanie w ramach uprawnień. Zgoda dysponenta dobrem. Czynności lecznicze. Karcenie małoletnich. Ryzyko sportowe. Ryzyko nowatorstwa. Przerywanie ciąży. Zwyczaj.

9. Okoliczności wyłączające winę. Niepoczytalność. Poczytalność ograniczona. Błąd co do faktu. Błąd co do prawa. Błąd co do kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę. Rozkaz.

10. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy.

11. Pojęcie i teorie kary.

12. System kar i środków karnych.

13. Zasady wymiaru kary. Dyrektywy wymiaru kary. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary. Nadzwyczajne złagodzenie kary.

14. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie.

15. Amnestia, łaska, abolicja.

16. Środki zabezpieczające.

17. Przedawnienie. Zatarcie skazania.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja instytucji prawa karnego materialnego za pośrednictwem platformy COME wraz z pracą własną studenta w zakresie zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na platformie COME.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 14:25, sala S. Czarnowskiego-5
Michał Mistygacz 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)