Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyscypliny nauki o polityce i administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SD-NoPiA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyscypliny nauki o polityce i administracji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

16 godzinne seminarium dyscypliny nauki o polityce i administracji.

wykład/konwersatorium/prezentacje/dyskusja

Język, w którym będzie prowadzony przedmiot: w zależności od składu uczestników: język polski lub język angielski

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie pogłębić wiedzę i umiejętności studentów z zakresu wybranych, najważniejszych dla dyscypliny nauki o polityce i administracji badań i tekstów naukowych. W jego ramach uczestnicy seminarium zapoznają się z wybitnymi tekstami politologów z Polski i innych państw, dokonają analizy tekstów i zapoznają się z metodami i wynikami prowadzonych badań.

Literatura:

J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław 2013.

Bordens Kenneth S., Research design and methods: a process approach, McGraw Hill, Boston 2008

Buttolph Johnson J., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Political Science Research Methods, 8th Edition, 2015 lub wydanie polskie Buttolph Johnson J., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Czym jest teoria w politologii? Z. Blok (red.), Warszawa 2011.

Halperin S., Heath O., Political Research: Methods and Practical Skills (2end), Oxford 2017.

Jenkins-Smith H., Ripberger J., Quantitative Research Methods for Political Science, Public Policy and Public Administration (With Applications in R) - 3rd Edition, , University of Oklahoma 2017

Klementewicz T., Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.

Lowndes V., Marsh D., Stoker G.,Theory and Methods in Political Science (4th Edition), Macmilan 2018,

Marsch D., Stoker G., Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

Pietraś M., Przestrzeń badawcza nauki o stosunkach międzynarodowych, Politeja, 2015, vol. 36;

Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Szatur-Jaworska B. (red.), Warszawa, 2018.

Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004

Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Antoszewski A., Dumała A, Krauz – Mozer B., Radzik K. (red.), Lublin 2009.

Efekty uczenia się:

Uczestnik seminarium w dyscyplinie nauki o polityce i administracji ze stopniem doktora

Wiedza: zna i rozumie

W_1 światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne związane z dyscypliną nauki o polityce i administracji P8S_WG

W_4 metodologię ogólną nauk społecznych w tym metodologię badań naukowych właściwą dla dyscypliny nauki o polityce i administracji P8S_WG

W_5 zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu oraz podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej, w tym podstawowe zasady komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami P8S_WG P8S_WK

Umiejętności: potrafi

U_1 wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań badawczych, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezy badawcze,

- twórczo stosować i rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze, właściwe dla prowadzonych badań

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych P8S_UW

U_2 dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac twórczych oraz ich wkładu w rozwój wiedzy w obszarze prowadzonych badań P8S_UW

U_5 dokumentować i prezentować wyniki prac badawczych oraz przygotowywać publikacje o charakterze naukowym – zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań – z poszanowaniem zasad ochrony własności intelektualnej P8S_UK

U_6 Uczestniczyć w dyskursie naukowym P8S_UK

Kompetencje społeczne: umie dokonać

K_1 krytycznej oceny dorobku naukowego i działalności eksperckiej w ramach dyscypliny naukowej, w której przygotowana jest rozprawa doktorska P8S_KK

K_3 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych P8S_KK

K_5 podtrzymywać i rozwijać etos środowiska badawczego poprzez m.in.:

− prowadzenie działalności naukowej w sposób niezależny i etyczny,

− poszanowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej P8S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

Obecności, aktywność, prezentacje, dopuszczalna 1 nieobecność

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): ocena końcowa wystawiana jest na podstawie obecności na seminarium, prezentacji tekstów na seminarium

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

Samodzielna prezentacja referatu; Udział w dyskusji referatów współuczestników seminarium.

Kryteria oceniania:

Oceny dokonuje osoba prowadząca seminarium na podstawie aktywnego uczestnictwa

seminarzysty oraz wygłoszenia przynajmniej jednego referatu poświęconego przeglądowi

podejmowanej problematyki naukowej. Ocena powinna obejmować także stopień nabycia przez

doktoranta kompetencji miękkich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Anioł, Wojciech Gagatek, Leszek Nowak, Jakub Zajączkowski
Prowadzący grup: Włodzimierz Anioł, Wojciech Gagatek, Leszek Nowak, Jakub Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)