Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne badania miejskie w geografii i gospodarce przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SPEC-WB-GSE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne badania miejskie w geografii i gospodarce przestrzennej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Blok zaawansowanych zajęć specjalizacyjnych w dyscyplinie geografia
Przedmioty Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia dotyczące współczesnych badań i poglądów na temat rozwoju i struktury przestrzennej miast stanowią przedmiot wykładów. Omówione zostaną koncepcje metropolii globalnych, nowego urbanizmu. Neoliberalne miasto i odporność miast oraz smart citi to kolejne zagadnienia traktowane jako przykłady współczesnych koncepcji miast

Pełny opis:

Miasta XXI w. znajdują się w centrum uwag badaczy, planistów i polityków. W krajach rozwijających się obserwuje się nieprzerwany proces urbanizacji. Podczas gdy w krajach rozwiniętych gospodarczo zachodzi reurbanizacja lub renesans urbanizacji.

Miasto jest współcześnie traktowane jako przestrzeń korzystna dla życia. W niektórych krajach furorę medialną zdobywają :miasta ule” (Simons, Weiden 2015), którym towarzyszy akademicka dyskusja na temat „wymarzonego miasta” (Bosshard et al. 2013) lub „Phoenix Cities” (Power et al. 2010). Amerykański badacz miast Edward Glaeser postuluje wręcz „triumf miasta” i poświęca tej idei swoją książkę aby pokazać, jak i dlaczego miasta są naszym wielkim odkryciem i sprawiają, że jesteśmy bogatsi, mądrzejsi, bardziej zieloni i szczęśliwsi (2011). Miasta są też pokazane jako „miasta warte by w nich żyć” lub miasta dla ludzi (Gehl 2015), a także miasta zdrowe (Corburn 2009).Transition Towns zaczyna zastępować pkoncepcję zrównoważonego miasta (Hopkins 2008). Wraz z realizacją tak zwanego Charter City w Hondurasie realizuje się neoliberalną utopię zorganizowanego przez prywatną organizację miasta (Ruchlak, Lenz 2015). Dyskutowane są też reakcje na przyspieszenie i konkurencję, które w nowoczesnym społeczeństwie dominują (przez wkład w ideę Cittaslow dla większej liczby miasteczek i świadomości powolności), etc. Te i inne koncepcje pokazują tylko bardzo różne aspekty rozwoju miast i całą serię koncepcji, które pojawiły się na ich temati.

Literatura:

Rink D., Haase A. (Hg.). 2018. Handbuch Stadtkonzepte. Utb. Opladen

Carrión F., Corti M., Ramirez Kuri P., Abramo P. (Edit.). 2022. El futuro de las ciudades. FLACSO, Ecuador

Efekty uczenia się:

Wiedza | Zna i rozumie:

WG_01 w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny w ramach nauk społecznych

WG_02 - główne tendencje rozwojowe dyscyplin w ramach nauk społecznych, w których odbywa się kształcenie

WG_03 - metodologię badań naukowych w obrębie dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych

WK_01 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji z perspektywy nauk społecznych

Umiejętności | Potrafi:

UK_05 - posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z wykorzystaniem fachowej terminologii właściwej danej dyscyplinie w ramach nauk społecznych w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Kompetencje społeczne | Jest gotów do:

KO_01 - wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców

KO_02 wypełniania zobowiązań społecznych i podejmowania działań na rzecz interesu publicznego, zwłaszcza w zakresie inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

KO_03 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Inne efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Doktorant zna główne koncepcje rozwoju współczesnych miast.

2. Zna uwarunkowania społeczno-polityczne i środowiskowe kształtowania się nowych koncepcji.

3. Zna podstawowe modele rozwoju miast

Umiejętności:

1. Potrafi wyjaśnić przyczyny dyskusji na temat koniecznej zmiany form miejskich i układów urbanistycznych w miastach.

2. Potrafi uzasadnić konieczność wdrażania tych zmian wobec postępujących zmian klimatycznych.

3. Potrafi sformułować argumenty na korzyść zmian form użytkowania przestrzeni miejskich.

Kompetencje

Potrafi uzasadnić wpływ sposobu zabudowy w miastach na zmiany klimatu.

Potrafi przedstawić argumenty na rzecz społecznych i politycznych zmian w zarządzaniu miastem

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie wystąpienia na jeden z zadanych tematów do dyskusji na podstawie literatury polskiej i zagranicznej.

Udział w dyskusji na każdym spotkaniu.

Znajomość wszystkich poruszanych zagadnień.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Mirosława Czerny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)