Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modele przestrzennego rozwoju miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-MPRM-UIR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modele przestrzennego rozwoju miast
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami ekspansji i dywersyfikacji przestrzeni miejskiej w rożnych regionach świata. Do omówienia tych procesów wykorzystywane są modle funkcjonalno-przestrzenne używane przez geografów od lat 70. XX w. Wszystkie one wywodzą się z koncepcji rozwoju miast zaproponowanej a latach 20. XX w. przez socjologów chicagowskich. Omówione zostaną współczesne procesy zmieniające strukturę społeczno-przestrzenna miast, z podaniem licznych przykładów miast w różnych częściach świata

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zostaną omówione najważniejsze procesy prowadzące do rozpadu przestrzennego funkcji miast. Geneza modeli funkcjonalno-przestrzennych. Ich modyfikacje i dostosowywanie do różnych kultur i regionów świata. Procesy strukturalne w przestrzeni miast europejskich, amerykańskich, południowoamerykańskich, afrykańskich czy azjatyckich osadzone były silnie w przestrzeni kulturowej. procesy globalizacji unifikują przestrzeń. Na to nakładają się interakcje ekonomiczno-polityczne zmieniające miasta oraz działania planistyczne zmierzające do wprowadzenia bardziej zrównoważonych miast.

Pełny opis:

Omówienie modeli chicagowskich i ich znaczenia dla badań na strukturą przestrzenną miast na świecie.

Rozwój przestrzenny miast latynoamerykańskich i wykorzystanie modeli chicagowskich do ich analizy.

Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast Orientu.

Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast afrykańskich i azjatyckich.

Miasta europejskie i amerykańskie - zmiany funkcji i struktury przestrzennej.

Ku nowym modelom rozwoju miast.

Rozwój zrównoważony wielkich miast.

Miasta a zmiany klimatu oraz rola zieleni i przestrzeni publicznych w miastach. Rozwiązania UE.

Literatura:

Czerny M. 2015. Stare i nowe w przestrzeni miast Ameryki Łacińskiej. WUW.

Heineberg H., Kraas F., 2017. Stadtgeographie (UTB M / Uni-Taschenbücher) (Grundriss Allgemeine Geographie).

Gaebe W., 2004. Urbane Räume. UTB

Pacione M., 2009. Urban Geography: A Global Perspective. Kindle.

Rink D., Haase A. (red.). 2018. Handbuch Stadtkonzepte. UTB. Opladen.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W02 / K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09 / K_K02, K_K06 / S2_W01, S2_W02 / S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U08, S2_U09 / S2_K02, S2_K06

Wiedza

- student zna modele chicagowskie struktury przestrzennej miast;

- student zna przyczyny zróżnicowania struktury przestrzennej miast w różnych regionach świata;

- student zna dynamikę wzrostu miast w Ameryce Łacińskiej i jej konsekwencje dla struktury społeczno-przestrzennej miast;

- student zna kulturowe uwarunkowania kształtowania się struktury przestrzennej miast w Afryce i w Azji

Umiejętności

- Student potrafi wyjaśnić procesy przestrzennych zmian funkcji i cech społecznych miasta, w różnych regionach i uwarunkowaniach na świecie.

- Student potrafi wyjaśnić skutki społeczne i środowiskowe tych zmian.

- Student potrafi zinterpretować przebieg procesów zmian.

- Student potrafi wyjaśnić przyczyny rozlewania się zabudowy miejskiej i wzrostu miast na różnych kontynentach.

- Student potrafi wyjaśnić przyczynę procesów gentryfikacji, rewitalizacji i urban sprawl.

Kompetencje

Po ukończeniu zajęć w ramach przedmiotu -Modele przestrzennego rozwoju miast, student zna i rozumie modele rozwoju przestrzennego miast Student potrafi stworzyć model struktury przestrzennej miasta dla celów akademickich i planistycznych. (S2_W01, S2_W02, S2_W09 );

potrafi wyjaśnić dlaczego istnieją różne formy i struktury wewnętrzne miast uwidocznione na modelach, oraz określić i wyjaśnić procesy i mechanizmy kształtującą współczesną formę miast. (S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U08, S2_U09 );

jest gotów do zrozumienia przyczyn powstawania zjawiska dzielnic nędzy (S2_K02, S2_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady z prezentacjami.

Egzamin, głównie na podstawie materiałów z wykładu. Ewentualnie, możliwość uzupełnienia wiedzy z podręczników niemieckojęzycznych lub anglojęzycznych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Mirosława Czerny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Mirosława Czerny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)