Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunki badawcze w gospodarce przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-KBG-GP
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kierunki badawcze w gospodarce przestrzennej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie rozwojem zrównoważonym ...
Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym ... - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentowane są główne kierunki, trendy oraz metody badawcze współczesnej gospodarki przestrzennej Omawiane są też założenia programowe wszystkich trzech specjalności realizowanych na kierunku gospodarka przestrzenna: urbanistyka i rewitalizacja; zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym; foresight terytorialny.

Pełny opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem w zakres tematyki badawczej realizowanej na WGSR. Kierownicy specjalności oraz pracownicy katedr przedstawiają kluczowe tematy badawcze, które mogą być inspiracją dla studentów. Dyskusja prowadzona w ramach konwersatorium ma pomóc w wyborze ścieżki specjalnościowej. Prezentowane przykładowe zagadnienia to:

1.Problemy dotyczące realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego na wszystkich szczeblach zarządzania,

2. Współdziałanie administracji samorządowej i rządowej z regionami i instytucjami europejskimi,

3. Współdziałanie sektora publicznego z sektorem społeczeństwa obywatelskiego i sektorem biznesu,

4. Nietypowe zadania realizowane w zakresie gospodarki przestrzennej uwzględniające różnice kulturowe i instytucjonalne,

5. Rola człowieka jako twórcy kultury, w odniesieniu do aktywności w gospodarowaniu przestrzenią z uwzględnieniem wartości zachowanego dziedzictwa kulturowego,

6. Zasady, przeszkody oraz konflikty w kształtowaniu przestrzeni na obszarach miejskich i wiejskich,

7. Biologiczne znaczenie przywracania terenów zdegradowanych za pomocą procesów o charakterze rekultywacji, renaturalizacji i fitoremediacji,

8.Relacjacje społeczne wpływające na procesy rozwojowe i kształtowanie przestrzeni,

9. Prezentacja wybranych projektów foresightowych.

Sposób realizacji przedmiotu: zajęcia interaktywne, rozmowa i dyskusja, indywidualne konsultacje Zajęcia mają służyć pomocą w wyborze specjalności

Literatura:

Podawana na zajęciach przez prowadzących – dostosowana do aktualnie omawianej tematyki.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01; K_W02; K_W06; K_W11 / K_U01; K_U05 / K_K01

1. Student zna i rozumie założenia, idee i osiągnięcia realizowanych we współczesnej gospodarce przestrzennej (w Polsce i na świecie) kierunków, nurtów i koncepcji badawczych w podejściu do gospodarowania i zarządzania przestrzenią oraz występujące pomiędzy nimi relacje i związki.

2. Student zna i rozumie złożone relacje człowiek – przestrzeń

3. Student zna i rozumie problemy urbanistyczne, ekonomiczne, społeczne, przyrodnicze i przestrzenne występujące we współczesnym świecie zarówno w skali lokalnej jak i globalnej

4. Student potrafi dokonać krytycznej oceny zaprezentowanych specjalności

5. Student potrafi samodzielnie dokonać właściwego wyboru specjalności zgodnej z jego zainteresowaniami i predyspozycjami.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są obowiązkowe, prowadzone w sposób zblokowany w pierwszej połowie semestru. Brana jest pod uwagę aktywność studenta na zajęciach. Podstawą zaliczenia i kwalifikacji na specjalność jest wynik testu.

Test zaliczeniowy (pytania zamknięte).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, Wojciech Dziemianowicz, Marta Lackowska, Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, Joanna Krukowska, Sylwia Kulczyk, Marta Lackowska, Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)