Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Globalizacja a rozwój

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GLR-GL
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Globalizacja a rozwój
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu geografii społeczno-gospodarczej świata, geografii politycznej i geografii ludności.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka wykładów dotyczy geografii globalizacji. Omówione są procesy globalne i ich konsekwencje dla rozwoju krajów i regionów. Spośród wielu zagadnień związanych z procesami rozwoju szczególny nacisk położony jest na kwestie społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze. Przedstawiane zagadnienia ogólne są ilustrowane przykładami z różnych regionów świata.

Pełny opis:

Przedstawiany temat podzielony jest na kilka części;

1. Geograficzne badania nad procesami globalizacji.

2. Globalizacja a glokalizacja.

3. Człowiek w zglobalizowanym świecie: globalne i lokalne procesy społeczne (migracje, rynek pracy).

4. Wielkie miasta – centra procesów globalnych (procesy, zjawiska, wyzwania).

5. Problemy wsi i rolnictwa światowego – skutki społeczne i polityczne.

6. Formy przestrzenne nowych sektorów produkcyjnego i usługowego.

7. Rozwój i ubóstwo – przyczyny, skutki, koncepcje teoretyczne badań nad ubóstwem.

8. Kolonializm w koncepcjach rozwoju.

9. Neokolonializm i postkolonializm.

10. Konsumpcja w badaniach geograficznych.

11. Kultura a rozwój.

Student powinien przeznaczyć na na osiągnięcia efektów nauczania 20 godzin.

Literatura:

Czerny M. 2005. Globalizacja a rozwój. PWN, Warszawa

Czerny M., Łuczak, Makowski J. 2007. Globalistyka, PWN, Warszawa.

Czerny M. (red.) 2012. Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. WUW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W15, K_U06, K_K01

Efekty specjalnościowe: S2_W01, S2_W15, S2_U06, S2_K01

WIEDZA

- Student zna najważniejsze procesy globalizacji, jej podziały i koncepcje teoretyczne;

2. Student zna zjawiska społeczne i gospodarcze będące przejawem globalizacji;

3. Student zna przestrzenne skutki zróżnicowania procesów globalizacji i ich regionalne zróżnicowanie.

UMIEJĘTNOŚCI

- Student potrafi wyjaśnić przyczyny i skutki procesów globalnych oraz relacje między wybranymi zjawiskami na poziomie lokalnym i globalnym.

- Student zna podstawowe współczesne procesy gospodarcze, społeczne i polityczne w skali globalnej.

- Student posiada wiadomości o specyfice rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych regionów na świecie.

- Student rozumie przyczyny ubóstwa i niedorozwoju oraz zna koncepcje teoretyczne, które wykorzystywane są do badań nad tymi zjawiskami.

kompetencje

Jest gotów włączyć się w dyskusję publiczną na temat globalizacji i jej skutków dla regionu i miejsca zamieszkania

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru z materiału wykładanego na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Mirosława Czerny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Mirosława Czerny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)