Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135GK
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 2 stopnia na matematyce
Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi algorytmami i strukturami danych stosowanymi w grafice komputerowej. Przedstawiane wiadomości dotyczą algorytmów grafiki rastrowej, geometrii dwu- i trójwymiarowej, elementów geometrii obliczeniowej, modelowania geometrycznego, algorytmów widoczności i modeli oświetlenia.

Pełny opis:

Podstawowe algorytmy grafiki rastrowej: algorytmy Bresenhama rysowania odcinków i okręgów, oraz rysowania innych krzywych i wypełniania wielokątów. Algorytmy obcinania odcinków (Sutherlanda-Cohena, Lianga-Barsky'ego) oraz wielokątów (Sutherlanda-Hodgmana, Weilera-Athertona). (2 wykłady)

Elementy geometrii afinicznej: współrzędne kartezjańskie, jednorodne i barycentryczne, przekształcenia afiniczne, zmiany układu współrędnych. Rzuty równoległe i perspektywiczne. Stereoskopia (1--2 wykłady).

Elementy modelowania geometrycznego: krzywe i powierzchnie Beziera i B-sklejane, krzywe i powierzchnie NURBS. Powierzchnie rozpinane. Powierzchnie i bryły zakreślane. Niejawna reprezentacja powierzchni. (3--4 wykłady)

Reprezentacje obiektów trójwymiarowych: wielościany, bryły reprezentowane niejawnie. Konstrukcyjna geometria brył. Hierarchiczny opis scen. (1--2 wykłady)

Drzewa binarne, czwórkowe i ósemkowe. Drzewa binarnego podziału przestrzeni. Zastosowania drzew w zadaniach geometrii obliczeniowej. (1--2 wykłady)

Algorytmy rozstrzygania widoczności i wyznaczania cieni. Klasyfikacje algorytmow widoczności. Wybrane algorytmy przestrzeni danych i przestrzeni obrazu. (2 wykłady)

Heurystyczne modele oświetlenia: bezkierunkowego, Lamberta i Phonga. Metody Gourauda i Phonga cieniowania trójkątów. Tekstura odkształceń. (1 wykład)

Śledzenie promieni. Zasada działania algorytmu. Metody wyznaczania przecięć promieni z obiektami. Techniki przyspieszające. Połączenie z konstrukcyjną geometrią brył. Antyaliasing. Symulacja głębi ostrości. Układy cząsteczek. (2--3 wykłady)

Literatura:

- M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 1990.

- J.D. Foley, A. van Dam, S.K. Feiner, J.F. Hughes, R.L. Phillips Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 1995.

- P. Kiciak, Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej, WNT 2005.

- M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, O. Schwarzkopf, Geometria obliczeniowa. Algorytmy i zastosowania, WNT, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

1. zna podstawowe pojęcia związane z rastrową reprezentacją obrazów.

2. zna podstawowe fakty z geometrii, istotne dla tworzenia płaskich obrazów obiektów trójwymiarowych (współrzędne kartezjańskie, barycentryczne i jednorodne, przekształcenia afiniczne, rzutowanie).

3. zna podstawowe sposoby reprezentowania obiektów używanych jako modele przedmiotów przedstawianych na obrazach (m.in. krzywe, powierzchnie, bryły, obiekty o wymiarze ułamkowym, obiekty o nieokreślonej powierzchni) oraz sposoby budowania modeli obiektów złożonych z obiektów prostszych (operacje Eulerowskie, konstrukcyjna geometria brył).

4. zna podstawowe modele oświetlenia powierzchni (w tym modele Lamberta i Phonga), najczęściej stosowane w grafice komputerowej,

5. zna podstawowe algorytmy tworzenia obrazów, w tym metody określania widoczności, wyznaczania cieni oraz odbić zwierciadlanych.

6. umie stosować zdobytą na wykładzie wiedzę podczas pisania własnych programów generujących grafikę, w szczególności dobrać właściwe struktury danych i algorytmy do przedstawianych na obrazie obiektów.

7. zna triki umożliwiające osiąganie rozmaitych efektów na obrazach kosztem tańszym niż przez tworzenie dokładnego modelu matematycznego obrazowanych zjawisk.

Kompetencje społeczne:

1. rozumie podstawowe algorytmy używane w dostępnych pakietach oprogramowania, a także ograniczenia w tworzeniu grafiki.

2. umie się porozumieć z artysta - grafikiem nie mającym wykształcenia informatycznego, podczas wspólnej pracy nad projektami graficznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia są zaliczane na podstawie udziału w zajęciach i projektu programistycznego - napisanej samodzielnie aplikacji OpenGL-a o poziomie trudności dostosowanym indywidualnie do uczestnika zajęć.

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kiciak
Prowadzący grup: Przemysław Kiciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kiciak
Prowadzący grup: Przemysław Kiciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)